Vestfold og Telemark Venstre krever endringer i norsk asyl- og innvandringspolitikk

Barn i Afghanistan

Vestfold og Telemark Venstre krever endringer i norsk asyl- og innvandringspolitikk

FNs verdenserklæring om menneskerettigheter stadfester at familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse. Norske myndigheter fører en uakseptabel praksis på flere felter som gjelder asyl og innvandring:

  • Det er for tiden rundt 90 saker hvor en forelder risikerer å bli sendt ut av landet for gamle brudd på utlendingsloven, og dermed bli skilt fra sine norskfødte barn eller barn som har lovlig opphold i Norge. Dette er uakseptabelt og i strid med en human tolkning av utlendingsloven §70 hvor det heter at en utlending kan ikke utvises dersom dette vil være et uforholdsmessig tiltak overfor de nærmeste familiemedlemmer, og barnets beste skal være et grunnleggende hensyn. Justisministeren har nettopp fått overlevert en rapport fra en arbeidsgruppe som Solberg-regjeringen nedsatte med drøfting og forslag til løsning i disse sakene. Utvisningen av disse foreldrene må på dette grunnlag nå stanses og det må foretas en ny vurdering og endring av praksis.
  • Norge må hente hjem norske barn og deres mødre som sitter i interneringsleire i Syria. Det er uakseptabelt å bare ville hente hjem barna og således skille barna fra mødrene. Dette er en inhuman holdning. Mange andre europeiske land har hentet hjem sine borgere, bl.a. Danmark og Sverige, både mor og barn. Mødrene må stilles for retten i forhold til sin deltakelse i terrorgruppen IS, og kanskje bli dømt til fengselsstraff. Det vil likevel være en bedre løsning for barna, enn at mødrene skulle bli igjen i interneringsleirene. Å la barna bare bli værende i leirene er en sikker oppskrift på oppdragelse til nye terrorister.
  • Norske myndigheter har nå begynt å sende tilbake flyktninger til Afghanistan. Dette er uakseptabelt. Afghanistan styres nå av Taliban, som norske myndigheter ikke vil ha diplomatiske forbindelse med og Afghanistan står på randen av en humanitær katastrofe, med matmangel, mange på helsetjenester osv. Tilbakesending av flyktninger må stanses til de humanitære forholdene er bedret og mer oversiktlige.