Høringsuttalelse til Helse Sør-Øst

Foto: Roger Granum

Lillehammer Venstre har i styremøte den 18. mars i år behandlet høringsbrev fra Helse Sør-Øst og enstemmig vedtatt følgende høringsuttalelse:

Lillehammer Venstre er imot en sterk sentralisering av spesialisthelsetjenesten, og ønsker at en videreutvikler tre store og mer likeverdige akuttsykehus i Mjøsområdet.

Det har vært en slags enighet – skinnenighet om en vil – knyttet til plasseringen av et stort Mjøssykehus ved Mjøsbrua (Moelv). Denne enigheten er ikke lenger til stede, siden det ikke lenger bare er ett sykehus i målbildet. Moelv var et kompromiss som baserte seg på at alle eksisterende sykehusbyer ble tapere. Ikke et veldig godt utgangspunkt for et godt kompromiss, men det var dette som var utgangspunktet.

Lillehammer Venstre har i likhet med Oppland Venstre tidligere, aldri gitt sin tilslutning til en hovedsykehusmodell. Vi har ment at å samle all somatikk og psykiatri under ett tak for et så stort geografisk område som Innlandet, ville vært å samle mye mer enn man må, og redusere muligheten for å desentralisere det man kan.

  1. Hva er utfordringene med dagens sykehusstruktur sett fra kommunens perspektiv?

Det er behov for å investere i både bygninger og utstyr. Uklarheter om hvordan fremtidig sykehusstruktur skal bli har vært til hinder for investeringsviljen og skapt usikkerhet blant grupper av ansatte. Begge deler er svært uheldig når prosessen går over så mange år.

Det er også et tankekors at den planlagte sentraliseringen i spesialisthelsetjenesten er ment å foregå samtidig med at primærhelsetjenesten i kommunene skal bygges opp. Det er 46 kommuner i Innlandet. Det er bare et svært lite antall av disse som vil være i stand til å levere de tjenester som sykehusene nå planlegger å ta ned, med en reduksjon i antall akuttsenger på nærmere 20 %. Det foregår veldig lite planlegging av hvordan dette skal løses.

Vi er klar over at dette ikke er Helse Sør-Øst sitt ansvarsområde, men det gir desto større grunn til bekymring.

Medisinsk fagpersonale har pekt på at Sykehuset Innlandet praktiserer en mer omfattende funksjonsfordeling enn sammenlignbare sykehusforetak. Det kan ha ført til at enkelte pasientgrupper føler de blir sendt fra sykehus til sykehus for å få best mulig behandling. Funksjonsfordelingen bør en vurdere grundig i en framtidig sykehusstruktur.

Vårt primære ønske er at vi sentraliserer det vi må og desentraliserer det vi kan.

  1. Hva er kommunens primære og sekundære forslag til fremtidig, helhetlig sykehusstruktur i Innlandet?

Vårt primære ønske er at vi sentraliserer det vi må og desentraliserer det vi kan. Det må resultere i et forsvarlig akuttssykehustilbud for pasientene og et godt helsetilbud for innbyggerne i kommunene. Lillehammer Venstre ønsker at de tre sykehusene i målbildet utvikles med utgangspunkt i tre eksisterende sykehus i Mjøsområdet. Sykehusene i Lillehammer, Gjøvik og Elverum er alle tre store akuttsykehus samlokalisert med distriktspsykiatriske avdelinger. Alle de tre sykehusene har utvidelsesmuligheter, og de tre sykehusene er lokalisert i hvert sitt regionsenter i det nye, store fylket.

Denne modellen er dessuten utredet til en viss grad i idéfaserapporten som ble sendt på høring i 2017.

Slik geografien er i Innlandet, danner Gjøvik, Lillehammer og Elverum hver sine bysentra for Vestoppland, Valdres og dalførene Gudbrandsdalen og Østerdalen. Siden alle byene – og Hamar – ligger nært Mjøsbrua, er det lett å se seg blind på reiseavstanden mellom byene. Da glemmer planleggerne at en samling i ett nytt hovedsykehus fører til at de aller fleste innbyggerne i Innlandet får 30 – 60 minutter lenger reiseveg til sykehuset. Det blir uheldig både for pasienter, pårørende og ikke minst for alle de ansatte som blir dagpendlere.

Tre store akuttsykehus i Innlandet samsvarer bedre med målsetningene i regjeringens nasjonale helse- og sykehusplan, der en legger til grunn at vi fortsatt skal ha en ryggrad av akuttsykehus i hele landet.

Modellen tilfredsstiller dessuten statens egne retningslinjer om at store statlige arbeidsplasser skal etableres i eller tett inntil byer for å hindre unødvendig dagpendling og reiseaktivitet.

Lillehammer Venstre er bekymret for tilbudet til de psykiatriske pasientene

Sykehus er avhengig av høykompetent arbeidskraft og samfunnsanalysen la vekt på at dette best sikres dersom sykehusene ligger i eller tett på byer. Det bør ikke være tvil om at det stemmer.

Det er også viktige nasjonale klima- og miljøhensyn å ta som staten ikke bare kan ignorere. Gjenbruk av eksisterende bygningsmasse må tillegges vekt der hvor det er hensiktsmessig. At et bygg er gammelt er ikke ensbetydende med at det er dårlig. Mange svært gode sykehus i verden opererer i flere hundre år gamle bygg.

Vi mener reiseaktiviteten både for personale, pasienter og pårørende må holdes på et minimum. Det er både uheldig for klima og dårlig samfunnsøkonomi og ikke ta hensyn til unødvendig lange reiser.

Lillehammer Venstre er bekymret for tilbudet til de psykiatriske pasientene som i dag nyter godt av et kortere eller lengre opphold i landlige omgivelser på Reinsvoll eller Sanderud. Vi ser at enkelte pasientgrupper innenfor psykiatrien kan ha store fordeler av at somatikk og psykiatri er samlet (slik det er i dag). Men vi mener også at det er pasientgrupper som har større nytte av ro og fred og muligheter for å komme utendørs, uten at dette skal oppleves som en asfaltert luftegård i et fengsel. Vi mener derfor at disse to institusjonene må bestå.

Vårt sekundære ønske vil være en justering av tre-sykehusmodellen der ett av de tre sykehusene får flere hovedsykehusoppgaver og hvor de to psykiatriske sykehusene samles i ett. Det er naturlig at en da tenker at sykehuset i Lillehammer tillegges hovedsykehusfunksjonene. Både fordi det allerede er det mest komplette sykehuset i Innlandet, men også fordi det geografisk og befolkningsmessig ligger mest sentralt i det nye fylket. Og det oppfyller de viktigste statlige kriteriene som nevnt tidligere.

Denne løsningen ligger nærmere allerede vedtatt målbilde og ville helt klart vært mest positiv for innbyggerne i og rundt Lillehammer. Likevel ønsker vi primært å gå for en løsning som vi mener er best for flest i Innlandet, og som best ivaretar akuttberedskapen i det store fylket.

  1. Hvordan vurderes det anbefalte helhetlige løsningsalternativet innenfor det vedtatte målbildet?

Lillehammer Venstre vurderer løsningen med ett stort Mjøssykehus uansett beliggenhet som svært risikabelt. Dette vil bli den mest omfattende strukturendring i norsk sykehushistorie og det vil ta mange år før den nye enheten står klar. I mellomtiden er det god grunn til å frykte at alle enheter som er besluttet nedlagt vil oppleve at fagmiljøene forvitrer, at rekruttering blir vanskelig og at bygningsmessig og utstyrsmessig forvitring vil inntre ganske umiddelbart.

Vi har også sett at store sykehusetableringer som dette, i liten grad innfrir de forventninger planleggerne har hatt til økonomisk innsparing og faglig kvalitet og allsidighet. Det kan skyldes at man undervurderer stordriftsulempene, og at man blir så opptatt av å løse det spesielle at man glemmer å ivareta det vanlige på en god nok måte.

Vi mener det er bedre ressursutnyttelse å investere i tre store akuttsykehus i Mjøsområdet knyttet til eksisterende bygningsmasse i Lillehammer, Elverum og Gjøvik. Det vil også legge bedre til rette for samhandling med helsetjenesten i lokalmedisinske sentra og primærhelsetjenesten i de kommunene som i dag har lang reiseveg.

  1. Hvilke justeringer av virksomhet, funksjoner og/eller lokalisering kan eventuelt bidra til å gjøre den anbefalte løsningen bedre?

Den anbefalte løsningen legger vekt på at Mjøssykehuset etableres i eller i nærheten av en by. Det er bra. Det viser at en har forstått viktigheten av at slike etableringer er byfunksjoner som er viktige i samfunnet utover det å behandle pasienter. Og sykehus blir ikke gode dersom en ikke klarer å rekruttere dyktige sykepleiere og leger.

Nå er det ingen tvil om at Hamar er det naturlige sentrum på Hedemarken. Men det geografiske sentrum i hele Innlandet ligger faktisk et godt stykke nord for Lillehammer. Det befolkningsmessige tyngdepunktet ligger også nord for Lillehammer, og enda mer åpenbart etter at opptaksområdet for Sykehuset Innlandet sør i Hedmark ble overført til A-hus. Så sånn sett burde justeringen bestått i å endre beliggenheten «ved Mjøsbrua» til Lillehammer. Og hvis en i tillegg justerer innholdet i de tre sykehusene til mer likeverdige akuttsykehus, så er vi nærmere Lillehammer Venstres primære ønske om et trygt og nært akuttilbud for flest mulig i Innlandet.

Oversendt Helse Sør-Øst 20. mars 2021