Ap og Sp opphever myrvernet: – Svikt i klimaforståelsen

Vern av skog, våtmarksområder og skog er en viktig del av arbeidet for å redusere klimagassutslippene. Her fra fangdammer ved Jarlsberg Hovedgård., Foto: Tone Lind Jørgensen

Et vedtak i Stortinget som vil gi økte CO2-utslipp, sier Ola Elvestuen. Han reagerer kraftig på Arbeiderpartiets svikt, og mener det er dårlig nytt for klimaarbeidet.

Nedbygging av myr står for en tidel av alle CO2-utslipp i Norge.Fredag fikk Arbeiderpartiet støtte fra Senterpartiet til å oppheve forskriften som forbyr nydyrking av myr i Norge. Også Frp støtter forslaget. Forskriften ble innført i fjor som et viktig klimatiltak i 2020.

Oppheve nasjonalt forbud er ikke vern

– Arbeiderpartiet har talt med to tunger i denne saken. De hevder at de skal verne mer myr, men vil oppheve det nasjonale forbudet. Jeg krever en avklaring og at Arbeiderpartiet trekker forslaget, sier Ola Elvestuen (V).

Arbeiderpartiet lovte nylig miljøorganisasjonen SABIMA at myr fortsatt skal vernes. Likevel har de fremmet forslag om å oppheve et nasjonalt forbud mot nydyring av myr.

Les: Den viktigste klimasaken du kanskje ikke har hørt om

– Dette er et tiltak som bidrar til 450.000 tonn i reduserte klimagassutslipp. Hvilke andre CO2-kutt skal kunne kompensere for dette, spør Ola Elvestuen?

Vern av våtmarkområder, skog og myr en er viktig del av klimaarbeidet.
Vern av skog, våtmarksområder og skog er en viktig del av arbeidet for å redisere klimagassutslippene.

Ap + SP er ikke bra for klimaet

– Nå ser vi hva slags klimapolitikk vi kan forvente av samarbeidet mellom Ap og Sp, som tar mål av seg å styre landet til høsten. Det er dårlig nytt for norsk klimapolitikk, begge partiene bidrar nå aktivt til å fjerne tiltak som reduserer utslipp og tar vare på sårbar natur, sier Ola Elvestuen.

Nedbygging av myr i Norge er et stort klimaproblem og står totalt for ti prosent av CO2-utslippene. Forbudet mot å utnytte myrområder i landbruket er bare ett år gammelt. Det lagres store mengder CO₂ i myrene. Tiltaket er en viktig del av klimaplanen som akkurat ble behandlet av Stortinget. Nå har Sp fått med seg både Frp og Arbeiderpartiet på å oppheve forbudet.

Billig og viktig tiltak

– Forbudet mot å omgjøre myr til dyrket mark er et av de billigste og enkleste tiltakene for å redusere CO2-utslippene i Norge. For Venstre er landbruket en del av klimaløsningen og det nasjonale forbudet mot nydyrking av myr er et viktig klimabidrag fra landbruket. Vern av myr og våtmark sikrer også bedre vern av en rekke rødlistede arter i våtmarksområder.

Fakta: Klima og nydyrking av myr

  • CO2-utslippet fra ødelagt myr i Norge er beregnet til å tilsvare ti prosent av Norges totale CO2-utslipp, ifølge Joosten med flere, 2015.
  • 85 prosent av verdens våtmarker er bygd ned. Regjeringen innførte i 2020 et forbud mot nydyrking av myr i Norge.
  • Ap og Frp har varslet at de vil støtte forslaget.
  • Å beholde myr og våtmarksområder bidrar til 450.000 tonn i reduserte klimagassutslipp.
  • All veitrafikk i Norge slapp ut 8,5 mill. tonn. CO2 i 2019 (SSB, 2020)
  • Klimaplanen (Meld. St. 13 (2020–2021)): «I rapportering til FN og EU har Noreg estimert at restriksjonar mot dyrking av myr vil gi ein samla utsleppsreduksjon for perioden 2021–2030 på 450 000 tonn CO2-ekvivalentar.»
  • Vern av myr og våtmark sikrer også bedre vern av en rekke rødlistede arter i våtmarksområder.