Kampen for rusreformen fortsetter

Guri Melby
- Vi hadde en sjelden mulighet til å gå fra straff til hjelp i ruspolitikken, men Arbeiderpartiet viste dessverre sitt sanne jeg og stemte mot, sammen med Sp og Frp, sier Guri Melby. Her underdemonstrasjonenforan Stortinget 3. juni 2021., Foto: Thomas Lien

– I over 20 år har Venstre-politikere over hele landet kjempet for en rusreform. For oss handler det om at noen av de menneskene som har det aller vanskeligst. De må møtes på en helt annen måte. Mange tiårs strafferegime har ikke fungert, sier partileder Guri Melby.

3. juni sa Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Frp nei til rusreformen. Partiene sa nei til reformen under behandlingen i Stortinget. Venstre og regjeringen har foreslått å «gjennomføre en rusreform for å sikre et bedre tilbud til rusavhengige, der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk overføres fra justissektoren til helsetjenesten».

Sa nei til sjelden mulighet.

– Vi hadde en sjelden mulighet til å gå fra straff til hjelp i ruspolitikken, men Arbeiderpartiet viste dessverre sitt sanne jeg og stemte mot, sammen med Sp og Frp. De vil fortsette i det samme, gamle straffesporet, sier Guri Melby.

– Norge trenger en ruspolitikk som setter mennesket i sentrum, som baserer seg på kunnskap og som bidrar til at alle får den samme friheten og mulighetene til å leve gode liv. Jeg er stolt over at Venstres kamp for en bedre ruspolitikk de siste tiårene har blitt regjeringens politikk. Kampen for en rusreform for alle fortsetter. I neste stortingsperiode må vi sende gammeldags moralisme på museum – og vi kan ikke la Ap og Sp innta regjeringskontorene, understreker Melby.

3 ting du kan gjøre

3. juni behandler Stortinget Venstre og regjeringens rusreform. Dette kan du gjøre for å vise din støtte:

1 Sett ramme på ditt profilbilde på Facebook

2 Meld deg inn i støttegruppa på Facebook

3 Bli med i Venstre og fortsett kampen.

PODKAST: Hør Guri Melby og tidligere partileder og justisminister Odd Einar Dørum om rusreformen i podkasten Fire nye år

Dette er hovedgrepene i Venstre og regjeringens rusreform:

 • Det foreslås å oppheve straffansvaret for bruk og erverv og innehav av en mindre mengde narkotika til eget bruk.
 • Det innføres to terskelverdier, altså nærmere fastsatt mengde narkotika. En nedre og en øvre grense. Terskelverdiene fastsettes i forskrift.
 • Straffefri befatning med narkotika skal være begrenset til inntil den nedre terskelverdien, og bare omfatte inntil tre ulike stoffer. Handlingene vil være ulovlige, men ikke straffbare og kan ikke møtes med strafferettslige sanksjoner.
 • Det fastsettes en høyere terskelverdi, i tillegg til den nedre terskelverdien. I spennet mellom lavere og høyere terskelverdi er det et straffeansvar, men det skal som hovedregel reageres med påtaleunnlatelse.
 • Når det avdekkes ulovlig bruk av narkotika og erverv og innehav av narkotika under nedre terskelverdi til egen bruk, skal politiet kunne pålegge å møte hos en kommunal rådgivende enhet for narkotikasaker.
 • Politiet kan også pålegge møteplikt for foreldre eller andre med foreldreansvar for mindreårige.
 • Brudd på møteplikt for kommunal enhet skal kunne føre til et administrativt gebyr. Administrativt gebyr regnes ikke som straff, det er ikke en bot.
 • Gebyr for brudd på møteplikt skal ikke kunne ilegges dersom det vil være urimelig tyngende sett i lys av overtrederens økonomiske situasjon og livssituasjon.
 • Ved avdekking av erverv eller innehav mellom terskelverdiene skal påtalemyndigheten sette som særvilkår for påtaleunnlatelsen at siktede etter innkalling møter hos den rådgivende enheten for narkotikasaker.
 • Dersom siktedes forhold eller andre vektige hensyn tilsier det, skal påtaleunnlatelsen gjøres ubetinget. I tillegg skal grunnvilkåret om at gjerningspersonen ikke begår en ny straffbar handling i prøveperioden, gjelde.
 • Dersom påtalemyndigheten unntaksvis bringer forholdet inn for retten, skal domstolen som regel gi straffutmålingsutsettelse eller straffutmålingsfrafall.
 • Avdekkes ulovlig bruk, erverv eller innehav av narkotika over øvre terskelverdi, regnes det ikke som til eget bruk, og det er da straffbart.
 • Kommunene får en plikt til å etablere en rådgivende enhet for narkotikasaker med hjemmel i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.
 • Det gis hjemmel til å fastsette forskrift om innhold i tjenesten og organisering av den kommunale rådgivende enheten. Dette inkluderer formidling og samarbeid med andre tjenester. Det settes ikke kompetansekrav.
 • Kommunenes nye oppgaver knyttet til mottaksfunksjonen skal kompenseres.
 • Politiet gis hjemmel til å avdekke narkotikabruk og innehav av narkotika til egen bruk i en ny bestemmelse i politiloven om visitasjon av person.
 • Politiet skal ikke kunne anvende straffeprosessuelle tvangsmidler ved straffri befatning med narkotika.
 • Personer som mistenkes å være påvirket av narkotika, skal få rett til å imøtegå dette gjennom å avlegge en rustest.
 • Rusreformen skal følgeevalueres med tanke på å identifisere utilsiktede virkninger som krever styrkende eller korrigerende tiltak.
 • Regjeringen vil komme tilbake i budsjettet med forslag om å styrke behandlings- og oppfølgingstjenester til barn og unge.

Les hele regjeringens forslag til rusreform her