NRKs valgomat – Venstres standpunkter

Nedenfor viser vi de syv lokale sakene i NRKs valgomat, Venstres standpunkt, hva som er begrunnelsen for vårt standpunkt – og hvilke partier som har samme standpunkt i denne saken.

Bildet er tatt fra Mjøssamlingene, men båten i bildet er i privat eie. Den orginale maskinen tilhører likevel Mjøssamlingene.

Påstand 1: «Eidsvollinger som har rett på hjemmehjelp, bør kunne velge en privat aktør hvis de ønsker det.»

Venstres standpunkt: Helt enig Begrunnelse: Det viktigste for Venstre er at kommunen sikrer velferdstjenester med god kvalitet, ikke hvem som utfører oppgaven. Den enkeltes valgfrihet er et viktig prinsipp for Venstre. Venstre vil sikre fortsatt samarbeid med private ved heldøgnsomsorg.

(Høyre, FrP og Liberalistene har samme standpunkt som Venstre i valgomaten).

Påstand 2: «Å lage én storkommune på Øvre Romerike, kan være en god idé.»

Venstres standpunkt: Helt uenig

Begrunnelse: Eidsvoll Venstre er mot tvangssammenslåing av kommuner. Vi forholder oss til regjeringens kriterier, som sier at kommuner med mer enn 20 000 innbyggere ikke trenger å slå seg sammen med andre. Dersom kommunesammenslåing av ulike grunner blir aktuelt, vil Venstre foreslå at det avholdes folkeavstemning. Venstre vil følge resultatet av folkeavstemningen.

(Ap, SP, SV, Rødt og Pensjonistpartiet har samme standpunkt som Venstre i valgomaten).

Påstand 3: «Råholt og Dal må løftes til å bli regionalt handelssted.»

Venstres standpunkt: Helt uenig

Begrunnelse: Formuleringen «Regionalt handelssted» som er brukt i Valgomatens påstand betyr at området skal ha betydning utenfor kommunen. Høringen om Regional plan for Handel, service og struktur i Akershus ble behandlet i kommunestyret 6. mars 2018. Planen slik den nå er vedtatt har ikke skille mellom «Byer og tettsteder og prioriterte byer og tettsteder. Slik sett er Råholt og Sundet likestilt. Dal var ikke oppe som tema da saken ble behandlet i kommunestyret.

Ifølge Regional areal- og transportplan skal 80% av boligbygging skje nær kollektivknutepunkter. Det er to i Eidsvoll; Eidsvoll stasjon (Sundet) og Eidsvoll Verk stasjon (Eidsvoll Verk og Råholt. Venstre ønsker å gjenåpne for persontrafikk på togstrekningen mellom Eidsvoll stasjon og Dal stasjon.

(Liberalistene har samme standpunkt som Venstre i valgomaten).

Påstand 4: «Private utbyggere kan bygge og eie skoler i Eidsvoll og leie dem ut til kommunen.»

Venstres standpunkt: Litt enig

Begrunnelse: Venstre er ikke prinsipielt mot at private bygger og eier skoler for å leie de ut til kommunen. Forutsetningen er at byggene er egnet til skole og i tråd med regelverk for areal, friareal osv.

(KrF har samme standpunkt som Venstre i valgomaten).

Påstand 5: «For å skaffe penger til nødvendige utbygginger i Eidsvoll må det innføres eiendomsskatt.»

Venstres standpunkt: Helt uenig

Begrunnelse: Venstre anser at de folkevalgtes fremste oppgave er å tilby innbyggerne et velferdstilbud med god kvalitet. For å få til gode velferdstilbud må det føres en økonomisk politikk som sikrer kommunen økonomisk handlefrihet på både kort og lang sikt. Gjennom å fremlegge egne budsjettforslag har Venstrevist hvordan vi vil sikre et godt velferdstilbud og investere i fremtiden – uten å innføre eiendomsskatt og uten å tømme kommunen for oppsparte midler.

(Høyre, FrP, Pensjonistpartiet og Liberalistene har samme standpunkt som Venstre i valgomaten).

Påstand 6: «Eidsvollingene må akseptere høyhus på inntil 14 etasjer i Sundet.»

Venstres standpunkt: Helt uenig

Begrunnelse: Venstre var det eneste partiet som stemte mot å flytte høyhuset på 12 etasjer tilbake i Wergelandskvartalet fra området ved rundkjøringen i innkjøringen til Sundet. Da kommunestyret behandlet Sentrumsplanen for Sundet foreslo Venstre at «Byggehøyden for alle områder hvor maks byggehøyde overstiger 6 etasjer begrenses til maks 6 etasjer. Wergelands gate 2-4 og 8 Femellgården og Gullsmeden bevares. Bygningene tillates midlertidig tatt ned dersom dette er hensiktsmessig i forbindelse med bygging. Gullsmeden tillates videre flyttet nærmere Femellgården.» Bare Venstre stemte for forslaget.

Sentrumsplanen for Sundet er vedtatt, med høyhus. Mot Venstres stemme.

(Pensjonistpartiet og Rødt har samme standpunkt som Venstre i valgomaten).

Påstand 7: «Det bør anlegges flere parkeringsplasser ved jernbanestasjonene på Råholt og Eidsvoll.»

Venstres standpunkt: Litt enig

Begrunnelse: For å øke kollektivtrafikken og redusere bilbruken er det viktig å legge til rette for såkalt innfartsparkering ved kollektivknutepunkter, som togstasjonene Eidsvoll, Eidsvoll Verk og Dal. Venstre vil redusere biltrafikken ytterligere ved å se på muligheten for tilbringerbusser i rushtiden. Venstre vil ha større og sikre sykkelparkeringer ved togstasjonene, slik at flest mulig kan sykle til og fra toget.

(KrF og MDG har samme standpunkt som Venstre i valgomaten).

(Innlegget ble publisert på Lesernes EUB 28.08)