InterCity er nettopp det

Foto: Asbjørn Olav Lien/Vestfold Venstre

Men tanken bak InterCity er jo som navnet forteller; togtilbud mellom byene/tettstedene i landsdelen. Tar du en togtur til Oslo, forventer du ikke å måtte gå av flere stasjoner før Oslo S for så å benytte et annet tilbud helt fram, skriver Kåre Pettersen.

Det har naturlig nok blitt mange kommentarer til utspillet fra ledelsen i Jernbanedirektoratet knyttet til videre utbygging av Intercity-tilbudet på Østlandet. Direktoratet mener det vil koste for mye å legge til rette for nye sentrumsnære stasjoner ved videre utbygging.

Men tanken bak InterCity er jo som navnet forteller; togtilbud mellom byene/tettstedene i landsdelen. Tar du en togtur til Oslo, forventer du ikke å måtte gå av flere stasjoner før Oslo S for så å benytte et annet tilbud helt.

Så kan gjerne direktoratet hevde at sentrumsutvikling ikke er en del av jernbaneutbyggingen. En sentrumsnær stasjonsplassering er derimot absolutt med på å skape mindre biltrafikk og gi attraktive byer og tettsteder og med på å gi god samfunnsutvikling.

Noe av ideen med IC-utbyggingen er også basert på at jernbane som kollektivtilbud skal kunne erstatte bilen. Derfor må nettopp stasjonene være i nærheten av der folk bor eller arbeider. Venstre er ikke i tvil om at jernbanen må innom bysentrene. At ledelsen i Jernbanedirektoratet har passasjerene i fokus og leter etter reduksjon i kostnadene er vel og bra, men det betyr ikke at regjeringens planer om InterCity-utbyggingen som overordnet mål er endret.

Det må selvsagt være slik at annen offentlig kommunikasjon inn mot stasjonene er tilstede. Må du benytte privatbil eller skifte mellom flere bussruter for å komme til stasjonen er vi redd den reisende ikke vil bruke toget, men fremdeles være bilist. Det vil oppleves å gå for treigt og personen vil ikke benytte toget men forbli bilist.

En stasjon i periferien bidrar heller ikke til positiv byutvikling for våre Vestfoldbyer. Som en del av både Nasjonal Transportplan og Vestfolds egen regionale plan for bærekraftig arealpolitikk legger disse opp til å støtte opp om våre byer og tettsteder. Der hvor det finnes et togtilbud vil dette være med på å forsterke byutviklingen.

Kåre Pettersen
1. kandidat Vestfold og Telemark Venstre