Uttalelse: Besvar studentenes økonomiske nødrop

Foto: iStock

2020 har vært et tøft år for mange. Antall arbeidssøkere er vedvarende høyt, og flere i særlig tjenestesektoren har blitt permitterte. Mange fanges opp av de eksisterende sikkerhetsnettene, men dette gjelder ikke studentene som har mistet deltidsjobb.

Vedtatt på Venstres landsstyremøte 11. desember 2020.

Til tross for at studiestøtten har økt mer enn prisveksten hvert eneste år siden 2015, rapporterer hele 7 av 10 studenter at de må ta en deltidsjobb for å få økonomien til å gå rundt. Det er fortsatt vanskelig å leve på studiestøtten alene med utgifter til husleie, strøm, mat og annet.

Vi vet at regjeringen jobber for å sikre små og mellomstore bedrifter. Det er kommet krisepakker innenfor flere bransjer, for eksempel kultur. Mange studenter har hatt deltidsjobber i slike mindre bedrifter og står nå uten denne inntekten.

I motsetning til andre skattebetalere har ikke studenter rett på dagpenger da man ikke oppfyller vilkåret om å være en “reell arbeidssøker” når man er student. Ekstra mange studenter står dermed i en svært sårbar situasjon nå når deltidsjobben er borte, og lån og stipend ikke dekker faste utgifter.

Vi er spesielt bekymret for førsteårsstudentene som opplever å være alene i en fremmed by, uten tilstrekkelige midler eller sosialt nettverk.

Venstres landsstyre

Venstre er bekymret for hvilke konsekvenser dette kan få studentene. Uten en økonomi som går rundt er det svært vanskelig å få fullført studiene, i tillegg til den psykiske belastningen det kan påføre studentene. Vi er spesielt bekymret for førsteårsstudentene som opplever å være alene i en fremmed by, uten tilstrekkelige midler eller sosialt nettverk.

I det videre arbeidet med krisepakker bør regjeringen derfor etablere en særskilt støtteordning for studenter som har mistet inntekt som følge av koronapandemien. Mer studielån er ikke en god løsning.

Man må også videreføre opptrappingen av studiestøtten opp mot 1.5G, for å gjøre studentenes økonomi mer robust på sikt.

Studentfrivilligheten representerer den viktigste uformelle sosiale møteplassen for studentene, samtidig som at samskipnadene er deres viktigste sosial- og helsetilbyder. Man bør derfor styrke studentfrivilligheten og samskipnadene for å sikre studentenes psykiske og fysiske helse i en spesielt vanskelig og ensom tid.

Venstre vil:

  • Opprette en særskilt støtteordning for studenter som har mistet inntekt som følge av koronapandemien
  • Videreføre opptrappingen av studiestøtten opp mot 1.5G
  • Styrke studentfrivilligheten og samskipnadene gjennom videre økte bevilgninger til helsefremmende og sosiale tiltak