Program 2019-2022 Stor-Elvdal Venstre

Stor-Elvdal Venstre

MÅL

 • Opprettholde og helst øke folketallet de neste fire årene.
 • Handlekraftig næringsutvikling og styrking av allerede eksisterende næring. Jobbe for nyetablering.
 • Jobbe for å opprettholde eksisterende arbeidsplasser og bidra til å skape ti nye arbeidsplasser per år i kommende valgperiode.
 • En befolkning som har trygghet i alle livets faser fra vugge til grav.
 • Skape bolyst og tiltrekningskraft gjennom et godt arbeidsmarked og rikt kulturliv. Engasjere eldre og unge til glede for seg sjøl og fellesskapet.
 • Gi kommende generasjon kompetanse rettet mot framtidas utfordringer i trygge og gode rammer.

 

NÆRING- OG SAMFUNNSUTVIKLING

 • Jobbe for en sunn og stabil kommuneøkonomi.
 • Se på gjenbruk av eksisterende kommunale og private bygningsmasser.
 • Bruke potensialet i kommuneskogen til å restaurere og vedlikeholde kulturhistoriske verdier.
 • Makeskifte i kommuneskogens eiendommer der det er muligheter for nydyrking.
 • Turismen skal utvikles rettet mot kultur- og naturopplevelser i et bærekraftig perspektiv.
 • Målrettet arbeid slik at statlige arbeidsplasser legges til kommunen.
 • Infrastruktur i takt med framtida. Se på realistiske og framtidsrettede løsninger for å opprettholde og utvide Rørosbanen og bussruter.
 • Påvirke sentrale myndigheter til å satse mer på Rørosbanen for å få mer transport på bane og å redusere vogntogtrafikken gjennom kommunen vår.
 • Jobbe for bredbåndsdekning under like forutsetninger for alle i kommunen.
 • Jobbe for lavere skatter for næringslivet.
 • Legge til rette for at allerede eksisterende bedrifter brukes bevisst og aktivt av kommunen.
 • Aktivt støtte nyetablerere.
 • Stimulere til bosetting på bruk der det ikke bort folk fast i dag. l Plassere Stor-Elvdal på kartet i det grønne skiftet, med alle våre fortrinn og muligheter.
 • Jobbe for at ny skogindustri kan legges til Stor-Elvdal.

TRYGGHETSKOMMUNEN

 • Jobbe for en realistisk pengebruk og kontroll av de bevilgninger som er gitt.
 • Jobbe for å få mer fokus på åpen lederstil med gode, inkluderende beslutningsprosesser.
 • Benytte flyktninger og bosatte som en positiv ressurs i arbeidsliv og fritid.
 • Se på muligheten til å styrke legevaktsordningen mot Elverum.
 • Styrke ambulansetjenesten. l Utvikle samarbeid om barneverntjenesten med nabokommunene.
 • Fortsette å jobbe mot å få luftambulansetjenesten til kommunen.
 • Opprette ressursbank for frivilligheten som drifter disse tjenestene.

AKTIVITETSKOMMUNEN

 • Ta vare på kirkebyggene og kirkegårdene.
 • Etablere en småjobbsentral som kan aktivisere de som ikke kommer inn i ordinært arbeid; «Jobb for trygd».
 • Jobbe videre med kulturminneplanen.
 • Vektlegge frivilligheten bedre og gi ildsjeler god støtte

OPPVEKST- OG HELSEKOMMUNEN

 • Elevene skal gis mulighet for god faglig utvikling og sosial kompetanse for å møte samfunnet best mulig.
 • Jobbe for et videregående utdanningstilbud knyttet opp mot Evenstad.
 • Stimulere til gründervirksomhet blant annet ved elevbedrifter, og knytte disse opp mot våre næringer.
 • Styrke skolehelsetjenesten utover normtall.
 • Aktiv deltakelse i utvikling av Campus Evenstad.
 • Jobbe for gode ressurspersoner og lærere i grunnskolen.
 • Kulturskolen som bærebjelke for rekruttering og mangfold. Økt samarbeid mellom denne og skolene, de frivillige lag og det forebyggende helsearbeidet.
 • Jobbe for et godt voksenopplæringstilbud til voksne som har rettigheter og som trenger opplæringstilbud for å få jobb i kommunen.
 • Oppgradere folkebadet.
 • En kommuneorganisasjon og -administrasjon tilpasset oppgavene, økonomien og folketallet.
 • Kommunestrukturdebatten må vinkles dit hen at vi setter tjenestetilbudet for innbyggerne i sentrum innenfor en fornuftig kostnadsramme. Kvalitet på tjenestene og service ovenfor innbyggerne må telle mest.
 • Ha en god beredskap for alle typer hendelser i hele kommunen og jobbe for at flomvollene oppgraderes.
 • Så lenge vi har eiendomsskatt, skal dette føre til synlige og nyttige tiltak for de som betaler denne