Vedtekter for Vestfold og Telemark Venstre, pr. 14.03.21

Vedtekter for Vestfold og Telemark Venstre
Vedtatt på stiftelsesmøtet 8.februar 2020
Revidert fylkesårsmøtet 13. og 14. mars 2021

§ 1 Formål
Vestfold og Telemark Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres normalvedtekter og Venstres program.

§ 2 Medlemskap
Personer over 15 år som ikke er medlem i noe annet parti, og som deler Venstres grunnsyn, kan
bli medlem av Venstre.
Medlemskap oppnås fra det tidspunkt man melder seg inn. Medlemsrettigheter oppnås når
kontingent er betalt.
Samlet kontingent fastsettes av Venstres landsmøte og gjelder også Vestfold og Telemark
Venstre. Vestfold og Telemark Venstre kan rapportere inn tilleggskontingent etter vedtak på
årsmøtet. Landsmøtet fastsetter hvem som er berettiget til redusert kontingent.
Medlemskap, og de rettigheter medlemskap gir, oppnås bare i ett lokallag, og medlemmet kan
bare være med å behandle og stemme over samme sak i ett lokallag. Det enkelte medlem kan
selv velge hvilket lokallag man vil være medlem i.

Rettigheter som medlem utøves personlig.

§ 3 Organisasjon
Venstre består av partiets medlemmer organisert gjennom lokallag, fylkeslag og partiets
nasjonale organisasjon.

Vestfold og Telemark Venstres partiorganer er fylkesstyret, hovedstyret og fylkesårsmøtet.

Vestfold og Telemark Venstre har følgende tilknyttede selvstendige og likestilte
organisasjoner hvis representasjon i Vestfold og Telemark Venstres organer fordeles i disse
vedtekter dersom organisasjonene er aktive:
– Vestfold og Telemark Unge Venstre (VTUV)
– Vestfold og Telemark Venstrekvinnelag (VTVK)
– Vestfold og Telemark Liberale Studenter (VTLSF)

Vestfold og Telemark Venstre er tilknyttet Venstres Studieforbund (VS).

Begge kjønn skal som en hovedregel være representert med minst 40 prosent i Vestfold og
Telemark Venstres styrer, utvalg, komitéer og delegasjoner.

Folkevalgt for Vestfold og Telemark Venstre blir man bare ved å stille til valg på Vestfold og
Telemark Venstres valgliste og på Venstres program. Har man stilt til valg på Vestfold og
Telemark Venstres program, så er dette den kontrakten man har med velgerne.
Vestfold og Telemark Venstres partiorganer kan ikke instruere folkevalgte som er innvalgt for
Vestfold og Telemark Venstre utover det program de er valgt på. Dersom det er punkter i et
partiprogram en folkevalgt ikke kan følge, så er den folkevalgte forpliktet til å informere
vedtaksorganet om dette.
Vestfold og Telemark Venstre folkevalgte representanter plikter å skape gode politiske
prosesser og lytte til innspill fra eget parti.
Vestfold og Telemark Venstre folkevalgte representanter danner i fylkestinget sin egen gruppe
med styre og gruppereglement.

§ 3.1 Protokoller/referater
Møtereferater sendes fylkesstyret inkl. vara, lokallagsledere og fylkestingsgruppa inkl. vara.

§ 3.2 Voteringsregler i fylkeslaget
Møtelederen foreslår hvordan voteringene skal foregå. Vedtak i andre saker enn de som
gjelder vedtektsendringer, gjøres med flertallsvedtak. Dersom stemmetallene for og mot i en
sak er like, foretas en ny votering. Ved andre gangs stemmelikhet blir innstillingen stående.
Ved personvalg og nominasjoner kreves over halvparten av de avgitte stemmene for å bli
valgt. Oppnås ikke dette ved første gangs votering, faller den av kandidatene med færrest
stemmer ut. Det foretas nye valgomganger inntil én av kandidatene har fått over halvparten
av avgitte stemmer.
Ved stemmelikhet foretas en ny votering. Ved andre gangs stemmelikhet foretas loddtrekning.
Dersom resultatet ved andre former for personvalg blir like stemmetall, skal det foretas
loddtrekning.
Personvalg skal foretas skriftlig dersom minst én person krever det. Stemmesedler ved valg
skal inneholde det samme antall navn som det antall personer som skal velges.

§ 4 Fylkesstyret
Fylkesstyret leder fylkeslagets arbeid mellom hovedstyremøtene og fylkesårsmøtene i samsvar med vedtektene og de vedtak som blir gjort av årsmøtet og hovedstyret.
Fylkesstyret møtes minst 4 ganger mellom hvert ordinært årsmøte og ellers så ofte lederen
eller 40 % av fylkesstyremedlemmene skriftlig krever det.
Fylkesstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene, deriblant lederen eller
en av nestlederne, er til stede.
Fylkeslederen kaller fylkesstyret sammen og leder møtene.
Fylkesstyremøtene er i utgangspunktet åpne for Venstre-medlemmer.

Fylkesstyret plikter å følge opp vedtektene og har ansvar for fylkeslagets økonomi, nettsider,
politikkutvikling, informasjonsvirksomhet, skolering, medlemsverving og utadrettet virksomhet.

Fylkesleder tegner for laget.

Fylkesstyret kan oppnevne egne utvalg og komitéer til å ta seg av særskilte oppgaver, for
eksempel valgkamputvalg og skoleringsutvalg.

Fylkesstyret kan oppnevne et arbeidsutvalg (AU) som forbereder saker til behandling i
fylkesstyret og følger opp vedtak fattet av fylkesstyret.
Arbeidsutvalget (AU) skal ha et klart mandat som vedtas av fylkesstyret. Arbeidsutvalget
består av lederen og to medlemmer valgt av og blant fylkesstyrets medlemmer.
Protokoll fra arbeidsutvalgets forhandlinger sendes til fylkesstyrets medlemmer og
varamedlemmer. Bemerkninger til protokollen/referatet må legges frem senest på neste
fylkesstyremøte.

Styret følger de samme avstemningsregler som årsmøtet.

§ 4.1 Fylkesstyrets sammensetning:
– Fylkesleder
– 2 nestledere
– 4 styremedlemmer
Det velges 6 numeriske varamedlemmer.
Første varamedlem møter fast i fylkesstyrets møter.

I tillegg har styret 1 medlem valgt av hver av sideorganisasjonenes fylkeslag i Vestfold og
elemark.
Det er en forutsetning for representasjonsretten at den tilknyttede organisasjonen har
avholdt årsmøte, har godkjent årsregnskap og årsmelding for foregående år og har over 5
betalende medlemmer samme år som fylkesårsmøtet eller før dette.

Lederen for Venstres fylkestingsgruppe tiltrer styret uten stemmerett.
Tilsvarende gjelder for stortingsrepresentanter for Vestfold og Telemark Venstre.

§ 4.2 Andre oppgaver og ansvar
• innstille overfor hovedstyret på programkomitéens sammensetning, mandat og
funksjonstid
• innstille overfor hovedstyret på program ved fylkestingsvalg og stortingsvalg
• innstille overfor hovedstyret på nominasjonskomité minst ett år før nominasjonsfristen
• stifte nye lokallag samt å følge opp de eksisterende lokallagenes arbeid
• at det stilles valglister for Venstre i alle kommuner i fylket
• bidra til at det utarbeides lokale valgprogrammer
• i mellomvalgsår før stortings- og fylkestingsvalg sette i gang en åpen
nominasjonsprosess og sørge for at nominasjonsmøtet blir holdt innen utgangen av
februar i valgåret
• etter fylkestingsvalg kalle inn de representantene som har blitt folkevalgt for Venstre i
fylkestinget til konstituerende møte, men de folkevalgte konstituerer seg selv og velger
sin gruppeleder

§ 5 Hovedstyret
Hovedstyret er fylkeslagets øverste myndighet mellom årsmøtene.
Hovedstyret møtes minst to ganger i året og skal innkalles når styrets leder, tre av
fylkesstyrets faste medlemmer eller fem av hovedstyrets lokallagsledere krever det.
Hovedstyret innkalles av fylkesstyrets leder med minst to ukers varsel. I særskilte tilfeller kan
hovedstyret innkalles med kortere varsel.

§ 5.1 Hovedstyrets sammensetning:
– Fylkesstyrets faste årsmøtevalgte medlemmer
– 3 direktevalgte medlemmer valgt av fylkesårsmøtet (personidentiske med de tre første
varamedlemmene til fylkesstyret, de 3 neste varamedlemmene til fylkesstyret er
vararepresentanter til hovedstyret)
– Lokallagslederne (med nestledere som vararepresentanter).
– En representant (med vararepresentanter) fra hver av sideorganisasjonene.
– Gruppelederen i fylkestingsgruppa og stortingsrepresentanter har møte- og talerett i
hovedstyret
Varamedlemmene innkalles og har forslags- og stemmerett når det faste medlemmet
uteblir.
Hovedstyret er vedtaksdyktig når et flertall av medlemmene er tilstede, deriblant leder eller
minst en nestleder.
Hovedstyret er ikke vedtaksdyktig med mindre lokallagenes representanter utgjør minst
50 % av de tilstedeværende.

§ 5.2 Hovedstyrets arbeidsoppgaver:
• Ta stilling til partiets holdning i prinsipielle spørsmål som måtte oppstå i perioden
mellom årsmøtene, samt avgjøre tvistemål.
Hovedstyrets beslutninger kan ankes inn for årsmøtet.
• Vedta politiske uttalelser.
• Fremme dokumenter og uttalelser til landsstyret og landsmøtet, samt innspill til
stortingsgruppe og regjering.
• Etter forslag fra fylkesstyret, innstille overfor årsmøtet på program ved fylkestingsvalg
og stortingsvalg.
• Etter forslag fra fylkesstyret, innstille overfor årsmøtet på programkomitéens
sammensetning, mandat og funksjonstid.
• Etter forslag fra fylkesstyret, innstille overfor årsmøtet på nominasjonskomité minst
ett år før nominasjonsfristen.
• Sette ned redaksjonskomité for årsmøtene.
• Hovedstyret følger de samme avstemmingsregler som årsmøtet.
Dersom hovedstyret grunnet manglende vedtaksførhet ikke klarer å gjennomføre
oppgavene over, gjelder fylkesstyrets vedtak som Vestfold og Telemark Venstres
beslutning i den aktuelle saken.

§ 6 Fylkesårsmøtet
Fylkesårsmøtet er Venstres høyeste myndighet i fylkeslaget og skal holdes innen utgangen av
februar hvert år.
Fylkesstyret kaller inn til møtet med minst en måneds varsel. I innkallingen settes det en frist
for påmelding og for å fremme forslag til politiske uttalelser og andre forslag som ønskes tatt
opp til behandling på fylkesårsmøtet. Fylkesårsmøtet skal kun behandle de saker som er satt
opp på sakslisten for møtet.
Ekstraordinært fylkesårsmøte holdes når fylkesstyret vedtar det eller når minst en tredjedel av
lokallagene skriftlig krever det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker
som er angitt i innkallingen til møtet.
Tid og sted fastsettes av fylkesstyret. Møtet innkalles med minst 10 dagers varsel.
De valgte delegater til det ordinære årsmøtet er delegater til det ekstraordinære.
Saksdokumenter sendes lokallag/påmeldte delegater minst 7 dager før årsmøtet. Innkomne
forslag som kommer inn etter den fastsatte frist, må på fylkesårsmøtet få 2/3 flertall for å
kunne bli tatt opp til behandling på fylkesårsmøtet.

Fylkesårsmøtet er et åpent møte.

§ 6.1 Fylkesårsmøtets sammensetning
Fylkesårsmøtet består av fylkesstyrets årsmøtevalgte medlemmer og av delegater valgt av
lokallagsårsmøtene i Venstre etter følgende regler:
a) Antall medlemmer i lokallagene:
Inntil 25 medlemmer: 1 delegat
26-50 medlemmer: 2 delegater
51-75 medlemmer: 3 delegater
Videre 1 delegat for hvert påbegynt 25 medlemmer.
og
b) Antall stemmer avgitt i den enkelte kommune ved siste avholdte valg i fylket:
Inntil 150 stemmer: 1 delegat
For overskytende antall inntil 1.900; en delegat for hvert påbegynt 250
For overskytende antall inntil 7.900; en delegat for hvert påbegynt 400
For ytterligere overskytende antall; en delegat for hvert påbegynt 700

Medlemstallet beregnes pr. 31. desember og kun betalende medlemmer regnes med.
kommuner uten lokallag, men der det er avgitt stemmer for Venstre ved valget, tar
fylkesårsmøtet stilling til hvem som kan representere kommunen på grunnlag av stemmetall.
Delegater fra lokallag skal ha fullmakter underskrevet av leder i lokallaget.

Dernest har de tilknyttede organisasjonene Vestfold og Telemark Unge Venstre, Vestfold og
Telemark Venstrekvinnelag og Vestfold og Telemark Liberale Studentforbund, i tillegg til sine
styrerepresentanter, til sammen så mange representanter at disse utgjør inntil 10 % av det
totale antall mulige delegater i henhold til reglene i denne paragrafen.
Fordelingen mellom de tre sideorganisasjonene avgjøres på bakgrunn av medlemstall ved
årsskiftet før årsmøtet. Hver organisasjon får delegater proporsjonalt med medlemstallet.
Dog skal alle sideorganisasjonene ha minst 1 delegat.
Det er en forutsetning for representasjonsretten at sideorganisasjonene har avholdt
årsmøte samme år som fylkesårsmøtet eller året før dette.

Venstres fylkestingsrepresentanter, stortingsrepresentanter fra fylket og statsråder fra
fylket har talerett på fylkesårsmøtene.

§ 6.2 Konstituering
Fylkesårsmøtet åpnes av fylkeslederen som leder konstitueringen av møtet hvor følgende
velges:
• Møteledere
• Fullmaktskomité med leder og 2 medlemmer som avgir innstilling om godkjenning av
delegatenes fullmakter til fylkesårsmøtet
• Møtesekretærer og -referenter
• Tellekorps
• Redaksjonskomité for politiske uttalelser
• To personer til å underskrive protokollen
• Protokollen skal være underskrevet og tilgjengelig senest én måned etter
fylkesårsmøtet.
Endelig godkjenning av protokollen skjer i det første fylkesstyremøtet etter
fylkesårsmøtet.

§ 6.3 Valg
Fylkesårsmøtet skal foreta valg av:
• Fylkesstyre og hovedstyre
Det første og det tredje ordinære fylkesårsmøtet i stortingsperioden velger et styre med
minst 5 medlemmer, hvorav:
– Fylkesleder
– 2 nestledere
– 4 styremedlemmer
– 3 varamedlemmer som samtidig tiltrer som direktevalgte medlemmer til
hovedstyret
– Ytterligere 3 varamedlemmer til fylkesstyret som også er varamedlemmer til
hovedstyret
• Revisor
Det første og tredje ordinære fylkesårsmøtet i stortingsperioden velger 2 revisorer til å
stå for revisjon av fylkeslagets regnskap.
Revisorene kan ikke ha andre verv i fylkeslaget.
• Landsmøtedelegater
Hvert fylkesårsmøte velger delegater og varadelegater til Venstres landsmøte i
henhold til tildelt antall.
• Valgkomité
Det andre og det fjerde ordinære fylkesårsmøte i stortingsperioden velger en valgkomité
etter forslag fra fylkesstyret, bestående av leder, 2 eller 4 medlemmer og 4
varamedlemmer, som på det etterfølgende fylkesårsmøtet legger frem forslag til valg av
fylkesstyre, revisorer og delegater til Venstres landsmøte.
Ingen av medlemmene eller varamedlemmene i det sittende fylkesstyret kan være
medlemmer eller varamedlemmer til valgkomitéen.

§ 6.4 Andre arbeidsoppgaver
Alle ordinære fylkesårsmøter skal behandle:
• fylkesstyrets årsmelding
• årsregnskap (årsmeldingen og årsregnskapet følger kalenderåret)
• budsjett
• fylkeslagets sats for medlemskontingent for det etterfølgende kalenderår.
• hovedstyrets forslag til mål, strategier og hovedretningslinjer for fylkeslagets
virksomhet
• behandle andre saker som er fremmet i samsvar med vedtektene

I valgår skal fylkesårsmøtet:
• behandle og vedta fylkeslagets Valgkampplan
• i stortingsvalgår behandle og eventuelt fremme endringsforslag til utkast til
Stortingsvalgprogram
• i fylkestingsvalgår behandle og vedta eget Fylkesvalgprogram

§ 7 Nominasjon
Nominasjonsmøter i forkant Stortings- og fylkestingsvalg skal avholdes senest innen
utgangen av februar i det årete valget finner sted og innkalles av fylkesstyret med minst 1
måneds varsel.

§ 7.1 Nominasjonsmøtets sammensetning
Nominasjonsmøtet sammensetning følger samme regler som for fylkesårsmøtet, jfr. § 6.1.,
med unntak av siste ledd om fylkes-, stortingsrepresentanters og statsråders talerett.

Dersom nominasjonsmøtet avholdes i året før valg, tas det utgangspunkt i medlemstallet
ved årsskiftet før nominasjonsmøtet ved lokallagenes delegatberegning.

Valg av delegater fra lokallagene skjer på lokallagsårsmøte eller eget medlemsmøte i det
enkelte lokallag. Slikt lokalt medlemsmøte kalles inn med 14 dagers varsel gjennom skriftlig
invitasjon til alle medlemmer i lokallaget.

Nominasjonsmøtet konstitueres på samme måte som fylkesårsmøtet.

§ 8 Endringer i vedtektene
Ved endring av disse vedtektene må fylkeslaget behandle vedtektsendringene på påfølgende fylkesårsmøte.
Fylkeslagets vedtekter endres av fylkesårsmøtet når minst 2/3 stemmer for det.
Vedtektsendringer legges på forhånd frem for fylkesstyret og sendes ut senest innen
en måned før fylkesårsmøtet til de tilknyttede organisasjoners fylkesstyrer og Venstres
lokallag i fylket.
Før endringene trer i kraft, må de være godkjent av Venstres sentralstyre. Et eventuelt avslag
på godkjenning i sentralstyret kan ankes til landsstyret.

 

§ 9 Sammenslåing
Fylkeslaget kan slå seg sammen med ett eller flere fylkeslag til én organisasjon ved 2/3-flertall
og for øvrig etter nærmere bestemmelser i VHOs vedtekter.
Et slikt regionlag må i vedtektene ivareta de organisatoriske løsninger som er nødvendige i
forhold til oppgavene knyttet til nominasjon og innlevering av lister til fylkestingsvalg og
stortingsvalg.