Sentrumsplanen: Unntak gir utrygghet for utbyggere og innbyggere

Tidligere ordfører Einar Madsen skal ha ros for ærligheten i innlegget «Hvorfor jeg stemte for sentrumsplanen i Sundet». Innholdet reiser imidlertid alvorlige spørsmål om Madsens forståelse av sin rolle som folkevalgt, ordfører og varaordfører.

Einar Madsen beskriver en bekymring mange har hatt og har om fremtiden for Sundet; hvorfor lykkes ikke de som etablerer næring i Sundet? Hvorfor forsvinner kundene til andre steder i kommunen og på Romerike? Madsens fremstilling i EUB 18. mai forundrer meg. Som folkevalgt for det største partiet i kommunestyret og ikke minst som utvalgsleder, ordfører (og varaordfører) har Madsen hatt større mulighet enn de fleste til å ta initiativ til utvikling i kommunen.

Hvem som helst kan beskrive seg selv som en enkel sjel uten fagkunnskap. En folkevalgt som med begeistring omfavner driftige personer med planer. Det er jo slik Madsen beskrev seg selv i innlegget i EUB. Men er det slik politikken skal drives i Eidsvoll? Politikk handler ikke om at folkevalgte skal være fagpersoner som steller med det de er utdannet til. De skal heller ikke de bedrive saksbehandling på detaljnivå, i folkevalgte organer. Rollen som folkevalgt er ikke å være saksbehandler. Det er å ta beslutninger til beste for innbyggerne, basert på gode, faglige innspill.

Regjeringen og Stortinget har departementer som bidrar med fagkunnskap og faglige utredninger som grunnlag for de beslutninger som de folkevalgte skal ta. Som kommunestyrerepresentant, som del av et flertall, og ikke minst som ordfører hadde Einar Madsen faglig kompetente personer til rådighet; kommunens saksbehandlere. Han kunne ta initiativ til å reise saker, be om utredninger som grunnlag for de beslutningene han ville at kommunestyret skulle ta. Det er ikke forventet at hverken Einar Madsen eller andre folkevalgte skal ta beslutninger fordi de er heftig og begeistret over enhver idé eller plan som fremlegges. Privat initiativ er flott. De folkevalgte skal imidlertid (forhåpentligvis) ta beslutninger basert på en helhet. Innenfor rammene av tidligere vedtatte planer, og lovverket.

Reguleringsplanene som gjaldt for Sundet var mange, og gamle. Når noen kommer med forslag og initiativer hadde Madsen mulighet til å løfte blikket og spørre seg om planverket kommunen hadde var godt nok. Var det kanskje utdatert? Han kunne satte i gang prosessen med å få en oppdatert sentrumsplan, istedenfor at Eidsvolls folkevalgte til stadighet gav unntak fra gamle og utdaterte planer. Når utbygginger må baseres på å gi unntak fra vedtatte reguleringsplaner skaper dette usikkerhet og utrygghet – både for utbyggere og innbyggere. Man vet ikke hvilke rammer man skal forholde seg til.

Som folkevalgt og ikke minst som ordfører skal man gjøre noe annet enn å la seg blende av glansede brosjyrer fra utbyggere. Man skal løfte blikket og se helheten. Man bør søke råd hos de med fagkompetanse til å vurdere planer og forslag. En folkevalgt og ordfører kan godt ha visjoner på vegne av kommunen man styrer, men bør helst ikke miste bakkekontakten.

La meg derfor holde frem Madsens egen partifelle Toril Altenborn som eksempel. Som leder i utvalget for plan, næring og miljø tok hun ifølge artikkel i EUB 13. mai 2015 initiativ til et eget møte om Sundets fremtid. Som følge av dette vedtok utvalget å iverksette arbeid med ny sentrumsplan for Sundet. Samtidig ble det også iverksatt arbeid med kommunedelplan for Råholt. Det ble satt av penger til begge prosesser i budsjettet for 2016. På møtet 4. desember 2018 vedtok formannskapet å stanse arbeidet med planen for Råholt. Sentrumsplanen for Sundet ble vedtatt nesten fire år efter Altenborns initiativ, i 2019.

Det tar tid å utarbeide nye, helhetlige reguleringsplaner, sentrumsplaner og kommuneplaner. Einar Madsen var en sentral politiker i det største partiet, utvalgsleder fra 2003 og ordfører fra 2011. Han hadde alle muligheter til å ta initiativ i sine ulike roller. Slik ble det ikke.

Beklager Madsen, men jeg er ikke imponert over fortellingen din om hvorfor.

Av Per Aage Pleym Christensen

(Innlegget stod i EUB. På nett 27.05 2021)