Valg 2019 – Kort oppsummert!

For å fordele ressurser må de først skapes. I kommunal sektor handler dette først og fremst om folketall, dens utvikling og sammensetning, samt et skapende næringsliv og en samfunnsutvikling til Raumas beste. Det er via rammeoverføringer fra Staten og skatt på inntekt og formue Rauma i hovedsak finansieres.

Det er innenfor disse feltene vi finner det største utfordringsbildet for Rauma, som har valgt å være alene og samtidig ligger lengst unna et alternativt arbeidsmarked.

 

Venstre vil derfor fortsette sitt arbeid for å motvirke denne ulempen. Det betyr:

· Trygge og forbedre pendlervegene Fv 64 og E 136 ut/inn av Rauma og Åndalsnes

· Det er ca 750 personer som pendler ut av Rauma hver dag og ca 460 inn, hvor ca 75% gjelder nordfylket

· Vi er avhengig av å legge til rette for at disse store gruppene sin hverdag skal bli bedre

· Venstre vil fortsette sitt engasjement for å styrke og utvikle Raumabanen for hele fylket

 

I samarbeid med en velvillig ordfører og andre gode krefter, håper vi å være på «sporet» av oppstart av godstoget første del av 2020. Dette har vært et krevende arbeid politisk og faglig i mange år, og hvor «slagord «og populisme har hatt liten nytte.

Vi vil også fortsette arbeidet med å korte ned kjøretiden med ca 1,5 time mellom Oslo og Åndalsnes via vårt arbeid i Jernbaneforum.

Dette er også et klima- og miljøtiltak hvor det arbeides for flere avganger og bimodal trekk-kraft.

Disse fokusområdene vil bli avgjørende for hvor god velferd, attraktivitet og utvikling Rauma kan vente seg i framtida.

Skal vi styrke tjenestetilbudet til flere og særlig til de som trenger det mest, vil fokus og handlinger her være vårt ansvar

For å intensivere arbeidet på disse feltene og flere, er vi avhengig av din støtte!

Vi tar Rauma på alvor – gi din stemme til Venstre!

 

Med hilsen

Ida Marie Robertsen Skiri

Tor-Bjørn Øverbø

Arne S Lillehagen