Til innhold

Venstre heier på regionreformen!

Hordaland Venstre sin Landsmøtedelegasjon 2019, Foto: Gro Gjelsvik

Av Geir Kjell Andersland, 2. kandidat på Vestland Venstres fylkestingsliste

Geir Kjell Andersland

Årets fylkestingsvalg viktigere enn noen sinne.

 

Årets kommunevalg er viktig. Samtidig er det grunn til å minne om at det også er valg til de nye fylkestingene. Det valget er faktisk like viktig som kommunevalget.

Noen mener at fylkespolitikken er uinteressant og har liten betydning. De tar feil. Det er på fylkesnivå blant annet beslutninger om skolepolitikken på videregående trinn, om sentrale samferdselsprosjekter og om regionale kulturtilbud blir avgjort. Og flere oppgaver vil ganske sikkert komme etter hvert som de nye regionene kommer i full virksomhet.

Desentralisering

Noen mener at de nye fylkeskommunene forsterker sentralisering. Jeg mener at reformen vil motvirke sentralisering. Regionreformen, som innebærer færre og mer kraftfulle fylkeskommuner, vil i stigende utstrekning medføre desentralisering av makt, flere oppgaver og flere arbeidsplasser fra staten til det folkevalgte regionale nivået. De nye folkevalgte regionene skal utøve sine roller på bekostning av statlig byråkrati, ikke i stedet for kommunene. Fylkeskommunen skal ikke overstyre kommunene, men bistå de og påta seg oppgaver som sprenger grensene og kapasiteten til den enkelte kommune.

På sikt kan vi kanskje også få tilbake folkevalgt ansvar for spesialisthelsetjenesten og barnevernets andrelinjetjeneste. Man kan ikke akkurat si at de statlige helseforetakene eller Barne-ungdoms- og familiedirektoratet har fremmet demokratiet eller samfunnsøkonomien.

Bergen blir fylkeshovedstad og kanskje vil den nye fylkesordføreren bo i Bergen (skjønt Vestland Venstre har et utmerket alternativ til dette). Men det betyr ikke en automatisk, nærmest naturgitt, sentralisering rundt Bergen.

Vestland Venstres fylkesordførerkandidat, Gunhild Berge Stang. Eneste ordførerkandidat ved fylkestingsvalget som er fra Sogn og Fjordane.

Foruten Bergen finnes det i det nye fylket en rekke livskraftige større tettsteder og mindre bygdesamfunn. Disse vil bli videreutviklet både selvstendig og i samspill med Bergen. Og den fylkesadministrasjonen vil bli lokalisert flere steder enn i Bergen. Dette handler om politisk vilje, ikke om naturlover forankret i geografisk plassering.

Vestland vil forvalte en ærerik historie og har rike natur- og kulturressurser. Klimakrise og tap av natur- og artsmangfold er vår tids svøpe og største utfordring. Vi kan ikke rømme fra dette ved å vise til at løsningene finnes kun på globalt og nasjonalt nivå. Også regionalt og lokalt må vi fremme en bærekraftig forvaltning og utvikling.

Vestland har med sitt ambisiøse og fremtidsrettede næringsliv alle muligheter til å skape en bærekraftig næringsutvikling og et grønt skifte. Fiskeri, havbruksnæring, olje- og gassnæringen (fortsatt en tid), maritim og marin sektor, kultur, landbruk og reiseliv, vil gi arbeidsplasser i hele Vestland.

Sist, men ikke minst, så vil nynorsk bli maktspråket i Vestland. Vestland blir en politisk og kulturell høyborg for nynorsk som bruksspråk. Dette vil også være et redskap til å motvirke sentraliseringstendenser.

Derfor heier vi på Vestland fylkeskommune og regionreformen.

Enstemmig valg av fylkesvåpen

Vedtaket:

§ 1.Fylkestinget i den nye fylkeskommunen skal ha 65 medlemer, inntil fylkestinget eventuelt gjer anna vedtak i medhald av kommunelov § 7 nr. 3.
§ 2.Vedtekter og forskrifter som er gjeldande i Hordaland fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune skal framleis gjelde for vedkomande område inntil nye lokale vedtekter og forskrifter er fastsett av fylkestinget. Frist for fastsetting av nye vedtekter og forskrifter er 1. januar 2021.
§ 3.Regionale planar etter plan- og bygningslova kapittel 8 gjeld inntil fylkestinget i den nye fylkeskommunen har vedtatt nye planar.
§ 4.Forskrifta trer i kraft straks.