Ikke glem barnas beste: Sabrin må få bli!

Foto: mana5280Unsplash

Nok en gang har norske utlendingsmyndigheter sviktet.

Lille julaften 2021 fikk Sabrin Muhammed Ali den endelige beskjeden fra Utlendingsnemnda
(UNE): Innen 1. januar 2022 må hun forlate Norge, landet hun kom til som flyktning i 2015.
Her har hun fått to sønner med norsk statsborgerskap, Muaz (2) og Bilal (4). Når Sabrin må
reise ut, blir de to guttene værende igjen uten sin mor og viktigste omsorgsperson.

UNE begrunner utvisningen med at kvinnen har gitt uriktige opplysninger. Sabrin oppgir at
hun flyktet fra håpløse forhold i Eritrea, og på veien fikk kjøpt et illegalt sudansk pass for å
kunne komme seg videre. UNE tror simpelthen ikke på historien, og vil utvise henne til
Sudan. Vedtaket er endelig, og Sabrin har ingenting mer hun skulle ha sagt.

Behandlingen av Sabrin og hennes to små barn, er i strid med hensynet til barnets beste og
flerfoldige lover og regler som gjelder på nettopp dette området. At barnets beste skal
vektlegges særlig, er forankret både i Grunnloven, Barnekonvensjonen, Utlendingsloven og –
forskrift, og praksis fra Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjon.

Dette går ikke, Sabrin må få bli!

Sabrins sak føyer seg inn i en lang rekke opprørende utvisningssaker som bryter med
allmenn rettsoppfatning og menneskelige hensyn. Mangelfulle, subjektive grunngivelser og
såkalte «innvandringspolitiske hensyn» blir gang på gang veid tyngre enn grunnleggende
humanitære verdier. Bergen Venstre forventer at regjeringen gjør en gjennomgang av
praksis knyttet til vurderinger av barnets beste på utlendingsrettens område.

Vedtatt på Bergen Venstres årsmøte 22.01.22