Regjeringen foreslår kompensasjon til bedrifter med minst 30 prosent omsetningsfall

Næringsminister Iselin Nybø
- Ordningene vil være til hjelp for næringslivet og de mange små og mellomstore bedriftene som nå står i en svært krevende situasjon, sier næringsminister Iselin Nybø. , Foto: Eirin Larsen, SMK (CC) flic.kr/p/2iJfdH7

– Det er viktig at denne ordningen treffer godt og favner bredt. Derfor vil alle foretak som er skattepliktig registrert i Norge, og som blir hardt rammet av koronaviruset, ha mulighet til å søke om kompensasjon. Likevel har vi lagt vekt på at de som er pålagt å stenge av staten, vil være aller hardest rammet, og de vil derfor få høyest kompensasjon, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Regjeringen la frem forslag om prinsipper for kompensasjonsordningen fredag 27. mars, og varslet samtidig at den ville komme tilbake med detaljer om ramme og avgrensning for ordningen denne uken. Stortinget sluttet seg til forslaget tirsdag 31. mars. Regjeringen vil fredag 3. april fremme en proposisjon til Stortinget om innretningen på ordningen.

– Ordningen skal være enkel

Kompensasjonsordningen vil omfatte bedrifter som har minst 30 prosent omsetningsfall sammenlignet med samme måned året før. For mars vil satsen være 20 prosent, siden de strenge smittevernstiltakene ble innført først 12. mars.Ordningen vil i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai, og utbetalingene vil skje etterskuddsvis basert på faktisk omsetning i de aktuelle månedene.

– Vi har lagt vekt på at ordningen skal være enkel og at kompensasjonen for mars skal kunne komme på bedriftenes konto allerede i april. Vi vet at dette haster for mange, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Samarbeid med NHO, Virke, LO, Finans Norge og SMB Norge

Detaljene i ordningen er utarbeidet i tett samarbeid med NHO, Virke, LO, Finans Norge og SMB Norge. Formålet har vært å få raskt på plass en enkel ordning som favner bredt, men med risiko for at den ikke sikrer millimeterrettferdighet. Etter første utbetaling i april, vil det derfor bli gjort en vurdering av behovet for å justere ordningen før neste runde.

– Dette skal ikke være en skattegruve for useriøse aktører. Det vil bli ført kontroll i ettertid som kan føre til sanksjoner for de som prøver å jukse. Takket være et tett og godt samarbeid med partene er vi trygge på at denne ordningen vil hjelpe veldig mange av de bedriftene som nå sliter med å få endene til å møtes, sier Nybø.

Stortinget vil behandle forslaget fra regjeringen gjennom helgen, og tar sikte på å fatte nødvendige vedtak tirsdag før påske, med endelig behandling tirsdag etter påske. Ordningen må også godkjennes av ESA.

Fakta om regjeringens forslag til kompensasjonsordning:

Det legges opp til en todelt modell for beregning av kompensasjon.

  1. Foretak som er pålagt å stenge ned av staten, vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader per måned. Beregnet slik:
    Reduksjon i omsetning x uunngåelige faste kostnader x justeringsfaktor på 90 prosent
  2. Bedriftene som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetning på 30 prosent eller mer (20 prosent i mars), vil få kompensasjon beregnet slik:
    Reduksjon i omsetning x (unngåelige faste kostnader – egenandel på 10 000 kroner) x justeringsfaktor på 80 prosent

Minstegrensen for å få utbetalt kompensasjon er 5 000 kroner. Vi legger opp til at den øvre grensen for støtte per foretak blir 30 millioner kroner per måned og at det settes en høyere maksgrense for konserner, forutsatt at en slik løsning kan godkjennes av ESA. Regjeringen vil foreslå at vi kommer tilbake til de endelige grensene i en egen forskrift.

Ordningen vil bli forvaltet av Skatteetaten. Søknadsprosessen vil i stor grad være automatisert gjennom en digital tjeneste, som utvikles i samarbeid med Finans Norge. Foretakene rapporterer selv inn omsetning for måneden det søkes for, omsetning i samme måned året før og uunngåelige faste kostnader. Den digitale tjenesten vil ha et innebygd kontrollsystem for å verifisere søker og beløpet det søkes om, opp mot ulike registerdata og kryssjekker. Dersom alle kriteriene er oppfylt, vil det fattes et vedtak i systemet og utbetalingen vil skje automatisk. Det vil også være en ordning med manuell behandling for berettigede søknader som ikke kommer igjennom den automatiske rutinen.

I tillegg til automatiske kontroller og kryssjekker i søknadsprosessen vil det blir utført kontroller i ettertid for å avdekke juks og svindel. Søkeren må også kunne dokumentere tallene på et senere tidspunkt og ha bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor på at de oppgitte beløpene er riktig.