Valget 2019: Mål for miljøpolitikken

For den neste valgperioden har Rauma Venstre følgende mål i sitt arbeid med miljøpolitikken.

– Revidere kommunens klima- og energiplan, og følge den opp
– Ta lokalt ansvar for å begrense utslipp av klimagasser og miljøgifter, jobbe for bedre kildesortering av avfall
– Inspirere til miljøsertifisering for flest mulig av kommunens tjenesteområder
– Fremme klimavennlige valg i kommunens drift, f. eks innen energivalg, transport, innkjøp av tjenester og varer, samt redusert bruk av plast
– Styrke Raumas identitet som nasjonalpark- og landskapsvernkommune, sikre statusen til vernede vassdrag
– Ta vare på biologisk mangfold, f. eks ved å plante bievennlige planter, plassere ut bihotell, bekjempe svartelistede arter og verne om sårbare arter, redusere veisalting
– Bruke kulturminneplanen aktivt