Leve hele livet

Senior Norge Skedsmo har spurt Lillestrøm Venstre om hvilke tiltak Lillestrøm Venstre vil prioritere ved gjennomføring av stortingsmeldingen “Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre” i sitt partiprogram. Her kan du lese svaret vi ga:

Venstre er opptatt av at alle innbyggerne i kommunen skal ha god livskvalitet, uansett hvilken livsfase eller livssituasjon man er i. Da trengs det mange ulike tiltak innenfor mange ulike sektorer.

Retten til å bestemme over egen hverdag og friheten som ligger i å klare seg selv, er viktig for menneskers livskvalitet. Derfor er tilrettelegging og hjelp til egen mestring, noe av det mest grunnleggende kommunen kan gjøre for å sikre at folk har best mulig livskvalitet i hverdagen. Det handler om å tilrettelegge for at alle mennesker kan delta i samfunnet på sine premisser, og betyr blant annet å sikre universell utforming i all planlegging, gjøre det enklere å klare seg i egen bolig og samarbeide med private utbyggere om livssyklustilpassede boliger.

Retten til å bestemme over egen hverdag gjelder uavhengig av alder, og eldre som ønsker og kan bo hjemme med tilpasninger i boligen skal ha muligheten til det. Det handler om gode hjemmetjenester, men også om bruk av hjelpemidler og velferdsteknologi som gir økt mestring i eget hjem. Vi vil også legge til rette for etablering av seniorboliger, eldrekollektiv og andre boformer som kan bidra til at eldre får en enklere og triveligere hverdag. Når hjelpebehovet øker, skal eldre som ikke ønsker å bo hjemme, få tilbud om omsorgsboliger. Omsorgsboligene skal fortrinnsvis ligge institusjonsnært, slik at man har lett tilgang på både personell og fasiliteter ved institusjonene. Vi ser at i den nye kommunen er det per i dag for få omsorgsboliger. Det vil derfor være en viktig prioritet for Venstre å bygge flere omsorgsboliger. Det skal også være tilstrekkelig med sykehjemsplasser, og alle som har langtidsopphold skal ha rett til enerom. Maten som serveres på velferdsinstitusjoner og som kjøres ut med hjemmetjenesten skal være smakfull, næringsrik og kortreist.

Venstre er også opptatt av å styrke tilbudet innenfor fysioterapi og ergoterapi. For dem som har plager, betyr slik behandling mye for økt livskvalitet. Det må også være tilstrekkelig bemanning av psykiatriske sykepleiere i eldreomsorgen.

Vi ønsker å tilrettelegge for aktiviteter og opplevelser i hverdagen både gjennom målrettede kulturtiltak rettet mot eldre, f.eks. gjennom den kulturelle spaserstokken, men også gjennom en satsing på kultur og frivillighet som kommer alle aldersgrupper til gode. Mange eldre er spreke og aktive, og har lyst til å bidra gjennom frivillig arbeid i lag, foreninger, klubber osv. Dette ønsker Venstre å støtte opp om. En mangfoldig frivillig sektor, med et bredt spekter av muligheter, gjør at alle kan finne noe de ønsker drive med. Venstre ser på frivillig sektor som limet i samfunnet. Når vi møtes til felles innsats og felles opplevelser, skaper vi samhold og livskvalitet. I tillegg er det frivillige engasjementet i lag og foreninger en viktig bærebjelke i det sivile samfunnet, og spiller en avgjørende demokratisk rolle som talerør for ulike interessegrupper.

I den nye kommunen, ønsker vi å få på plass en frivillighetserklæring som et styrende dokument for Lillestrøm kommunes frivillighetspolitikk. Venstre mener at det er viktig at kommunen aktivt involverer lag og foreninger i sine planprosesser. Vi ønsker å sikre frivillige lag og foreninger forutsigbare rammer gjennom gode støtteordninger og gjennom tilgang på lokaler og møteplasser både innendørs og utendørs.

Kommunen har en svær bygningsmasse, og Venstre ønsker å legge bedre til rette for at disse lokalene kan benyttes av lag og foreninger til møter og andre aktiviteter i den tiden kommunen ikke selv trenger å benytte dem. Dette ønsker vi å gjøre gjennom et åpent og oversiktlig bookingsystem. I tillegg ønsker vi å styrke de felles kulturarenaene vi har, slik som Lillestrøm kultursenter, og bibliotekene, samtidig som vi ønsker å bygge nye, slik som kulturhus i Husebylåven og nytt bibliotek i Lillestrøm sentrum. I tillegg har Lillestrøm kommune en rik kulturhistorie, fra Blaker skanse og Tertitten, til Fetsund lenser, dampsaga ved Nitelva og oppgangssaga i Sagdalen. Disse kulturminnene ønsker vi å ta vare på og videreutvikle både for å fortelle om historien og for å skape nye opplevelser for gamle og unge.

Grønne turområder og grønne parker er også viktige møteplasser og viktige folkehelsetiltak som bidrar til økt livskvalitet. For Venstre har det vært viktig å sikre at alle har god tilgang til attraktive turområder i nærheten av der de bor, og at det må sikres plass til nye torg og grønne parker når byen fortettes.

Venstre er også opptatt av at eldre ikke diskrimineres på arbeidsmarkedet. Det er mange yngre eldre som ønsker å stå lengre i jobb og som ofte sitter på svært god kompetanse. I kommunen ønsker Venstre å sikre gode seniorordninger som oppmuntrer ansatte til å stå lengre i jobb, og som sikrer at eldre som ønsker det, fortsatt kan få lov til å være en del av arbeidslivet.