Venstre sikrer en sterk, lokal barne- og ungdomskultur

Abid Q. Raja og Guri Melbu
Barn og unge fortjener et kunst- og kulturtilbud som er av like høy kvalitet som oss voksne, skriver Raja og Melby. , Foto: Oda Scheel

Dette er en historisk dag. For første gang har Stortinget behandlet en melding fra regjeringen om kunst og kultur for, med og av barn og unge. Dette gjør vi fordi vi mener barn og unge fortjener et kunst- og kulturtilbud som er av like høy kvalitet som oss voksne. Barn og unge skal få oppleve kunst og kultur som er laget for dem, som involverer dem og som de kan ta del i.

Av Abid Raja og Guri Melby, nestleder og leder i Venstre

Ett av de viktigste målene med meldingen er å skape et kunst- og kulturtilbud som gir barn og unge opplevelser for livet og er noe de kjenner seg igjen i. Som er tilgjengelig for alle, og som berører spørsmål som barn og unge er opptatt av. Barn og unge har flere ganger uttalt at de ønsker å bli lyttet til i utformingen av kunst- og kulturtilbudet. En rapport fra Ungdommens ytringsfrihetsråd sier det er en stor utfordring at unge ikke ser seg selv representert i kunsten. Resultatet er at kunst og kultur er forbeholdt altfor få. Dette er et stort problem! For kultur er ytringer med samfunnsbyggende kraft. Og for unge bør det være like naturlig å ytre seg gjennom kunsten som for voksne.

Dialog og medvirkning

I meldingen foreslår regjeringen derfor tiltak for å involvere barn og unge, være i dialog med dem og la dem medvirke. I alle deler av kulturlivet. Medvirkningen skal ikke gå på bekostning av den kunstneriske friheten eller prinsippet om armlengdes avstand. Det dreier seg rett og slett om å kjenne den gruppa vi forsøker å nå.

For skal vi skape et kunst- og kulturtilbud som er relevant og representativt for dagens barn og unge, må vi snakke med dem. Vi mener ikke at man ukritisk skal gi barn og unge det de vil ha til enhver tid. Men for å nå fram, må vi kjenne deres virkelighet, hva som treffer dem og hva de er opptatt av.

Sosiale fellesskap

Å delta i kunst og kultur er med på å bygge sosiale fellesskap og identitet for barn og unge. Derfor må alle få like muligheter til å oppleve kunst og kultur, og friheten å delta i kunst- og kulturaktiviteter gjennom oppveksten. Her bidrar staten, gjennom ordninger som Frifond og Inkludering i kulturliv. Men vi er også avhengig av et tett samarbeid med aktørene i feltet, kommunene og fylkeskommunene.

For samhandling og koordinering er helt sentralt for å få til et best mulig kunst- og kulturtilbud for barn og unge. Denne meldingen er laget av kunnskapsministeren, og kultur- og likestillingsministeren i fellesskap. Både fordi kulturskolen er et sentralt tema, men også fordi vi samarbeider om en unik ordning, nemlig Den kulturelle skolesekken. For er det én arena hvor alle barn og unge kan få like muligheter til å oppleve profesjonell kunst og kultur, så er det i skolen. For at ordningen skal fungere til det beste for barn og unge, må vi ha et godt samspill mellom kultursektoren og utdanningssektoren. På alle forvaltningsnivåer.

Lokalt samarbeid

Vi er også avhengige av gode lokale samarbeid for å nå målene i meldingen. Barn og unge har i innspill til meldingen uttrykt ønske om å styrke bredden i lokale kulturtilbud. Da må det også være god dialog mellom kommunen og de ulike aktørene innenfor barne- og ungdomskulturfeltet. Og ikke minst, med barn og unge selv. Regjeringen har i budsjettet for 2021 derfor satt av 4 mill. kroner til et pilotprosjekt for å integrere barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging. Pilotprosjektet skal bidra til en bedre koordinert lokal kultursektor ved at det blir samhandlet mer mellom ulike aktører og utviklet gode møteplasser for deltakelse og inkludering.

Nå starter arbeidet med å skape et best mulig kunst- og kulturtilbud for barn og unge. Vi ser frem til å samarbeide med hele sektoren for å gi barn og unge muligheten til å oppleve, skape og dele.