Venstre foreslår omstillings- og stimuleringstiltak for reiselivet, serverings-, kultur- og utelivsbransjen etter koronapandemien

Guri Melby besøkte i januar restaurantopprøret i Asker, her ved restauranteierne Pino LoMonarco (f.v), Jan Klimicek og Lasse Nordlie.

Gjennom hele pandemien har smittevernstiltakene i samfunnet medført sviktende inntekter for store deler av næringslivet. Reiselivet, serverings-, kultur- og utelivsbransjen har vært særlig utsatt. Derfor foreslår Venstre en rekke tiltak i Stortinget for å hjelpe næringslivet.

 

Guri Melby besøkte i januar restaurantopprøret i Asker, her ved restauranteierne Pino LoMonarco (f.v), Jan Klimicek og Lasse Nordlie.
Guri Melby besøkte i januar restaurantopprøret i Asker, her ved restauranteierne Pino LoMonarco (f.v), Jan Klimicek og Lasse Nordlie.

Reiselivet, serverings- og kulturnæringene var på full fart tilbake etter gjenåpningen av samfunnet i fjor høst. Så ble bransjen på nytt rammet av smittevernstiltak. Mange bedrifter mistet nok en gang hele kundegrunnlaget sitt over natten, og måtte stenge dørene, samtidig som mange ansatte med nødvendig kompetanse har forlatt bedriftene og næringen etter gjentatte permitteringer og nedstenginger.

NHOs medlemsundersøkelse i januar 2022 med 498 reiselivsrespondenter viser at flere enn 1 av 3 reiselivsbedrifter måtte stenge som følge av restriksjonene innført like før jul. Flere enn tidligere frykter konkurser og 4 av 10 har måttet permittere ansatte tross lønnsstøtteordning som skulle hindre permitteringer. For mange bedrifter var det ikke mulig å beholde alle ansatte på jobb, uten gjester, slik ordningen krevde. Etter samfunnet åpnet i september var det kun 1 av 3 reiselivsbedrifter som vurderte markedssituasjonen som dårlig. I januar rapporterer NHO 9 av 10. Så mange som 4 av 10 bedrifter har 76-100 % lavere omsetning.

Mange bedrifter i disse næringene vil trenge lang tid på å komme tilbake til normal drift, bla. på grunn av tappet egenkapital, fordringer og kompetanseflukt gjennom pandemiperioden.

Situasjonen viser tydelig at det nå må gjøres en innsats for å sikre både næringen og arbeidsplassene i en tid framover der det fortsatt er høy grad av usikkerhet, mange bedrifter er sterkt svekket og det fortsatt vil ta tid før de er tilbake i det de anser som normal drift. Særlig vil rekruttering og langsiktig kompetansebygging i næringene bli et kritisk punkt, som krever en aktiv politikk i tiden fremover.

 

Venstres forslag:

  1. Stortinget ber regjeringen sørge for at det bevilges midler til den kommunale kompensasjonsordningen så lenge det er nødvendig. Ordningen må fortsatt være spesielt rettet inn mot bransjer der det kan ta tid å få omsetningen tilbake til normalnivå, som reiseliv, serverings-, kultur- og utelivsbransjen.
  1. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til tiltak for å øke rekrutteringen av kvalifisert arbeidskraft til bransjer som har vært særskilt rammet av statlige smitteverntiltak under koronapandemien.
  1. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til stortinget med en tiltakspakke for å videreutvikle reiselivsnæringen etter pandemien, bygget på den nasjonale reiselivsstrategien fra 2021.
  1. Stortinget ber regjeringen kommet tilbake til stortinget med en tiltakspakke for kultur-, serverings- og utelivsbransjene for å videreutvikle disse næringene etter pandemien.
  1. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til hvordan dagens forskjellsbehandling i merverdiavgiftssystemet av næringsmidler servert på et serveringssted og næringsmidler som tas med ut av serveringsstedet kan erstattes med en likebehandling, med sikte på lavere merverdiavgift på næringsmidler servert på serveringsstedet.
  1. Stortinget ber regjeringen åpne for utsatt innbetaling av skatter og avgifter også på krav fra før 1.1.2022 for bedrifter som er særlig rammet av statlige smitteverntiltak, for å hindre at bedrifter slås konkurs som følge av slike krav.
  1. Stortinget ber regjeringen kontinuerlig vurdere om det er behov for å forlenge ordningen med utsettelse av innbetalinger av skatter og avgifter for næringslivet i bransjer/bedrifter som er særlig grammet av statlige smitteverntiltak.