Valget 2019: Mål for velferd

For den neste valgperioden har Rauma Venstre følgende mål i sitt arbeid med velferdspolitikken.

Rauma Venstre vil overordnet arbeide for et raust og varmt samfunn for alle, ved å:

– Investere mer i folkehelse ved sterkere fokus på forebygging og aktivitet
– Styrke satsingen på heimebaserte omsorgstjenester, slik at personer med behov får hjelp i egen heim
– Sikre et verdig og tilrettelagt tilbud innen demensomsorg, psykiatri og rusbehandling, med utgangspunkt i styrket tverrfaglig samhandling
– Tilby arbeidsrettet og meningsfylt beskjeftigelse gjennom Nav og Astero for personer som har nedsatt funksjonsevne
– Jobbe for å skape en kultur for heltidsstillinger i kommunal sektor, både for å skape en stabil grunnbemanning og få bedre kontroll med kommuneøkonomien
– Støtte frivillighetsarbeid i lag og foreninger, tilrettelegge for et økt kultur- og fritidstilbud for befolkningen
– Ta imot, og gi innvandrere og asylsøkere et godt og integrert tilbud