Uttalelse: Vi må ha mer natur

Foto. iStock

Vi står midt i to fundamentale miljøkriser: klimaendringer og tap av natur. At arter og natur bygges ned er en like stor trussel for menneskeheten som klimaendringer. Ødeleggelse av natur og utryddelse av arter skjer nå i et tempo vi aldri har sett før.

Uttalelses vedtatt av Venstres landsstyre 31. oktober 2020

Det internasjonale naturpanelet peker i sin globale utredning på at en million arter er truet av utryddelse og at natur og økosystemer forfaller over alt i verden. Det er alvorlig fordi naturen og artene skaffer oss alt vi trenger for å leve – som rent vann, ren luft, mat, materialer og medisiner.

Naturareal er også i sterk nedgang i Norge, med tap av biologisk mangfold og utslipp av klimagassutslipp som konsekvenser. Samtidig bidrar norsk etterspørsel etter mat og andre produkter til tap av naturareal andre steder i verden. Uten en fundamental endring i måten vi forvalter jordas ressurser vil vi verken kunne løse klimakrisen eller oppfylle FNs bærekraftmål. Vi må derfor stanse ødeleggelsen av natur, gjenopprette ødelagt natur og legge til rette for mer natur, både i Norge og internasjonalt.

Natur som klimaløsning
Det er ikke slik at vi kan velge mellom å løse klimakrisen eller ta vare på naturen. Vi må gjøre begge deler. FNs klimapanel slår fast at for å nå Parisavtalens mål om å begrense temperaturøkningen til 1,5 – 2 grader, så må vi ikke bare kutte utslippene fra kull, olje og gass – vi må også stanse tapet av natur ved å legge om matproduksjonen, bevare skogene og gjenopprette områder med karbonrik torv. Klima- og naturkrisene må sees i sammenheng, fordi de langt på vei har en felles løsning. Mye må gjøres annerledes – og politikken må kobles opp mot alle de positive mulighetene som finnes i det grønne skiftet.

Ett av de viktigste tiltakene for å stanse klimaendringene, samtidig som vi tar vare på naturmangfoldet, er naturbaserte løsninger. Det vil si tiltak for å ta vare på, restaurere og forvalte naturen på en bærekraftig måte, og samtidig kutte utslipp – og ivareta menneskers behov, frihet og muligheter.

Naturbaserte løsninger kan bidra med over tretti prosent av klimatiltakene som trengs fram til 2030 for å møte 2-gradersmålet, samtidig som naturen tjener på det. Vi må stimulere bedrifter til å bidra til å utvikle de naturbaserte løsningene og sørge for at det lønner seg. Nedbygging og annen arealbruk fører til økte klimagassutslipp fordi natur binder karbon.

Nest etter bruk av olje, kull og gass, er det faktisk vår bruk av landarealer som gir de største globale klimautslippene. Derfor må vi tenke annerledes om hvordan vi bruker naturen. Når vi bygger ny infrastruktur, bygninger og anlegg må vi tenke gjerrig og smart. Vi må ikke bruke mer areal enn vi trenger, og vi må legge til rette for innovative naturbaserte løsninger, også i byene. Å ta hensyn til naturen må bli regelen og ikke unntaket i alle sektorer som driver med utvinning og produksjon, inkludert gruvedrift, fiskerier, skogbruk og landbruk.

Naturrisiko
Naturpanelet har beregnet at tap av naturmangfold og økosystemtjenester koster verden mer enn ti prosent av den globale BNP hvert år og peker på at naturvern er økonomisk gunstig. Men der klimarisiko etter hvert er blitt et etablert begrep, snakkes det mindre om risikoen vi tar når naturen forsvinner og endres, selv om denne trusselen er like reell. Vi trenger derfor mer kunnskap om naturrisiko og hva vi som samfunn må gjøre for å både redusere og håndtere den.

Venstre vil:

  • Utvikle effektive virkemidler for å stanse og reversere tapet av natur i Norge og internasjonalt
  • At Norge innen 2030 skal reetablere og restaurere mer natur enn det som går tapt
  • Jobbe for en ambisiøs og sterk internasjonal avtale for naturmangfoldet på naturtoppmøtet i Kina neste år, etter modell av Parisavtalen, og følge opp målene i en egen stortingsmelding med klare forpliktelser
  • Forplikte oss til å verne minst 30 % av Norge innen 2030 og ha en målrettet og omfattende innsats for å ta vare på det biologiske mangfoldet som ikke blir omfattet av vern
  • Forsterke naturmangfoldloven og innføre hjemmel for å verne naturområder utenfor 12 nautiske mil
  • Innføre naturavgift som gjenspeiler de reelle kostnadene for tap av natur ved utbygginger
  • Sette ned et offentlig utvalg for å kartlegge naturrisiko, med klare tiltak
  • Ha en omfattende kunnskapsbasert satsing på naturbaserte løsninger i kommunene og gi insentiver for å sette av naturarealer
  • Styrke kommunenes kompetanse på natur