Jernbane mellom Rovaniemi og Kirkenes er det viktigste prosjektet for å utvikle Øst-Finnmark

Venstre er opptatt av å få en helhetlig konseptvalgutredning (KVU) for utvikling av transportløsninger i Nord-Norge på plass. I dette arbeidet må jernbane mellom Rovaniemi og Kirkenes få en sentral plass. En slik løsning vil gi en betydelig reduksjon i de globale klimautslippene, og gi minst 600 direkte arbeidsplasser i containerhavnen og jernbanen. I tillegg kan en forvente at det skapes minst 1 200 indirekte arbeidsplasser som ringvirkning av etableringen av havn og jernbane.

Jernbane mellom Rovaniemi og Kirkenes er den viktigste faktoren for å sikre fremtidig vekst i Øst-Finnmark, sier Lisa Sneve.

Den nordlige sjørute (NSR) er fremtiden for godstransport mellom Asia og Europa.

Godstrafikken mellom Sørøst-Asia og Nord-Europa gjennom Den nordlige sjørute (NSR) gir store muligheter for Kirkenes og Øst-Finnmark. Ruten gir et stort potensiale for vesentlig reduksjon i tidsbruk, utgifter og miljøutslipp sammenlignet med dagens skipsfart gjennom Suezkanalen. Gevinsten for Øst-Finnmark er å etablere en containerhavn i Kirkenes slik at en kan laste om gods fra båt til jernbane.

– Vi har en isfri havn som ligger nærmest Asia. Vi er lokalisert ved siden av Finland og Russland. Vi har gode fasiliteter, som god flyplass og sykehus, og vi har god erfaring med internasjonal skipsfart. Kirkenes har den beste beliggenheten for etablering av en containerhavn for skipene som kommer gjennom den nordlige sjørute. sier Lisa Sneve, førstekandidat for Sør-Varanger Venstre ved kommunevalget.

Det foregår nå en prosess på lokalt/regionalt nivå som involverer Finland og interessenter i Kina, der man ønsker å utvikle Kirkenes som vestlig knutepunkt for gods på den nordlige sjørute. Dette arbeidet handler om å utvikle en ny godshavn med kapasitet til å handle en rekke typer gods. Det handler også om å knytte jernbane til den finske jernbanen i Rovaniemi. Når dette ses i sammenheng med planene i Finland og EU om en undersjøisk jernbanetunnel fra Helsingfors via Tallinn til Hamburg (Rail Baltica), kan man få en tids- og utgiftsbesparende transportrute fra Asia til Europa via den nordlige sjørute, påpeker Lisa Sneve.

 

Jernbane mellom Rovaniemi og Kirkenes er en viktig del av den arktiske jernbanen (Arctic Railway) som binder Kirkenes til Europa på skinner.

Potensialet for en containerhavn i Kirkenes er enormt.

Den nordlige sjørute (NSR) har tidligere kun vært en innenlandsk russisk seilingsrute, og den var stengt for utenlandske lasteskip frem til 2009. Den nordlige sjørute har vært åpen for internasjonale transittreiser siden 2009, og Russland har satt inn ressurser for å utvikle ruten på flere nivåer. Et viktig moment i det videre arbeidet er å få aksept i Russland for at den nordlige sjørute sikres forutsigbarhet i et langt perspektiv.

Hvis en klarer å få 10% av dagens eksport med containere fra Kina, Sør-Korea og Japan til de nordeuropeiske landene (Tyskland, Danmark, Finland, Sverige og Norge) til å laste om fra skip til tog i Kirkenes vil det åpne uante muligheter for Sør-Varanger spesielt, og Øst-Finnmark generelt. 85% av Kina sin eksport er via skip. En kan forvente at 20%  av mengden gods vil bli transportert via den nordlige sjørute i 2030.

Lykkes en med dette prosjektet i Kirkenes, jernbane til Rovaniemi og nordens nest største containerhavn, vil en kunne forvente 10 tog fra Kirkenes om dagen. i 2040 kan en forvente 20 tog fra Kirkenes hver dag. Hvert togsett er 750 meter langt, og hvert togsett tilsvarer det 65 trailere i dag frakter av gods. Dette vil også gjøre det mulig å få fraktet ut fisk fra Finnmark til Europa på en rask og effektiv måte. Å få gods over fra trailer til tog er viktig, både for trafikksikkerheten og for miljøet.

Det er store dimensjoner over dette prosjektet. Vi snakker om nordens nest største containerhavn. 550 000 containere årlig fra Kirkenes. Kun Gøteborg med 800 000 containere årlig vil være større.

Jernbane mellom Rovaniemi og Kirkenes er nordområdesatsing i praksis.

En jernbane mellom Rovaniemi og Kirkenes vil være et enormt bidrag til å kutte de globale klimautslippene, sier Trine Noodt.

– En arktisk jernbaneforbindelse er et viktig europeisk prosjekt som vil være av stor betydning for konkurransekraften i næringslivet på Nordkalotten. Dette vil også være et betydelig bidrag i videreutviklingen av norsk/finsk samarbeid. Signaleffekten er enorm og et svært viktig bidrag i nordområdesatsingen. En jernbane mellom Kirkenes og Rovaniemi er kanskje det viktigste bidraget til nordområdesatsingen. Nå er det på tide å vise at man i praksis gir et skikkelig bidrag for å videreutvikle nordområdene, sier Trine Noodt,  førstekandidat for Troms og Finnmark Venstre til fylkestingsvalget.

Vi trenger sterke stemmer fra Finnmark inn mot regjeringen.

Skal vi lykkes med å få løftet jernbane fra Kirkenes til Rovaniemi inn i neste NTP trenger vi sterke stemmer i regjeringspartiene i nord. Vi trenger derfor Lisa Sneve inn i kommunestyret i Sør-Varanger og vi trenger Trine Noodt inn i fylkestinget i Troms og Finnmark. En stemme til Venstre lokalt er derfor en stemme for at vi skal lykkes med å få realisert en fremtidig jernbane. Vi klarte å få en positiv holdning til jernbane mellom Rovaniemi og Kirkenes inn i dagens nasjonale transportplan. Det gjør at vi har tatt store steg og lagt et godt grunnlag mot en potensiell realisering. Nå må vi lykkes med å få på plass en konseptvalgutredning av jernbanen inn i ny nasjonal transportplan som Stortinget skal vedta våren 2021. En stemme til Venstre vil gjøre dette arbeidet betydelig lettere, sier Trine Noodt.