Uttalelse: Flere og mer mangfoldige fosterhjem

Likeverdsreformen ble lansert fredag., Foto: iStock

Det krever kompetanse, ressurser og kjærlighet å hjelpe barn som av en eller annen grunn ikke har det godt hjemme. Barnevernet er viktig for å ivareta barn som er utsatt for omsorgssvikt.

Uttalelse fra Venstres landsstyre 20. juni 2020

For at barnevernet skal kunne gi riktig hjelp i riktig tid, må de ha tilstrekkelige ressurser til å tilby et mangfold av tilpassede hjelpetiltak. Alle tiltak må ha som formål å gi barnet bedre omsorg og oppfølging ut fra sitt individuelle behov.

Viktig omsorgstiltak

Fosterhjem er barnevernets viktigste omsorgstiltak når barn av ulike årsaker ikke kan bo hjemme i kortere eller lengre perioder. Venstre mener at fosterhjemsordningen må styrkes gjennom en økonomisk forpliktende opptrappingsplan. Fosterhjem som trenger det må få god nok faglig støtte og veiledning. Dette kan forebygge at barn må flytte til et nytt fosterhjem. Målet med langvarige fosterhjemsplasseringer må være å legge godt til rette for å skape livslange relasjoner for barnet.

Ulike barn har ulike behov. Derfor trengs det et mangfold av ulike fosterhjem. Gode fosterforeldre må evne å se barnets behov og gi barnet den oppmerksomheten og kontakten som trengs. For at fosterforeldre skal være trygge voksne må de sikres god forutsigbarhet økonomisk og avtalemessig, uavhengig av familieform. I dag er kontrakter best tilpasset par, og enslige som er fosterhjem har reduserte muligheter og dårligere økonomiske forutsetninger da de ikke har «sikkerhet» i en partner med annen inntekt. Praksis rundt frikjøp og kortvarige kontrakter diskvalifiserer i realiteten enslige fra å bli fosterforeldre. Det er også mangel på fosterhjem med bakgrunn i etniske og religiøse minoriteter

Bedre rammevilkår for fosterfamilier

Det er nylig gjort endringer i barnevernloven, blant annet for å utvide retten til ettervern for barnehjemsbarn til 25 år, og regjeringen har varslet en større gjennomgang av barnevernloven som skal behandles i Stortinget våren 2021. Venstre mener at regjeringen i den forbindelse må vurdere hensiktsmessig ansvarsfordeling og organisering av både veiledning og hjelpetiltak, og de mer inngripende tiltakene, og styrke forutsigbaret og økonomiske rammevilkår for fosterfamilier.

Venstre vil ha en gjennomgang av fosterhjemsavtalene, for å:

  • Styrke de økonomiske rammevilkårene
  • Sikre god og bred rekruttering av fosterfamilier
  • Prioritere rekruttering av fosterhjem med minoritetsbakgrunn
  • Gi like forutsetninger for enslige og par som fosterforeldre
  • Gi bedre faglig oppfølging av fosterhjemmene