Et budsjett for omstilling og muligheter

Venstre har lagt fram sitt alternative budsjett for Lillestrøm kommune. – Med dette budsjettforslaget viser vi at det er mulig å styre Lillestrøm kommune i en tydelig grønn, raus og liberal retning, sier Boye Bjerkholt, Venstres gruppeleder.

Les hele Venstres budsjettforslag her (link til pdf-dokument).

Lillestrøm rådhus Venstres budsjettforslag tar utgangspunkt i at Lillestrøm kommune har store muligheter og at det kreves omstilling for å realisere dem. Slik skaper vi bedre tjenester til innbyggerne og en bedre kommune for alle.

Venstre mener at det er nødvendig å se på hvordan befolkningen kan sikres mer sammenhengende og helhetlige tjenester, sikre muligheter for enklere samhandling og kunnskapsdeling mellom ansatte og mer effektiv og miljømessig bærekraftig bruk av kommunens kontorarealer. Kommunen sitter i dag på en bygningsmasse der deler av den er i svært dårlig stand og uegnet for moderne arbeidsformer og tjenesteyting. Avhendig av gamle lokaler og investering i nye og fremtidsrettede fasiliteter er nødvendig for å sette Lillestrøm i stand til å yte gode tjenester på en effektiv og bærekraftig måte.

På kort sikt, har Venstre valgt å gjøre noen tydelige prioriteringer i et trangt budsjett. Hovedgrepet er å styrke innsatsen i skolen, forsterke inkluderingstiltak for barn og unge innenfor kultur og idrett, tilrettelegge for økt vekst og verdiskaping i næringslivet og gjennomføre tiltak som sikrer at Lillestrøm tar klimagrep for å redusere utslipp i egen virksomhet og stimulere til at innbyggerne tar flere grønne valg.

Den styrkede innsatsen på disse områdene finansieres i hovedsak gjennom omprioriteringer som gir økt handlingsrom for å skape bedre tjenester til innbyggerne.

Innenfor skole, styrker Venstre den tidlige innsatsen med intensive lesekurs for elever som strever. Dette utgjør en betydelig forsterking av tiltakene for å sikre at alle elever får en så god start som mulig på utdanningsløpet. Dette velger Venstre å gjøre fordi den innsatsen som gjøres tidlig i et barns liv legger grunnlaget for resten av livet.

Venstre har også lagt inn midler til en ekstra time til naturfag, slik den tidligere regjeringen med kunnskapsminister Guri Melby fra Venstre hadde foreslått i sitt statsbudsjett. Fagene fysikk, kjemi og biologi er viktige for gjennomføringen av det grønne skiftet, og god kompetanse på dette området er helt avgjørende når vi skal bygge fremtidens nullutslippssamfunn. Styrking av realfagskompetansen blant elever i Lilestrøm-skolen er etter Venstres mening en god investering i morgendagens løsninger og i fremtidig konkurranseevne. Med én ekstra time til naturfag i uka, legger Venstre til rette for gjennomføring av en mer praktisk naturfagsundervisning, og bygger samtidig opp under den realfagssatsingen som allerede gjøres gjennom realfagssenteret og det nye Newton-rommet som etableres på Sophie Radich skole.

På kulturfeltet, styrker Venstre en rekke viktige sosiale inkluderingstiltak. Vi utvider gratisprinsippet til å gjelde for alle idrettslag, også de som leier lokaler hos private næringsdrivende, og vi legger inn en betydelig økning på aktivitetskortet og aktivitetsguide. Gratisprinsippet er generelt og treffer barn og unge uavhengig av foreldrenes inntekt, mens aktivitetskortet og aktivitetsguiden er tiltak som er målrettet mot barn og unge som kommer fra økonomisk vanskeligstilte familier eller på andre måter faller utenom. Venstre mener det er viktig med begge deler, og er opptatt av at vi må ha ordninger som sikrer at alle barn og unge kan delta på fritidsaktiviteter uavhengig av hvilken sosioøkonomisk bakgrunn de har.

For å tilrettelegge for lavterskeltilbud for fysisk aktivitet foreslår Venstre også et årlig investeringsbeløp til ulike nærmiljøanlegg rundt omkring i kommunen. Målet er at alle innbyggerne i kommunen skal ha mulighet til å drive med fysisk aktivitet der de bor. I tillegg er det lagt inn et eget tilskudd til utvikling av aktivitetspark i Glostrupdumpa på Skjetten.

Venstre legger også inn midler til det vi har valgt å kalle Ungdomsmillionen: En million kroner til aktiviteter for barn og unge på barn og unges egne premisser. Målet er å få på plass flere lavterskeltilbud for barn og unges egenaktivitet. Vi har også lagt inn midler til å styrke helheten i Kulturkvartalet i Lillestrøm, økt bemanningen på bibliotekene, styrket tilskudd til frivillige organisasjoner og også lagt inn tilskudd til organisasjoner som arbeider innenfor naturvern, dyrevelferd og miljø. Venstre foreslår også at det utarbeides en dyrevelferdsplan og en naturmangfoldsplan, at det opprettes et ravinefond og at det etableres et hjelpesenter for hjemløse dyr.

For å styrke Lillestrøm som besøksdestinasjon – for både kommunens innbyggere og tilreisende – har vi lagt inn midler til flere målrettede tiltak. Venstre vil utvikle Fetsund Lenser, Bingen Lenser og Nordre Øyeren med tanke på at disse kultur- og naturskattene kan bli tatt inn på UNESCOs verdensarvliste, vi vil engasjere en koordinator som kan jobbe systematisk med å realisere potensialet på Blaker Skanse, og vi vil utvikle uteområdene langs Kirkegata til en ny bypark i tilknytning til den gamle, verneverdige trehusbebyggelsen i Gamle Lillestrøm.

Venstre har også valgt å legge inn en vesentlig styrking av innsatsen innenfor næringsutvikling. Kunnskapsbyen Lillestrøm, som er kommunens viktigste næringspolitiske verktøy, styrkes med 1 million i tilskudd. Samtidig styrkes planavdelingen slik at kapasiteten til å gjennomføre områdereguleringer får et løft. Dette er viktig for å unngå at kommunen blir en flaskehals i utviklingen og for å sikre at Lillestrøm er en attraktiv kommune å etablere seg i.

Innenfor klima, miljø og transport, er Venstres hovedgrep å styrke sykkelsatsingen, tilrettelegge for at bussen kommer raskere fram, at det bygges ut tilstrekkelig med ladepunkter for elbil, og at overgangen til en utslippsfri kommunal bil- og maskinpark forseres. I tillegg settes det av betydelige midler i Venstres budsjett til klimatiltak og innovasjon.

Samlet sett gir dette en tydelig liberal, grønn og raus retning for Lillestrøm kommune innenfor forsvarlige økonomiske rammer. Venstre foreslår også en rekke verbalforslag som tar sikte på omstilling både av kommunen og av Lillestrømsamfunnet for å kunne møte fremtiden på en bærekraftig måte.

Venstre ser store muligheter for Lillestrøm kommune, og derfor er Venstres alternative budsjettforslag et budsjett for omstilling og muligheter.