Idrettskommunen Lillehammer

Fra Lillehammer Venstres kommunevalgprogram 2019 – 2023

Lillehammer har en aktiv befolkning og mange gode idrettsutøvere. Gunstig klima, anleggs-tilgjengelighet, utdanningsinstitusjoner og infrastruktur gjør at Lillehammer er godt egnet for idrett på både lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan.

Venstre mener at det er viktig å satse på den lokale idretten og legge til rette for at lav inntekt ikke skal være hinder for deltagelse. Venstre har vært en pådriver for å få ned leieprisen i kommunale anlegg. Vi vil fortsatt være en garantist for lave priser på leie.

Lillehammer arvet etter Olympiaden i 1994 en rekke store idrettsanlegg og har siden hatt en visjon om å være Nord-Europas mest komplette vinterdestinasjon. Denne visjonen kombinert med vedlikehold og drift av alle anleggene har vist seg å bli en krevende økonomisk øvelse for en liten kommune som Lillehammer. Det er derfor nødvendig med en grundig gjennomgang av hvordan OL-anleggene drives og hvilke aktører som skal bidra til en sunnere økonomi.

Lillehammer Venstre vil fortsette å jobbe for at både fylket og staten bidrar til finansieringen av de nasjonale anleggene.

Lillehammer Venstre vil:
• sørge for redusert leie av idrettsanlegg for barn og unge
• sikre nærhet til fritidsaktivitetene i grender og bydeler gjennom gratis bruk av skoler til øvelser og trening for aktiviteter rettet mot barn og ungdom
• styrke bredde- og toppidrettens vilkår gjennom et godt samarbeid mellom kommune og idrettsråd
• jobbe for bedre integrering av barn med innvandrerbakgrunn i idrettsaktiviteter