Koronamillioner til kommuner og fylkeskommuner

Guri Melby
Kunnskapsminister Guri Melby (V)., Foto: Liv Aarberg

Regjeringen foreslår å øke overføringene til kommunesektoren med over 900 millioner kroner i 2020. Blant annet skal skolene kompenseres og støtteordningene på kulturfeltet styrkes.

Pengene kommer i forbindelse med regjeringens forslag til nysaldert budsjett, som ble lagt fram fredag.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) er spesielt glad for 100 millioner til fylkeskommunene, som vil kompensere de videregående skolene for utgiftene de har hatt i forbindelse med pandemien:

– Vi har hele tiden sagt at vi skal kompensere kommuner og fylkeskommuner for utgifter de har som følge av koronakrisen. Når smitten nå øker flere steder, ser vi behovet for en økning av skjønnstilskuddet til fylkeskommunene på 100 millioner kroner, sier hun.

Økte kostnader med rødt nivå

Med økende smittetall har flere videregående skoler, etter oppfordring fra regjeringen, gått fra gult til rødt nivå for smitteverntiltak.

Rødt nivå betyr mindre elevgrupper og behov for å kombinere fysisk og digital undervisning. Utgiftsbehovet til vikarer, renhold og smittevernutstyr øker, i tillegg til utgifter til ekstra lokaler og tilstrekkelig kapasitet i skoleskyssen. Flere skoler har også merkostnader fordi de må gi et godt opplæringstilbud til elever som må være hjemme med milde symptomer.

– Alle disse tiltakene er selvsagt ikke gratis. Ekstra renhold, og vikarer sto ikke i skolens budsjetter da de ble laget for 2020. Derfor foreslår regjeringen ekstra penger til fylkeskommunene. Med økende smitte er det en krevende jobb for skoleeiere og lærere, men vi har ett felles mål. Barn og unge skal rammes minst mulig, sier Melby.

Barn og unge skal rammes minst mulig.

Guri Melby

De 100 millionene i skjønnsmidler som nå skal deles ut, skal basere seg på en kartlegging over hvilke fylkeskommuner som har hatt spesielt store kostnader som følge av koronakrisen.

Friskoler, folkehøyskoler og vitensentre kompenseres også

Regjeringen foreslår også å kompensere friskolene med 50 millioner kroner for merutgifter som følge av covid-19-pandemien, slik at de kompenseres på om lag samme nivå per elev som den offentlige skolen.

Videre får folkehøyskolene 10 millioner kroner i kompensasjon for å tilpasse undervisningen etter smittevernbestemmelsene. Halvparten av pengene blir fordelt likt mellom skolene, mens den resterende halvparten blir fordelt etter elevtall.

Vitensentrene foreslås også tildelt 18,6 millioner kroner for tapte billettinntekter, mens to freds- og menneskerettighetssentre får totalt 1,5 million.

Økte tilskudd til kultur

Abid Raja
Mer til kulturen fra kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Også kulturfeltet kommer styrket ut av nysalderingen:

Jeg og regjeringen har hele tiden vært tydelige på at vi er innstilte på å justere, forlenge og øke ordningene til kultur, frivillighet og idrett ved behov. I nysalderingen tar vi flere grep for å gjøre framtida mer forutsigbar for kultursektoren, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Utvidede støtteordninger

Rammen for støtteordningene på kulturområdet for perioden 1. september til 31. desember økes, sannsynligvis fra 900 millioner til 1,1 milliard. I tillegg har regjeringen nå endret fristen i kompensasjonsordningen for å inkludere flere. Arrangementer som søker støtte kan nå være planlagte før 5. november i stedet for 1. august.

– Jeg er glad for at vi kan ta vare på dem som lyttet til oppfordringen om aktivitet og planla nye arrangementer, sier Raja.

Også kompensasjonsordningen utvides til å gjelde alle arrangementer som avlyses som følge av alle offentlige restriksjoner – ikke bare statlige.

Kulturdepartementet har også opprettet en uavhengig klagenemnd som skal behandle eventuelle køager knyttet til søknadsbehandlingen til støtteordningene.

Mer til institusjoner for musikk og scenekunst

Regjeringen foreslår å å øke driftstilskuddene til musikk- og scenekunstinstitusjoner som er rammet av strengere lokal smitteverntiltak med til sammen 60 millioner kroner.

– Dette er penger som vi håper vil komme godt med. Økningen går til institusjoner med over 60 prosent offentlig finansiering, og som helt eller delvis måtte stenge ned publikumsrettet virksomhet etter at lokale myndigheter skjerpet smitteverntiltakene i november og desember, sier Raja.

Dette vil eksempelvis gjelde institusjoner som Den Nationale Scene i Bergen og Nationaltheatret i Oslo.

Ekstra til gaveforsterkingsordningen

Fra 2021 vil gaveforsterkingsordningen bli rammestyrt og finansieres av spillemidler. For å dekke søknader som ble fremmet i 2020, foreslår regjeringen likevel en ekstrabevilgning på 160 millionar kroner.

– Jeg er glad for at vi har funnet rom for dette, som i realiteten betyr friske midler til gavemottakerne. Dette viser hvor viktig det er at private givere i Norge bidrar til kunst- og kulturinstitusjonene våre, sier Raja.

Dette viser hvor viktig det er at private givere i Norge bidrar til kunst- og kulturinstitusjonene våre

Abid Raja

Milliarder til kommuner og fylkeskommuner

Gjennom hele koronakrisen har regjeringen vært tydelige på at de skal stille opp for kommunene og fylkeskommunene. Det har de gjort gjennom flere tiltakspakker. Kom

munesektoren har så langt fått 17,7 milliarder kroner i ekstra overføringer og økonomiske tiltak. I dag ble det altså klart at tallet økes med ytterligere 900 millioner kroner.

– Dessverre har vi sett tilfeller der kommuner og fylkeskommuner har kuttet i budsjettene til skoler og barnehager for å få budsjettene til å gå opp. Nå ber vi lokalpolitikerne sørge for at pengene vi bevilger kommer helt fram til skolene, sier Melby.

Nå ber vi lokalpolitikerne sørge for at pengene vi bevilger kommer helt fram til skolene.

Guri Melby

Av den totale potten skal 700 millioner kroner gå til økte skjønnsmidler til kommunene. De med de høyeste utgiftene knyttet til smittevern per innbygger vil prioriteres.

107 millioner kroner skal gå til å sørge for at å føre tilsyn med smittevernsarbeidet i kommunene. Pengene skal gå til nye stillinger som skal kontrollere at reglene for arrangement, serveringssteder og utenlandske arbeidstakere blir etterlevd. Midlene videreføres i 2021.