Milliarder til kommunene: Barn og unge skal prioriteres

Guri Melby i klasserom
Venstreleder og kunnskapsminister Guri Melby. , Foto: Liv Aarberg

Koronapandemien har ført til store utgifter for kommunene. – Koronapandemien krever ekstra innsats fra mange, og den krever ekstra penger. Regjeringen bevilger nå ekstra midler slik at sårbare grupper som barn og unge ikke skal lide av tiltakene satt inn mot pandemien, sier Venstreleder og kunnskapsminister Guri Melby.

Venstre og regjeringen har vært tydelige på at kommuner skal få koronautgiftene sine dekket. Dessverre ser vi at alt for mange kommuner har holdt igjen og Venstre er bekymret for at dette skal gå ut over barn unge i barnehager og skoler.

– Barn og unge skal ikke lide av koronatiltakene

– I en undersøkelse gjort av Utdanningsforbundet sa kun åtte av 100 rektorer og skoleledere at de har fått kompensert koronautgiftene knyttet til blant annet vikarer og rengjøring. Jeg er tydelig på at det ikke skal kuttes i skolen for å spare på koronatiltak, sier Melby.

Bevilgningsforslagene er basert på beregningene fra en arbeidsgruppe som har sett nærmere på dette, og skal dekke merutgifter og mindreinntekter knyttet til koronapandemien i første halvår i 2021.

Skolene og barnehagene skal merke hjelpen

– Jeg har vært tydelig på at kommunene skal få kornautgiftene sine dekket og det gjør regjeringen. Nå må vi i felleskap sørge for at ansatte i skolene og barnehagene merker det – at pengene når hele veien frem til klasserommene og barnehagene over hele landet, sier Melby.

– Vi er alle enige om at barn og unges utdanning ikke skal bli skadelidende under kronakrisen. Spesielt ser vi at dette krever en innsats i skolen både for å holde mindre grupper og sette inn vikar når en lærer bli syk. Nå må skoler og barnehager prioriteres lokalt når vi nå bevilger penger nasjonalt, sier Melby.

Skal dekke merutgifter og mindreinntekter i første halvår 2021

Kommunene er i nå sluttfasen med å ferdigstille budsjettene sine for neste år, og har signalisert at de trenger forutsigbarhet for å kunne planlegge 2021 best mulig.

– Regjeringen varsler derfor nå at det kommer forslag om å bevilge 7,3 milliarder kroner mer til kommunesektoren i et tilleggsnummer til statsbudsjettet, som blir lagt frem for Stortinget fredag 6. november, sier Melby.

Fakta: Fordeling av summen

  • Av dette går 5,9 milliarder kroner til kommunene, der 4,4 milliarder gis som økt innbyggertilskudd, og 1,5 milliarder kroner fordeles som skjønnsmidler. I tillegg får kommunene 321 millioner kroner over rammetilskuddet til stillinger knyttet til kontroll med etterlevelse av reglene for arrangementer, serveringssteder og arbeidstakere mv.
  • 950 millioner kroner går til fylkeskommunene gjennom økt skjønnstilskudd for å dekke tapte billettinntekter i kollektivtrafikken, reduserte brukerbetalinger i tannhelsetjenesten og merutgifter i videregående opplæring.
  • Regjeringen foreslår i tillegg 100 millioner kroner for at flere kan benytte voksenretten til videregående opplæring.
  • Mer info: Mer penger til kommunene neste år.