Ja til Ibsen formidlingssenter i Skien, Ibsens fødeby

Wikipedia

I 2028 markeres 200 års jubileet for Henrik Ibsens fødsel. Fylkesårsmøtet i Vestfold og Telemark Venstre vedtok på sitt digitale møte 13. og 14. mars i år følgende uttalelse:

Ibsen formidlingssenter i Skien planlegges som en nasjonal formidlingsarena, integrert i kultursektorens mest tilgjengelige og brukte arena – folkebiblioteket. Senteret bør være operativt innen 2028, da er det 200 år siden Ibsen ble født.

Høykvalitetsformidling av Ibsen vil foregå innen rammene av kommunens storsatsing på nytt folkebibliotek. Slik vil formidlingen bli optimalt inkluderende og tilgjengelig for flere, nye og andre brukere og aldersgrupper enn de som vanligvis oppsøker formidlingsarenaer som museer og utstillingslokaler. Formidlingen vil drives i partnerskap med eksisterende aktører og vil foregå digitalt og i bygget, kvartalet og byen.

Med dette grepet vil Skien etablere en ny type formidlingsinstitusjon for kulturarven etter Henrik Ibsen, en lavterskel- Ibsen tilgjengelig for folk flest.

Formidlingssenteret er en del av et større kultur- og bibliotekprosjekt som inneholder et nybygg på 5000 m2 og en ombygging av Ibsenhuset (kulturhuset i Skien) på 2000 m2. Skien kommune har søkt Kulturdepartementet om investeringsmidler til Ibsen formidlingssenter på ordningen nasjonale kulturbygg i størrelsesorden 50 mill. Kommunen har søkt Vestfold og Telemark fylkeskommune om tilsvarende sum. Fylkeskommunen har bevilget 12 av de 50 mill.

En samlet, tverrpolitisk gruppe stortingsrepresentanter fra Vestfold og Telemark har nå sendt brev til Kulturminister Abid Raja med sterkt støtte til planene om Ibsen formidlingssenter. Venstres representant har selvsagt deltatt aktivt i det initiativet.

Årsmøtet i Vestfold og Telemark Venstre legger vekt på at et Ibsen formidlingssenter i Ibsens fødeby vil være av stor nasjonal og internasjonal betydning, og må ses i sammenheng med den helt naturlige rollen som Skien må få i organiseringen og gjennomføringen av Ibsen-jubileet i 2028.

Årsmøtet støtter derfor søknaden til Kulturdepartementet om å tildele 50 mill investeringsmidler til nytt Ibsen formidlingssenter i Skien.