Porsanger Venstre går til Valg for perioden 2019 – 2023 med følgende visjon

Porsanger Venstre er et sosialli­­beralt alternativ som jobber for å sikre frihet for den enkelte og ansvar for hverandre. Ideologien brukes som et mulighetsbilde for fremtiden uten å gi etablerte løsninger og strukturer forrang.

Porsanger Venstre går til Valg for perioden 2019 – 2023 med følgende visjon.

ET GODT OG VARIERT TILBUD INNEN HELSESEKTOREN

Et økende antall eldre med demens gir utfordringer i kommunetjenesten. Venstre vil jobbe for at denne gruppen får et dagtilbud og på denne måten få mulighet til å bo lenger i sine respektive hjem. Ved å utvide hjemmetjenesten til 5 mils sone vil også denne gruppen få mer tilsyn.

Etablering av behandlingstilbud til kvener er et savnet og viktig tilbud.

– Å bidra til opprettelse av behandlingstilbud innenfor rus- og psykiatri til den kvenske befolkningen. Tilbudet bør hovedsakelig etableres i Porsanger kommune.

– Iverksette et dagsenter som ivaretar mennesker med ulik demensproblematikk.

– Hjemmetjenesten utvides til å gjelde 7 dager i uka og grensen utvides fra 1 mil til 5 milssone.

– Helgestillingen på Porstun videreføres.

– Opprettelse av kommunepsykologstilling

– Det etableres desentralisert helsefagarbeiderutdanning i Porsanger.

Ivareta samfunnsinkludering i omsorgstjenestene med et forslag til nærmiljøbaser.

VENSTRE VIL SETTE FOKUS PÅ FOLKEHELSE

Det å kunne komme seg ut i naturen gjennom hele året er med på å bedre livskvaliteten til hele befolkningen. I tillegg er dette med på å forebygge ensomhet og gi bedre helse. Venstre ser mulighetene og ønsker å bidra til folkehelsa.

– Ivareta folkehelseperspektivet med et ungdomsfokus der livsmestring gis forrang, gjennom ulike aktiviteter.

– Bygge gang- og sykkelveier i kommunen der det er relevant,

Eks. fra Brennelv til Handelsbukt, ferdigstilling fra rundkjøringen til Hotellbakken, fra Boreal til Holmen Bru, I Skoganvarre parallelt med gatelysene. Fotgjengerfelt fra Ildskogveien over E6

 • Det settes opp gatelys der disse mangler.
 • Stimulere skiidretten ved å få lysløypenettet opp å gå. Knytte sammen lysløypa mellom Brennelv og Lakselv. Denne kan også brukes til turløype andre deler av året. Det bør settes opp gapahuker langs løypa. Disse løypene kan sees på som et supplement til de eksisterende løypene i Børselv, Igeldas og Olderfjord.
 • Ivareta ensomhetsutfordringen til eldre mennesker gjennom et dagåpent tillbud som er brukerstyrt.
 • Etablering av kirkegård i Skoganvarre.
 • Sette opp lekeapparater i grøntområdet ved kommunehuset
 • Opprette uteareal for barn i boligfeltene.
 • Legge til rette for treningsmulighet i treningsstudioene for rullestolbrukere

EN BÆREKRAFTIG SAMFUNNSPLAN

Legge klima-og miljøplanlegging inn som premissleverandør til samfunnsplan. Ha fokus på bærekraftig gryndervirksomhet. Porsangerfjorden lever og det skal den fortsette med om Venstre får det som vi vil. Bidra til at åpne merder ikke etableres i Porsangerfjorden. Disse bør i tilfelle vurderes i lukkede anlegg. Det vil være viktig i fremtiden å ivareta den trespråklige kulturen, samisk, kvensk og norsk i Porsanger. Dette kan gjøres bl.a. ved samlokalisering i et kultursenter.

 • Ivareta havmiljøet og lakseelver gjennom en samfunns og arealplanlegging som hindrer oppdrettsanlegg innenfor kommunens grenser.
 • Samordning av aktiviteter i turistøyemed, bør lages brosjyrer slik at turoperatører kan videreformidle disse. Sette opp turistinfo i Olderfjord.
 • Legge klima- og miljøplanlegging inn som premissleverandør i samfunnsplan for å sikre fremtidig bærekraft i primærnæringene.
 • Ivareta gryndere gjennom stedsnær verdiskapning som er bærekraftig.
 • Jobbe videre med å få etablert Ressurs- og kompetansesenter i nordområdene, RKSN.
 • Etablere et 3 språklig kultursenter – som inneholder kvensk- og samisk språksenter, kino, bibliotek, kultursal, museum og kafe.

SAMFERDSEL

Bedre veinett og sikrere veitraseer er et være eller ikke være for befolkningen. Venstre vil jobbe for at ny vei vurderes mellom Skoganvarre og Alta. Ved å legge deler av veitraseen i tunnel vil denne kunne benyttes også i det til tider værharde klima vi lever i. Denne veien vil også gavne omkringliggende kommuner.

 • Utredning av veitrase mellom Alta og Skoganvarre i Porsanger.
 • Flere flyavganger mellom Lakselv og Oslo

KUNNSKAP ER NØKKELEN TIL VERDISKAPNING

Kunnskap og muligheten til ervervelsen av denne er fremtiden for befolkningen. Venstre vil gjøre det mulig for innbyggerne å ta utdanning bl.a. som helsefagarbeidere og lærere hvor forholdene legges til rette også for di som har vansker med å være borte fra hjemmet. Derfor har vi allerede levert vårt ønske til det nye statsbudsjettet i 2020.

 • Det etableres desentralisert lærerutdanning i Porsanger med samisk og kvensk innhold
 • Ivareta kommunens tre språk og kulturer gjennom en tilpasset skolestruktur
 • Opprettelse av flere lærlingeplasser slik at de som går VKII får fullført utdanningene.

 

Gjennom den sosialliberale ideologien gjennomføre faste dialogmøter med bygdelag, foreninger og ulike kommunale råd med formål om tilrettelegging av tjenestene.

 • Dette betyr at Porsanger Venstre vil jobbe for et samfunn som i seg selv er premissleverandører for eget miljø.