Kommunene i Vestfold og Telemark må stoppe utslipp i Oslofjorden

Algevekst i fjorden

Oslofjorden har vært en av Norges mest artsrike fjorder, men det står dårlig til med miljøet mange steder og det trengs innsats på alle nivåer for en ren og levende Oslofjord. Norske kommuner bryter reglene og har ikke god nok oversikt over tilstanden i avløpsanleggene. Utslippene kan føre til overgjødsling, oppblomstring av alger og fiskedød. Mangelfull rensing kan også føre til utslipp av mikroplast og miljøgifter. I Oslofjorden merkes allerede konsekvenser av at avløpsanleggene ikke renser tilstrekkelig, noe som er negativt både for dyreliv og planteliv, og for oss som bor her.

I Vestfold og Telemark fikk åtte kommuner besøk av Statsforvalteren i en nasjonal tilsynskontroll hvor det i fem av kommunene ble funnet alvorlige avvik. Kontrollen viste at kunnskap om regelverk og krav er mangelfull i mange kommuner.

I indre Oslofjord er det krav om rensing av opp mot 70 prosent av nitrogenet i utslippsvannet, men mengden utslippsvann er økende og da øker også mengden nitrogen som slippes ut. Dette må nå også gjelde for kommuner i ytre Oslofjord. Det er behov for å øke rensegraden av blant annet nitrogen i hele Oslofjorden, og i tillegg begynne med rensing av legemidler fra avløpsvann. Det er et stort vedlikeholdsetterslep på det kommunale avløpssystemet. Dette fører til at store mengder med avløpsvann renner rett ut i fjorden uten rensing. Kommunene må derfor også vurdere behovet for økt fornying av avløpsrør for å redusere lekkasjer.

Nitrogenrensing av avløpsvann innebærer svært store investeringer for kommunene og staten må bidra til at disse investeringene gjøres i alle kommunene langs fjorden. Det jobbes allerede i mange kommuner for sammen å finne gode felles løsninger for rensing av avløpsvann på tvers av kommunegrenser og for å få ned investeringskostnaden. Det er viktig at staten med sine bidrag gir insentiver til felles løsninger på tvers av kommunegrenser.

Det bør også innføres forbud mot tømming av septik og søppel fra fritidsbåter i fjorden, og det må bygges mottaksanlegg i båthavnene langs hele fjorden.

Vestfold og Telemark Venstre krever at:

  • Statsforvalteren tar opplæring og kompetanseheving på alvor i kommunene slik at disse settes i stand til å gjennomføre oppgraderinger og tiltak for å minske utslippene
  • Kommunene jobber sammen om felles løsninger for nitrogenrensing av avløpsvann på tvers av kommunegrensene
  • Staten bidrar til investeringene som må gjøres i alle kommunene langs fjorden
  • Staten stiller krav om nitrogenrensing av alt avløpsvann i kommuner med avrenning både i indre og ytre Oslofjord innenfor en forpliktende tidsplan
  • Strengere regelverk utarbeides av Miljødirektoratet som tar høyde for ikke bare hvert enkeltutslipp, men det totale utslippet til havet langs norskekysten generelt og Oslofjorden spesielt
  • Det innføres forbud mot tømming av septik fra fritidsbåter i sjøen senest i 2023
  • Kystkommuner med havner for fritidsbåter pålegges å etablere mottak for tømming av septik fra fritidsbåter før forbud mot tømming av septik i sjøen trer i kraft senest den 1. juni 2024. Staten skal bidra med å dekke halvparten av investeringskostnadene til kommunene i forbindelse med etablering av tømmestasjonene.
  • For å redusere utslipp fra jordbruket bør man raskt få på plass regionale forskrifter som regulerer avrenning av nitrogen fra jordbruket. I tillegg bør kravene skjerpes til når og hvor mye gjødsel som kan spres.