Uttalelse fra Venstres sentralstyre: Personer som selger sex må få økonomiske ytelser

Uttalelsen ble foreslått av Solveig Schytz og Margrethe Prahl Reuch, og ble vedtatt av Venstres sentralstyre 17.08.2020.

Sexkjøpsloven har ikke fungert etter sin hensikt. Loven skader på mange måter de menneskene den var ment å beskytte. Den har ført til mer utrygghet for sexarbeidere, som ikke lenger opplever at de kan melde fra til politiet om vold og overgrep. Legalisert prostitusjon ikke er problemfritt. Det er problemer med blant annet vold og menneskehandel. Men man løser ikke et problem ved å lukke øynene for det. Derfor vil Venstre avskaffe sexkjøpsloven og gjennomgå hallikparagrafen.

Vi er privilegerte, vi som har som har en jobb i yrker der vi kan betale skatt. Vi kan benytte oss av sykmeldinger og ikke minst støtteordninger ved bortfall av inntekter. Venstre har en stolt historie, der vi har jobbet kjempet for at disse rettighetene – samfunnets sikkerhetsnett – også skal gjelde dem som jobber selvstendig. Men dette sikkerhetsnettet gjelder ikke for sexarbeidere.

Nå er tiden inne. Vi må innse at sexsalg ikke opphører ved å forby kjøp. Det gjør bare livet vanskeligere for dem som er i en vanskelig situasjon fra før. Sexkjøpsloven innbyr til et skjult marked preget av dårlige arbeidsvilkår, og fare og menneskehandel. Vi må snu trenden. Vi må ta innover oss at kjøp og salg av sex ikke blir borte selv om vi forbyr det eller lukker øynene. Det er på tide å avskaffe forbudet og gjøre mer for at det skal være tryggere å selge sex.

Dersom vi skaper et rom for legalt salg og kjøp av sex, kan vi i større grad sikre at hensyn til helse, miljø og sikkerhet ivaretas. Vi kan sikre en sårbar gruppe rettigheter knyttet til trygd og pensjon. Det handler om trygghet og verdighet. Vi ønsker å gi sexarbeidere de samme rettighetene som alle andre arbeidstakere og næringsdrivende.

Covid 19-situasjonen har gjort det enda vanskeligere å være sex-arbeider. Samtidig er ikke sexarbeidere sikret kompensasjon for bortfall av inntekt i denne perioden. Mange er dermed rammet hardt økonomisk og har ikke andre valg enn å jobbe videre på tross av smittefare og at situasjonen ser ut til å ha gjort jobben deres enda farligere.

En stor andel av de som selger sex i Norge er migranter. Mange av dem oppholder seg her uten å ha rettigheter. Portugal var tidlig ute med å slå fast at alle migranter som oppholdt seg i landet skulle ha rettigheter på lik linje med andre innbyggere gjennom Corona-pandemien. Det er på høy tid at Norge følger etter.

PRO-senteret har levert en rapport til helsemyndighetene om pandemien og smittevernberedskap for personer som selger sex, og i sin siste risikorapport anbefaler Folkehelseinstituttet (FHI) at det bør vurderes å gjøre midlertidige regelendringer for å sikre at personer som oppholder seg i Norge uten å være medlem i folketrygden i visse situasjoner kan få økonomiske ytelser fra NAV. På den måten kan de lettere følge smittevernråd. I samme rapport skriver FHI at dette kan være aktuelt for enkelte personer som selger sex.

Venstre mener det haster å få på plass en slik ordning. Det er viktig å legge til rette for at alle kan følge smittevernrådene, få god helsehjelp og hindre spredning, uavhengig om man er medlem av Folketrygden.

 

Venstre vil:

  • avskaffe sexkjøpsloven og gjennomgå hallikparagrafen
  • at det snarest gjøres midlertidige regelendringer for å sikre at personer som oppholder seg i Norge uten å være medlem i Folketrygden i visse situasjoner kan få økonomiske ytelser fra NAV, slik at de lettere kan følge smittevernråd.