Uttalelse: Redd resten av Griggastemma!

Foto: Per-Arne Larsen

Byrådet ønsket å skåne natur- og friluftsområdet Griggastemma mest mulig ved bygging av Bybanen til Åsane. Bystyret trosset byrådets ønske, og valgte løsningen som kommunens fagetat og Statsforvalter påpekte hadde størst inngripen i både naturområdet og vannet. Til slutt var det bare Venstre og MdG som stemte for løsningen som tok vare på Griggastemma.

Vi i Venstre mener at nå er det viktig å sette foten ned for videre rasering av grøntområdet rundt Griggastemma og på østsiden av motorveien, vi vil ha fortgang i arbeidet med en egen naturmangfoldsplan og vi må sette i gang arbeidet med å gi friluftsområder i bydelene samme beskyttelse som byfjellene.

Det som bekymrer mest med Bybane-vedtaket, er at mange argumenterte med det såkalte «byutviklingspotensialet» i Griggastemma. Vi i Venstre mener det er viktig å bygge gode nærmiljø med nok boliger i nærheten av kollektiv, skole, barnehage og fritidsaktiviteter. Men Venstre og byrådets forslag regnet ikke med nedbygging av Griggastemma i vårt forslag til Bybane-trasé – fordi det er mer en nok plass uten å rive skogen.

Flertallet i bystyret valgte dessverre traséen som utbyggerne av naturområdet lobbyerte for og som krever rasering av skogen og utfylling i vannet for å få nok boliger. Bystyret valgte i tillegg verst mulig holdeplass for Griggastemma, nemlig det alternativet som krevde at vi graver holdeplassen ned i grøntområdet for å fortsette i tunnel. Dermed skånet bystyret bilveiene i Tertneskrysset på bekostning av naturområdet. For oss i Venstre er det absurd prioritering å ta vare på bilvei og rasere natur når man hadde alle muligheter til en bedre løsning. Vi er også veldig lei oss for at de andre partiene ikke støttet Venstres forslag om å vurdere å flytte holdeplassen for å beskytte mer av Griggastemma.

Griggastemma og andre natur- og friluftsområder er svært verdifulle. Disse må vi ta vare på når vi utvikler byen vår. Desto mer vi bygger, desto viktigere å ta vare på grønne lunger. Vi må ikke rasere grøntområder og bygge bare fordi det er en lettvint måte å bygge mange boliger og tjene mye penger på. Åsane har et enormt potensial for boligbygging på nedbygget areal. Venstre mener vi må utnytte potensialet slike steder før vi får løs på skog og mark, friluftsområder og badeplasser.

Sentrale Åsane har stort behov for transformasjon fra et bilbasert og kjøpesenterpreget sentrum, til et nærområde på barn og unges, fotgjengere, syklister og kollektivreisendes premisser. Bybanen er det avgjørende virkemiddelet for å få dette til. En god utvikling i Åsane forutsetter at vi utnytter Bybanen til å bygge gode og attraktive nærmiljø nært bybanen gjennom sentrale Åsane.

For å sikre best mulig byutvikling uten at det går på bekostning av uberørt natur, friluftsområder, jordbruksarealer, myr samt å unngå unødvendige transformasjon av allerede etablerte boligstrøk preget av småhus, eneboliger, flermannsboliger og rekkehus, er det avgjørende for bystyret at byutviklingen og boligforsyningspotensialet langs Bybanen til Åsane først utløses i områder som allerede er berørt, bearbeidet og nedbygget. Det er et stort potensial for byutvikling ved å starte med å utvikle gode og balanserte nærområder i sentrale Åsane som for eksempel Åsane terminal, Åsane senter, C-feltet, Nyborg og Langarinden hvor det nå er en unik sjanse for å skape en grønn, levende og attraktiv bydel.

Etter en lang prosess klarte Venstre sammen med flere andre partier og et stort lokalt engasjement å forhindre at Åstveitskogen ble et lett bytte for storstilt boligbygging. Planene blir stoppet og Åstveitskogen sikret mot fremtidig utbygging gjennom ny arealplan. Nå håper vi at flere er med å stille opp for Griggastemma og andre natur- og friluftsområder som står i fare for å bli rasert. Venstre sitter i et byråd som ønsker å ivareta byfjellsgrensen og gi viktige friluftsområder i bydelene samme beskyttelse som byfjellene. Nå må det som blir igjen av Griggastemma og grøntområdene rundt som en slik beskyttelse.

Endringer i arealbruk er i dag den største trusselen mot naturmangfoldet, og byene kan ikke fortsette å vokse inn i grøntområdene våre. Skal byutviklingen i Bergen være bærekraftig, har vi ikke rom for å forbruke naturarealer slik vi har gjort hittil. Utbygde arealer er i praksis tapt som leveområde for mange av artene som tidligere levde der, og det kan ta svært lang tid, eller være umulig, å gjenskape ødelagt natur. Venstre ønsker derfor å styre etter et overordnet og langsiktig mål om arealnøytralitet, på samme måte som vi også ønsker å oppnå et klimanøytralt samfunn. Bedre utnytting av allerede bebygde områder, vil bidra til å verne mer sårbar natur. Rivningstomter, større parkeringsplasser, nedlagte næringsarealer og godsområder kan brukes mer effektivt, for å forhindre tap av natur og matjord andre steder. For å kunne måle arealnøytralitet må det også føres et regnskap. Et arealregnskap vil være et godt verktøy for å gi kommunen oversikt over ulike typer arealbehov i Bergen, i tillegg til å fastslå hvilke naturområder i kommunen som bør vernes fra utbygging.

Venstre har fått både byråd og bystyret med på at vi skal lage en plan for naturmangfold i byen vår, og et slikt arealregnskap. Bystyrets slepphendte omgang med natur- og friluftsområdet rundt Griggastemma viser at det haster voldsomt med å ferdigstille dette.

 

Venstre vil:

  • Redde resten av Griggastemma fra nedbygging
  • Starte arbeidet med å gi friluftsområder i bydelene samme beskyttelse som byfjellene.
  • Få fart i arbeidet med egen plan for naturmangfold
  • Lage arealregnskap
  • At Bergen skal styres etter et overordnet og langsiktig mål om arealnøytralitet
  • Bruke rivningstomter, større parkeringsplasser, nedlagte næringsarealer og godsområder mer effektivt, for å forhindre tap av natur
  • At byutviklingen og boligforsyningspotensialet langs Bybanen til Åsane først utløses i områder som allerede er berørt, bearbeidet og nedbygget.
  • Sikre best mulig byutvikling uten at det går på bekostning av uberørt natur, friluftsområder, jordbruksarealer, myr samt å unngå unødvendige transformasjon av allerede etablerte boligstrøk preget av småhus, eneboliger, flermannsboliger og rekkehus