Biomarin industri og potensialet for nye matproduksjonssystemer i Vestfold og Telemark

Blue Maritime Cluster

På fylkesårsmøtet i Vestfold og Telemark 13. og 14. mars ble det vedtatt en uttalelse om mulighetene som ligger i å utvikle potensialet som ligger i biomarin industri. Uttalelsen følger i sin helhet nedenfor.

Biomarin industri er en sektor som vil ha stor vekstmulighet i fremtiden, hvorav spesielt bærekraftig dyrking og høsting av havet kommer til å få en stadig viktigere rolle. Det foreligger et særlig verdiskapningspotensiale i høsting og dyrking av organismer lenger ned i næringskjeden. Organismene her kan benyttes til mat, fór til blant annet fiskeoppdrett eller miljøvennlig bioplastikk.

I Nordisk Ministerråd er det nå et viktig satsingsområde å legge til rette for nye matproduksjonsstrukturer. Nyere kunnskapsgrunnlag her (se f.eks. TemaNord 2017: 566), peker på behovet for å utvikle matproduksjonsstrukturer som kan gi tilstrekkelig ernæring for en stadig voksende befolkning med endrede matpreferanser med mer vekstbasert kosthold enn tidligere, mer bærekraftige fiskeoppdrettssystemer og mer biodiversitet.

Dyrking av organismer lenger ned i næringsskjeden, som alge- og planktonproduksjon kan trolig slik bidra som en del av løsningen på et globalt matsystem som i dag innebærer store klimagassutslipp og uheldige miljøkonsekvenser. Det pekes også på behov for å styrke lokal og regional bærekraftig matproduksjon og god utnyttelse av arealbruk.

I Norge har flere utviklingsaktører vist til at Vestfold og Telemark fylkeskommune kan ha spesielt godt egnede områder for utvikling av biomarin industri og nye matproduksjonssystemer.

Tidligere har man startet kartleggingen for å se på potensialet for noe slikt i Dalen gruver i Brevik, som ett av flere mulige steder. Dette ble i sin tid gjort fordi det ikke foreligger noen kjente vurderinger for etterbruk av gruvene. Flere peker også på et betydelig konkurransefortrinn med de mulige synergieffektene i området, som eventuelt CO2-fangstprosjekt og lukkede fiskeoppdrettsanlegg kan gi.

Fylket har også fagfolk ved Universitetet i Sør-Øst Norge som har belyst muligheter for et slikt klyngesamarbeid. Vi mener vi bør undersøke nærmere hvordan fylkeskommunen kan være en ressurs for miljøene, hvilke ressurser sentralt som må til, og bidra til å styrke samspillsmulighetene ytterligere.

Vi kan stå foran et ukjent, fantastisk industrieventyr, og både regionen og hele landet har mye å vinne på å utforske nettopp dette.