Revidert budsjett 2020 – krisehåndtering og grønn omstilling

Næringsminister Iselin Nybø på Røros
– I en krise som har rammet alle deler av samfunnet er det viktig at regjeringen gjør det vi kan for å holde næringslivet flytende samtidig som vi ivaretar smittevern og holder alle samfunnskritiske funksjoner i drift, sier næringsminister Iselin Nybø. (Foto: NFD/ Øyvinn Myge)

Regjeringen legger 12. mai frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2020. I slutten av mai vil det i tillegg komme forslag til en grønn omstillingspakke som skal legge grunnlaget for veien ut av koronakrisen.


– I en krise som har rammet alle deler av samfunnet er det viktig at regjeringen gjør det vi kan for å holde næringslivet flytende samtidig som vi ivaretar smittevern og holder alle samfunnskritiske funksjoner i drift, sier næringsminister Iselin Nybø.

Iselin Nybø

– Vi er nå i gang med å ta hverdagen tilbake i fellesskap, men det vil fortsatt ta lang tid før vi er tilbake i en normal situasjon, sier Iselin Nybø

Hele verden er i en spesiell og vanskelig situasjon som mangler sidestykke i moderne tid. Virusutbruddet er alvorlig for liv og helse. Omfattende smittevernstiltak både her hjemme og ute fører til at verdiskapingen i norsk økonomi faller kraftig. Tiltakene i revidert budsjett bygger videre på de kraftfulle pakkene som har blitt iverksatt for å hjelpe folk og bedrifter gjennom den krevende perioden vi står i.

– Vi er nå i gang med å ta hverdagen tilbake i fellesskap, men det vil fortsatt ta lang tid før vi er tilbake i en normal situasjon. Derfor foreslår regjeringen å videreføre den rause permitteringsordningen for bedrifter som har fått virksomheten sin stengt ned ut oktober, og vi har satt av store midler for å kompensere for bortfall av inntekter som følge av krisen, sier Nybø.

– Det er nødvendig med en omfattende pengebruk for å stimulere til aktivitet i hele landet, grønn omstilling og vekst i næringslivet, trygghet og støtte til de som trenger det og til å bygge kompetanse for fremtiden. I budsjettforslaget prioriterer vi sykehusene og tjenester til sårbare barn som trenger ekstra oppfølging. Både eldre og unge skal ha god hjelp i en krevende tid, sier Nybø.

Regjeringen legger også opp til at kommunene og fylkene vil bli kompensert både for merutgifter og inntektsbortfall knyttet til virusutbruddet, slik at kommunesektoren kan opprettholde aktiviteten.

Omstillingspakke for grønt næringsliv

Regjeringen har varslet at det i slutten av mai blir lagt frem en tiltakspakke for å forsterke den grønne omstillingen Norge skal gjennom.

Ola Elvestuen

– Klimakrisen er ikke blitt mindre, og det trengs en stor satsning på grønn omstilling i Norge og i verden, sier Ola Elvestuen.

– Klimakrisen har ikke blitt mindre som følge av koronakrisen, og det er fremdeles et stort behov for omstilling for å kutte klimagassutslipp, ta bedre vare på naturen og sørge for at fremtidens arbeidsplasser er bærekraftige og miljøvennlige, sier finanspolitisk talsperson for Venstre, Ola Elvestuen.

Regjeringens forslag til revidert budsjett inneholder store satsninger på fornybar energi, grønn skipsfart og innovasjon i næringslivet. Med 300 millioner i ekstra midler til investeringsselskapet Nysnø, 100 mill. til grønn skipsfart og en bedre modell for opsjonsbeskatning blir det mulig for flere nystartede og etablerte bedrifter å satse på ny teknologi som bidrar til å løse klimakrisen.

– Det er avgjørende at næringslivet i Norge er en del av det grønne skiftet og er innrettet for fremtiden. Norge har de beste forutsetninger for å lykkes med det grønne skiftet, utvikle fremtidens klimaløsninger og skape nye grønne jobber. Det forventer Venstre at følges opp når regjeringen skal legge frem sin pakke for grønn omstilling, sier Elvestuen.

Han understreker at omstillingspakken både må bidra til å styrke levedyktige bedrifter i en krevende tid, samtidig som farten i det grønne skiftet styrkes.

– Det gjelder særlig industrien som i dag leverer tjenester til oljebransjen. Her finner vi viktig kompetanse for å skape mer bærekraft og miljøvennlige løsninger i alle deler av det norske næringslivet, og det må vi bidra til å bygge oppunder, sier Elvestuen.

Idrett og kultur

I regjeringens budsjettforslag justeres kompensasjonsordningene for kultur og idrett, og det opprettes en støtteordninger for mediebedrifter som opplever fall i omsetning.

– Breddeidretten og kulturen er svært viktig for det norske samfunnet, og jeg er glad for at noe av aktiviteten nå kan tas opp igjen, sier Abid Raja.

– Vi styrker støtteordningene for kultur og idrett betydelig, og sørger blant annet for at fotballag for kompensasjon for kamper som må spilles uten publikum. Kulturen og idretten er svært viktige sektorer i det norske samfunnet, og bidrar til fellesskap, inkludering og livskvalitet over hele landet. Derfor vil regjeringen sørge for at korps og breddeidrettslag får dekket bortfall av inntekter fra loppemarked og kiosksalg, sier kulturminister Abid Q. Raja.

Regjeringens forslag til revidert budsjett for 2020 innebærer en bruk av oljeinntekter på nær 420 milliarder kroner. Det tilsvarer 4,2 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland. Budsjettimpulsen anslås til 5,1 prosent av trend-BNP for fastlands-Norge.

Utvalgte saker fra RNB:

 • Nysnø – 300 mill. i økte investeringsmidler (til sammen 1 mrd. i 2020)
 • 100 mill. kroner til grønn skipsfart: 25 mill. til Grønt Skipsfartsprogram sitt arbeid for grønn flåtefornyelse av lasteskip og 75 mill. til en kondemneringsordning for nærskipsfarten
 • 150 mill. ekstra til fylkeskommunene for å støtte opp om innfasingen av lav- og nullutslippsferjer på fylkesveisambandene
 • Øke fylkeskommunenes skjønnsmidler med 1,5 mrd. Pengene skal kompensere for tapte billettinntekter i kollektivtrafikken
 • Styrke digitaliseringen i skolen med 140 mill.
 • 4 000 nye studieplasser ved høyskoler og universiteter, og 1 000 nye studieplasser ved fagskolene
 • 170 mill. til en tilskuddsordningen til landets skoleeiere for styrking av økt ressursbruk til lærere, miljøarbeider/sosiallærere og andre tilsatte i skolen. Formålet er å kunne ta igjen tapt progresjon og styrke intensiv opplæring.
 • Regjeringen skal sette ned en arbeidsgruppe sammen med KS som skal kartlegge hvilke konsekvenser koronakrisen har fått for kommuneøkonomien. Vurderingene i arbeidsgruppen vil bli viktige for å vurdere ytterligere tiltak. Arbeidsgruppen skal jobbe frem til våren 2021, noe som er viktig for å sikre at eventuelle tiltak blir treffsikre.
 • Utvidelse av opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskap til også å omfatte de som ble ansatt før 1. januar 2018. Maksimalt antall ansatte om lag dobles til 25 ansatte, og grensen for maksimal omsetning og balanse økes til 25 mill.
 • Kompensasjonsordning for omsetningstap i mediebransjen på 300 mill.
 • Kompensasjonsordningene for kultur-, frivillighets- og idrettsarrangementer videreføres og forlenges fram til 15. juni. Regjeringen foreslår å øke ordningene med 620 mill.
 • 300 mill. økt støtte til kulturbedrifter med omsetningssvikt
 • 700 mill. til NAVs driftsbudsjett for å håndtere koronasituasjonen
 • 5,5 mrd. fordeles til sykehusene gjennom de regionale helseforetakene