Bamble Venstre har valgt nytt styre

Brosjyreikon for Bamble Venstre 20198
Bamble Venstre

Årsmøtet i Bamble Venstre valgte nytt styre.

Bamble Venstre avholdt ordinært årsmøte 28. februar 2022. På grunn av sykdom og pandemien, ble møtet avholdt digitalt.

 

Line Markussen – Leder av Bamble Venstre

Nytt styre ble enstemmig valgt:

  • Leder: Line Markussen
  • Nestleder: Dag Harald Yngland
  • Kasserer: Stein Jørgen Storø

Grunnet sykdom var det frafall i oppmøte, så nærmere avklaring om styremedlemmer vil komme etterhvert.

 

Årsmelding for Bamble Venstre 2021 – Oppsummering:

Styret i Bamble Venstre har i 2021 bestått av:

Leder: Line Markussen

Nestleder: Ingrid Åmlid

Kasserer: Stein Jørgen Storø

Styremedlemmer: Dag Harald Yngland og Stian Edvard Tangen

Vi er i denne kommunestyreperioden (2019 – 2023) ikke representert i kommunestyret (vi manglet seks stemmer fra en plass i kommunestyret valget 2019).

Styrets aktivitet:

Styret holder jevnlig dialog via en opprettet gruppechat i Messenger. Vi har også en medlemsgruppe i Messenger der ulike orienteringer formidles.

Bamble Venstre har hatt tre medlems- og styremøter i 2021, blant annet et styremøte hvor vi forfattet en uttalelse for andre alternativer til kraft enn vindindustri i urørt natur i Bamble. Her satte vi tidlig en standard som fikk noe medieomtale.

Bamble Venstre har videre stått for noen arrangementer, som for eksempel:

  • Medlemsmøte med Bamble Venstre og Carl – Erik Grimstad (V), hvor to av hovedtemaene var Stortingsvalget 2021 og siste del av møtet med Petter N. Toldnæs (Venstre i Grimstad) med tema alternativer til vindkraftindustri og strategi for å stoppe Norsk vind sine planer i Bamble kommune
  • I forbindelse med valgkampen i sommer, inviterte vi Nikolai Winge (miljørettsjurist) og laget podcast på Venstreseilbåten over til Jomfruland, med tema blant annet om hytteutbygging i strandsonen og på fjellet. Samtidig som vi spilte inn podcasten, ble det holdt et møte om hytteutbygging i Rauland, hvor Carl – Erik Grimstad fikk fremmet viktige problemstillinger knyttet til hytteutbygging i oppslag i Morgenbladet, sammen med flere. Bamble Venstres podcast her, er å finne på vår fb- side.

 


  • Samtale på sensommeren på Landhandelen mellom Carl – Erik Grimstad og representant fra Kystlaget Sør – Øst om tilstanden i Oslofjorden og om tiltak, hvor Langesundfjorden inngår. Møtet var åpent og ble streamet på fb.

Vi var videre av de få lokallagene i Bamble kommune som hadde en representant for Stortingsvalget høyt oppe på listen, Ingrid Åmlid fra Bamble Venstre. Hun var Telemark – Venstre- fløyens 1. kandidat, og Vestfold og Telemark Venstres stortingskandidat nr to til Stortingsvalget.

Vi i Bamble Venstre valgte derfor å bruke litt midler på brosjyrer og en større, digital stand i årets Stortingsvalg, for slik også å promotere et ansikt fra vårt lokallag og våre saker i kommunen vår.

Her distribuerte spesielt Line flere tusen brosjyrer i kommunen. Dette var viktig ikke minst fordi vi ikke er representert i kommunestyret.

Ingrid deltok i flere debatter, og var tydelig blant annet i saken om rusreformen, hvor hun var med på flere leserinnlegg. Her var Line også aktiv med innlegg.

Videre fikk vi i Bamble Venstre gjennomslag for en uttalelse under fylkeslagets årsmøte til Landsmøtet om satsing på biomarin industri på Norcem. Her hadde Ingrid og Line et oppslag i TA i forkant av landsmøtet, og Line hadde kontaktet direktør for bærekraft ved Norcem og hatt samtale med ham om at Bamble Venstre og Vestfold og Telemark Venstre ville løfte dette frem under Landsmøtet, og underrettet om oppslaget. Ingrid sin opplesning av uttalelsen under landsmøtet er også lagt ut på vår fb- side. Dag Yngland og Line hadde videre et møte med statssekretær Lucie Katrine Sunde- Eide (V) i Næringsdepartementet om hvordan vi kunne jobbe for midler til forskning for biomarin industri, og vi har ikke lagt dette temaet til side: Blant annet i regjeringens sirkulærøkonomi- strategi, som Sveinung Rotevatn (V) la frem på Herøya Industripark i juni, nevnes det at satsing på biomarin industri er et område med potensiale fremtiden. Dette er et utgangspunkt vi jobber videre med via fylkestinggruppen vår med tanke på regionale midler.

Line og Ingrid fikk videre igjennom en uttalelse for lokallaget vårt, forankret i styret i Bamble Venstre, om fokus på næringsutvikling og gjenbruk og reparasjoner og momsfritak. Denne valgte vi å alliere oss med Kragerø Venstre for å fremme, og forankre via Venstrekvinnelaget, og slik fikk vi sikret at den ble med til landsmøtet.

Venstremedlem i Bamble og lærer i videregående skole, Daniela Feistritzer, tok kontakt med Line og la frem utfordringer som ungdommer med kort botid i Norge har i å fullføre videregående opplæring. Hun var en av initiativtakerne i fjor i et lærernettverk som ville jobbe for en endring her. Daniela fremmet at målet var å endre eksamensordningen i første omgang, for å hindre frafall og bedre kvalitet i undervisningen for denne gruppen. Her koblet Line på Vibeke Rolfsen fra Kragerø Venstre (lærer i videregående skole slik som Daniela), og vi hadde noen møter og jobbet oss blant annet gjennom Venstre- hierarkiet og til slutt direkte med Kunnskapsministeren (Guri Melby (Venstre)). Danielas nettverk og arbeidet vårt førte frem: Guri Melby ville arbeide for at minoritetsspråklige elever som manglet det faglige grunnlaget for å kunne bestå engelsk, om fritak fra eksamen i 2021/22. Dette er et eksempel på en sak hvor vi har bidratt til å forebygge frafall i skolen og til en mer inkluderende politikk og praksis i samfunnet. Og det er også et eksempel på at hvis vi i Bamble Venstre vil, så kan vi faktisk få det til.

Lokalt har vi i 2021 engasjert oss i naturforvaltning i området ved Bunesåsen også. Her har Dag og Line brukt noen ressurser, blant annet vært på befaring med Naturvernforbundet og jobbet inn mot kommuneadministrasjonen og samlet opp noe kunnskapsgrunnlag. Line skrev en avisartikkel og Ingrid stilte opp her sammen med Bamble SV og MDG Bamble, hvor vi belyser situasjonen med naturmangfoldet ved Bunesåsen. Oppslaget her, som Bamble Venstre tok intitiativ til, kom i TA. Saken om utbygging ved Bunesåsen er ikke avklart enda, men vi har klart å moderere prosjektet noe, og det kan se ut til at det blir ytterligere moderasjoner på bakgrunn av innspill fra Statsforvalteren.

Bamble Venstre har videre uttalt seg for en regional kystsoneplan (NRK Østlandssendingen) og politisk er vi her tydelige på at det bør være regional forvaltning av dette, i motsetning til blant annet Arbeiderpartiene i Grenland og Senterpartiene i Grenland, som ikke vil ha en regional kystsoneplan (med fylket som forvaltningsnivå). Vi i Bamble Venstre har i media her stilt spørsmål ved Arbeiderparti-ordførerne i Grenland sin saksbehandling av kystsoneplanen.

Ettersom vi ikke er representert i kommunestyret, og på grunn av koronasituasjonen, har vi som nevnt ikke hatt så mange møtene i år heller. Året 2022 bør vi satse på noe mer møtevirksomhet og øke medlemsmassen. Vi var av de Venstrelokallagene som klarte å mobilisere flere velgere i noen valgkretser i år enn forrige stortingsvalg, blant annet i Langesund har vi gjort oss bemerket positivt. Venstre er videre det eneste av regjeringspartiene som gikk opp i valgoppslutning ved Stortingsvalget, og det av de tidligere regjeringspartiene som har hatt mest medlemsøkning nasjonalt.

Bamble Venstre har ved utløpet av året 2021 en noe svakere økonomi enn i fjor, på grunn av ressurser hovedsakelig brukt i forbindelse med Stortingsvalget. Økonomien vil bli redegjort for under årsmøtet.

Leder og styret vil til slutt takke alle medlemmene for å støtte opp om arbeidet vårt. Vi håper vi klarer å konstituere oss også denne gang, og fortsette arbeidet. Vi er faktisk en stemme for en mer innovativ næringsutvikling, og har vært en vesentlig faktor for det grønne skiftet som skjer i Grenland nå. Vi ønsker bedre forvalting av naturmangfoldet og en bedre stedsbevaring. Vi arbeider for mer verdighet, inkludering, og frihet for alle – ikke bare for «vanlige» folk…

 

Line Markussen, leder

Ingrid Åmlid, nestleder

Stein Jørgen Storø, styremedlem og kasserer

Dag Harald Yngland, styremedlem

Stian Edvard Tangen, styremedlem