10 grep for verdiskaping og inkludering

Guri Melby
Venstre-leder Guri Melby presenterte Venstres 12 valgløfter på en pressekonferanse torsdag 24. juni., Foto: Thomas Lien

Partilederne til Venstre, Høyre og KrF la i dag frem 10 grep de ønsker å gjennomføre etter valget, for å få flere i jobb og inkludert i felleskapet. Lanseringen skjedde i forbindelse med presentasjonen av regjeringens politiske regnskap for den inneværende perioden.

− Vi er stolte over å være en del av en blågrønn regjering som styrker skolen og kutter utslipp. En regjering som gir folk mer frihet og flere muligheter. Vi vil ta Norge ut av pandemien ved å skape grønne jobber og inkludere flere, sier Venstreleder Guri Melby.

Gjennomslag for kunnskap, klima og verdiskaping

Venstrelederen er godt fornøyd med hva dagens regjering har fått til:

− Vi har vært opptatt av tydelige gjennomslag som utvidelse av studiestøtten til en 11. måned, videreføring av elbilfordelene og nedleggelse av pelsdyrnæringen, men også de store reformene og grepene som et liberalt parti er opptatt av som rusreformen, fullføringsreformen, gjøre det enklere for gründere og vi har lagt frem en klimaplan som tar på alvor behovet for omstilling og fortsatt klimakutt, oppsummerer Melby.

Last ned regjeringens politiske regnskap her

For Venstre er det avgjørende med en offensiv klimapolitikk, slik at kommende generasjoner skal ha like gode muligheter som oss.

− Vi har oppfylt våre klimaforpliktelser og kuttet utslipp flere år på rad. Nå har vi de laveste utslippene siden 90-tallet. Vi har tatt ansvar for å løse klimautfordringene gjennom internasjonalt samarbeid, støtte til omstilling, forskning og utvikling og ved å legge til rette for at folk kan ta grønne valg i hverdagen, sier Melby.

Vi har oppfylt våre klimaforpliktelser og kuttet utslipp flere år på rad. Nå har vi de laveste utslippene siden 90-tallet.

Guri Melby

Venstre-lederen, som også er kunnskapsminister, legger vekt på viktigheten av utdanning:

− Fullføring av videregående skole er viktig for å gi mennesker flere muligheter i livet og arbeidslivet. Når 8 av 10 nå fullfører videregående opplæring er vi på riktig vei – men vi skal jobbe for at enda flere skal klare å oppnå vitnemål eller fagbrev, sier hun.

10 grep for flere jobber og mer inkludering

Melby la, sammen med Høyre- og KrF-lederne, frem regjeringens nye politikk for å skape flere jobber og inkludere flere:

− Når vi nå legger frem ti grep for å skape flere jobber og inkludere flere, handler det også om å fortsette arbeidet med å kutte utslipp, gjennomføre en grønn omstilling og å spille på lag med næringslivet. Det er helt nødvendig i møte med vår tids største utfordring, som er klimakrisen, sier Melby.

Når vi nå legger frem ti grep for å skape flere jobber og inkludere flere, handler det også om å fortsette arbeidet med å kutte utslipp, gjennomføre en grønn omstilling og å spille på lag med næringslivet

Guri Melby

− Vi må fortsette det forpliktende internasjonalt samarbeid. Vi har et godt og tydelig samarbeid med EU, både gjennom å melde inn forpliktende klimamål, og gjennom bred deltakelse i en lang rekke EU-programmer som gir næringsliv og forskning tilgang på kapital og nettverk – og det vil vi styrke framover, ikke så tvil om, påpekte Melby.

De 10 grepene Venstre, Høyre og KrF vil ta for å skape flere jobber og inkludere flere:

  1. Være en garantist for EØS-avtalen, slik at norske bedrifter kan fortsette å selge til Norges største marked.
  2. Gjøre det enklere å starte opp, utvide og utvikle egen bedrift. Vi vil innføre en ny gründerpermisjon og forbedre ordningen med skattefradrag for investeringer i oppstarts-selskaper. Vi skal også utvikle en ny og bedre opsjonsskatteordning som gjør det lettere for vekstbedrifter å tiltrekke seg kompetanse og gi flere mulighet til å bli medeier i egen bedrift.
  3. Vi skal ta neste steg i utviklingen av ny grønn industri i Norge. Vi skal tildele konsesjoner for flere havvindprosjekter i de to åpnede områdene på norsk sokkel, og vi skal peke på nye områder som egner seg for havvind i fremtiden. For å få fart på hydrogensatsingen skal vi bidra til at det etableres fem hydrogenknutepunkter for maritim transport – og ett til to industriprosjekter med tilhørende produksjonsanlegg for hydrogen. Vi forplikter oss til å øke bevilgningene til Nysnø klimainvesteringer og Enova.
  4. Gjøre det lønnsomt å investere i norske arbeidsplasser ved å redusere formueskatten på arbeidende kapital.
  5. Fortsette satsningen på viktig infrastruktur for næringslivet, som samferdsel og strømnett, og sikre 100 prosent dekning av bredbånd over hele landet innen 2025.
  6. Gi flere mennesker tilgang til arbeidsliv og sosiale møteplasser gjennom å styrke arbeidet med inkluderingsdugnaden og integreringsløftet. NAV skal fornyes, forenkles og forbedres. Vi skal gjennomføre en innovasjonsreform i tiltakssektoren, slippe flere sosiale entreprenører til og prøve nye ordninger som helsejustert lønn for å få flere inkludert i arbeidslivet.
  7. Utdanning skal bli mer tilgjengelig for folk uavhengig av hvor de bor, eller hvilken livssituasjon de er i. Vi skal lyse ut flere digitale studieplasser, etablere en søknadsbasert ordning for studiesentre, gjøre Lånekassen mer fleksibel for voksne og etablere et eget distriktsprogram for kompetanseutvikling.
  8. For å gi alle barn like muligheter må vi starte tidlig. Vi vil gi søskenrabatt for familier som har barn i både barnehage og SFO, og bygge ut ordningen med gratis kjernetid for de som trenger det. Vi vil legge til rette for fleksibelt barnehageopptak sli at familiene får tilbud om barnehageplass når de faktisk ønsker det. Fritidskortet skal etableres som en nasjonal ordning.
  9. Ungdom skal ha enten skolegang, tiltaksplass eller mulighet i arbeidslivet. Vi skal fortsette å få frafallet i videregående ned sammen med andre gode krefter. Satsing på yrkesfag skal forsterkes. Unge skal prioriteres i NAV, og vi skal ha enda kortere ventetid før de følges opp. Samarbeidet mellom utdanning og NAV skal bli langt tettere, og et eget jobbfradrag for unge skal gjøre at det lønner seg enda mer å jobbe.
  10. Målet er at alle skal få en sjanse i arbeidslivet. Derfor skal vi fortsette den sterke økningen på tilrettelagte arbeidsplasser (VTA), og i neste periode skal vi ha minst 1500 nye plasser.