Et budsjett for omstilling og nye muligheter

Venstre la i dag frem sitt alternative budsjett for Lillestrøm kommune. – Dette er et budsjettforslag som ruster Lillestrøm for fremtiden. Vi bruker det handlingsrommet som kommunesammenslåingen gir til å hente ut økonomiske gevinster som gjør at vi kan levere enda bedre tjenester i fremtiden. Bedre er alltid mulig, sier Venstres gruppeleder Boye Bjerkholt.

Boye Bjerkholt

Les Venstres budsjett her

Klima og miljø

Den store vinneren i Venstres budsjettforslag, som legges frem i formannskapet den 3. desember, er klima og miljø.

Venstre har satt av midler til å legge om hele den kommunale bilparken av personbiler og varebiler til nullutslipp.

– I Skedsmo hadde vi omtrent kommet i mål, men nå som vi blir en ny kommune er det fortsatt en vei å gå. Men klimaendringene er vår tids største utfordring, det offentlige må vise vei, og det er ingen grunn til å vente. Ved å bytte ut 129 fossilbiler med elbiler, vil vi kutte kommunens klimagassutslipp med 192 tonn CO2 hvert eneste år, utdyper Bjerkholt.

I tillegg styrker Venstre kommunens klimafond og vil bruke denne styrkingen til å etablere støtteordninger til privatpersoner og bedrifter som gjennomfører tiltak som bidrar til reduserte klimagassutslipp.

Venstre styrker også sykkelsatsingen i kommunen og setter av midler til planlegging av en ny kollektivtrasé som skal kutte reisetiden med buss fra Brånås og Holt/Vestvollen til Lillestrøm sentrum.

Inkludering og likebehandling

Inkludering er en annen budsjettvinner hos Venstre. Partiet har prioritert å videreføre og forsterke sosiale utjevningstiltak som aktivitetskort og kulturkort, og å opprettholde et pristak på 1650 kr for fulltidsplass i SFO for husholdninger med inntekt under 400.000.

– Lillestrøm skal være en raus kommune hvor alle skal få lov til å delta, enten det er snakk om idrett, kultur eller SFO, uavhengig av foreldrenes inntekt. I tillegg ønsker vi å utvide gratisprinsippet for trening for barn og unge til også å gjelde idrettslagseide anlegg. Det handler om at det skal være likeverdige vilkår for alle, sier Bjerkholt.

Venstre ønsker også å videreføre sommerskolen og utvide den som et frivillig tilbud til alle 5.-10. klassinger i kommunen.

For å støtte opp under det frivillige arbeidet i kommunen, ønsker Venstre å innføre to nye søknadsbaserte tilskuddsordninger. Én innenfor helse- og sosialfeltet, og én innenfor dyrevelferd og natur.

– Kultur- og idrettslag har sine støtteordninger, og skolekorpsene har en særskilt støtteordning som Venstre foreslår å styrke. Men innenfor helse- og sosialfeltet er det ingen etablert ordning. I stedet er det noen få organisasjoner som har fått støtte ad-hoc. Men det finnes mange gode krefter der ute, og mange mennesker som gjør en stor innsats som fortjener støtte. Derfor mener Venstre at det er viktig å få på plass støtteordninger som gir tilskudd etter objektive kriterier, forklarer Bjerkholt.

I tillegg har Venstre, som tidligere omtalt, satt av midler til etablering av hjelpsenter for hjemløse dyr, og setter også av midler til etablering av et fond for skjøtsel av raviner.

Redusert eiendomsskatt

Kommunesammenslåingen har ført til at både avgifter og tjenestetilbud harmoniseres. For noen slår det skjevt ut, og derfor har Venstre foreslått å øke bunnfradraget på eiendomsskatten fra 1,8 millioner til 1,9 millioner.

– Når harmoniseringen av kommunale avgifter og eiendomsskatt fører til at særlig innbyggerne i Skedsmo får en høyere regning, mener vi det er viktig å gjøre det vi kan for å holde den samlede regningen så lav som mulig. I første omgang mener vi det er rom for å øke bunnfradraget slik at skatteregninga blir lavere enn den ellers ville ha vært, sier Bjerkholt.

Salg av Sørum og Fet rådhus

Venstre har ikke gått inn på de store behovene innenfor skole, i påvente av den endelige behandlingen av skolebehovsplanen som er utsatt til etter nyttår. I stedet har Venstre vært opptatt av å rigge kommunen for å kunne ta de store investeringsløftene som kommunen står overfor.

Det innebærer blant annet at Venstre går inn for å selge både Sørum og Fet rådhus.

– Begge byggene er i dårlig forfatning og har store rehabiliteringsbehov. Venstre ønsker å bruke disse pengene på skole i stedet, og vil derfor selge begge byggene. Rådhuset på Sørumsand ligger sentralt plassert og er allerede ferdig regulert til sentrumsutbygging, mens rådhustomta i Fet må gjennom en omregulering først, utdyper Bjerkholt.

Venstre regner med at salg av Sørum rådhus vil gi en salgsgevinst på minst 100 millioner, i tillegg til at man sparer ombyggingskostnader som foreløpig er anslått til 30 millioner.

– Men vi vet at det er stor usikkerhet ved ombygging av gamle bygg. Den seneste sprekken på ombyggingen av Lillestrøm rådhus, gir grunn til bekymring, legger Bjerkholt til.

Venstre støtter også opp om rådmannens forslag om å legge ned legevakta på Sørumsand.

– Legevakta på Sørumsand er ikke i forskiftsmessig stand, og er uforholdsmessig dyr å drifte. Innbyggerne på Sørumsand vil få et kvalitativt bedre tilbud ved etablering av en legevaktbil som er stasjonert på Sørumsand og kan rykke ut ved behov. I tillegg er det kort vei til Nedre Romerike legevakt, som har bredere kompetanse, større fagmiljø, mulighet til å analysere blodprøver på stedet, tilgang på andre tjenester som f.eks. røntgen i samme bygg og innleggingsmulighet på kommunal akutt døgnenhet også i samme bygg, avslutter Bjerkholt.