Digitalt årsmøte 2021

Vårliv i furuskogen
En ny vår i vente?, Foto Vilhelm Kjelsvik

Protokoll Bardu grønne Venstre årsmøte 2021

Årsmøtet ble i år avviklet digitalt av smittevernhensyn, 23. til 26.januar 2021.

Medlemmene var tatt med på råd og flertallet valgte epost/SMS-møte. Innkalling og alle saksdokumenter ble sendt til medlemmene, ett medlem fikk tilsendt via brevpost.

Sammen med sakslista for møtet ble det sendt innstilling til vedtak. De som hadde spørsmål og/eller andre forslag ble anmodet om å bruke epost eller SMS til leder. Alle medlemmer unntatt ett har meldt tilbake at de har mottatt innkallingen og saksdokumentene. Ingen har hatt innvendinger verken til innkallingen med saksdokumenter, saksliste eller forslag til vedtak.

Saksliste:

  1. Konstituering. Valg av møteleder, sekretær og 2 personer til å underskrive protokollen (leder velges som møteleder og sekretær, Vilhelm Kjelsvik og Karen Grete Figenschau velges til å underskrive protokollen)
  2. Årsmelding ( årsmeldingen 2020 godkjennes)
  3. Regnskap (regnskapet for 2020 godkjennes)
  4. Fastsettelse av kontingent (kontingenten til lokallaget holdes uforandret kr 50)
  5. Valg (gjenvalg av leder, Vilhelm Kjelsvik og styremedlem, Musa G Anderssen. Maria Elena Olsen og Vilhelm Kjelsvik velges som utsendinger til digitalt fylkesårsmøte 26. til 28. februar 2021)
  6. Innkomne saker (Ingen innkomne saker)

Alle forslag til vedtak ble enstemmig godkjent. Møtet avsluttet 28. januar 2021

Vilhelm Kjelsvik (møteleder og sekretær) Karen Grete Figenschau