Protokoll, årsmøtet, Moss Venstre, 2020

Protokoll, årsmøtet 2020, Moss Venstre, Word-dokument

PROTOKOLL

ÅRSMØTE I MOSS & RYGGE VENSTRE TIRSDAG 21. JANUAR 2020 KL 18 PÅ PEPPES PIZZA, TOLLBODEN

Tilstede: 16 betalende medlemmer, 17 fra sak 13. Alle saker ble enstemmig vedtatt.

1) KONSTITUERING.

 1. Valg av Møteleder: Joakim Sveli
 2. Valg av referent: Brede Bøe
 3. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen: Ellen Dahl og Henry Mogstad

2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE.

Innkallingen og sakslisten ble godkjent.

3) STYRETS ÅRSBERETNING

Leder Oddvar Meyer foredro styrets årsberetning (se vedlegg). Det ble bedt om at tirsdagsmøtene på Tollboden fra september 2019 inntas i beretningen, samt opprettelsen av Unge Venstre Forening. Styret ble delegert å gjøre dette. Årsberetningen ble således godkjent.

4) KOMMUNESTYREGRUPPENES ÅRSBERETNINGER.

Finn-Erik Blakstad ga muntlige merknader til innsendt beretning (se vedlegg). Fra Sindre W. Mork forelå ingen skriftlig beretning, men han ga en muntlig redegjørelse. Redegjørelsene tatt til orientering.

5) REGNSKAP OG REVISJONSBERETNING.

Leder Oddvar Meyer foredro foreningens regnskap (se vedlegg). Revisor Henry Mogstad foredro Revisjonsberetningen slik:

”Regnskapet for Moss venstre for 2019 er revidert og funnet satt opp i.h.h.t. god regnskapsskikk. Alle bilag er gjennomgått og vurdert i forhold til regnskapet. Revisor har imidlertid 2 kommentarer til regnskapet: a) Det må påsees at kasserer får bilag til alle inntekter og utgifter, og b) man bør skaffe seg bankkort til lagets konto, så det blir lettere å sikre seg at man for fremtiden kan få registrert betalingene uten at dette skal gå via andres konto. Revisor anbefaler regnskapet godkjent for Moss Venstre for 2019. Undertegnet Henry Mogstad.”

Regnskapet med revisors beretning ble godkjent.

6) KONTINGENTSATS, UNGE VENSTRE-KONTINGENT.

Moss Venstre følger Venstres Hovedorganisasjons satser. Styret delegeres imidlertid å undersøke om det er mulig å nedjustere lokallagsdelen i studenters kontingent, og hvis mulig gjennomføre det.

7) BUDSJETT 2020

Årsmøtet delegerer til det nye styret å sette opp budsjett. Dette ble vedtatt

8) VEDTEKTER

Det var ikke innkommet forslag til endring av vedtektene.

9) EVALUERING AV VALGET 2019

Finn-Erik Blakstad orienterte om valgkampen og resultatet av forhandlinger med de andre partiene. Moss Venstre oppnådde 4,6% i oppslutning ved kommunevalget. Årsmøtet drøftet saken fritt i ca en time. Orienteringen ble tatt til etteretning.

10) NAVNEENDRING

Da Moss og Rygge kommuner fra 1.januar 2020 er slått sammen til en kommune, vedtok årsmøtet å endre foreningens navn fra Moss & Rygge Venstre til Moss Venstre.

ORIENTERING OM AKTIVITETSPLAN – innspill fra årsmøtet

Årsmøtet anbefaler styret å følge opp tirsdagsmøtene på Peppes Pizza. Styret bør bestrebe seg på å opprettholde tradisjonen med 1.mai arrangement. Årsmøtet delegerte styret å utarbeide en mer spesifikk plan.

12) INNKOMNE SAKER OG UTTALELSER.

Ingen saker under dette punktet.

13) VALG AV LOKALLAGSSTYRE, REVISOR, DELEGATER TIL ÅRSMØTE I VIKEN VENSTRE OG VALGKOMITE.

Valg av styre: Valgkomiteens innstilling:

Leder: Finn-Erik Blakstad (2 år)

Nestleder: Hilde Elvestuen (ikke på valg 1 år)

Kasserer: Bård Sundrehagen (2 år)

Styremedlemmer:

Brede Bøe, (1 år)

Gabriella Grossmann (1 år)

Varamedlemmer: Ellen Dahl, Aleksander Hausmann (1 år)

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt.

Utsendinger til Viken Venstre sitt årsmøte: Valgkomiteens innstilling:

 1. Finn-Erik Blakstad, delegat
 2. Sindre W. Mork, delegat
 3. Gabriella Grossmann, delegat
 4. Aleksander Hausmann, delegat
 5. Ellen Dahl, delegat
 6. Brede Bøe, delegat
 7. Joakim Sveli, vara
 8. Bård Sundrehagen, vara
 9. Hilde Elvestuen, vara
 10. John Arild Bodding, vara
 11. Henry Mogstad, vara
 12. Ida Scherven, vara
 13. Eivind Nemeth, vara
 14. Asan Rashid, vara
 15. Camilla Tønnessen, vara

Tillegg: Styret gis fullmakt til å supplere listen.

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt.

Valg av revisorer: Valgkomiteens innstilling:

Henry Mogstad og John Arild Bodding

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt:

VALG AV VALGKOMITE FOR ÅRSMØTE 2021, styrets innstilling:

 1. Aleksander Hausmann, leder
 2. Brede Bøe, medlem
 3. Ellen Dahl, medlem

Styrets innstilling ble vedtatt.

Ved møtets avslutning takket Finn-Erik avgående styreleder Oddvar Meyer for innsatsen som leder gjennom to år, og Sindre W Mork for innsatsen som gruppeleder i Moss Bystyre gjennom 20 år.

Møtet hevet kl. 2010

Brede Bøe(referent)

Henry Mogstad og Ellen Dahl