Politisk program
2023-2027

Bamble Venstre

Her finner du Bamble Venstres hjertesaker. Dette er valgprogrammet vårt og politikken vi i Bamble Venstre går til valg på og vil jobbe for i Bamble kommune i perioden 2023 – 2027.

Våre hjertesaker

Venstre vil bevare og utvikle Bambles særpreg som et godt sted å leve med sin vakre natur, sine unike kulturlandskap og gode potensial for verdiskaping. Vi vil ha bygder i vekst, og byer og tettsteder somer fulle av liv, mer rettferdige og med rom for mangfold.

Helse – for alle

 • Få på plass en god plan for mennesker som av ulike årsaker trenger akutt hjelp i livet sitt
 • Forebygge ensomhet
 • Prioritere å ansette folk i heltidsstillinger og unngå “ufrivillige deltidsstillinger”
 • Øke kapasiteten i eldreomsorgen
 • Sikre enlegevaktordning som møter innbyggernes behov

Oppvekst og skole – det nære

 • Tverrfaglig og tidlig innsats med fokus på særskilt sårbare barn
 • Fri barnehage for barn i lavinntektsfamilier og sunt og godt skolemåltid for barneskolen
 • Bygge videre på kulturskolen og våre musikktradisjoner og skape lokal talentskole
 • Hindre utenforskap og mobbing og gi tidlig hjelp til de som faller utenfor
 • Bedre vilkår for lærerne, ansette flere miljøarbeidere og andre yrkesgrupper i skolene

Gründervirksomhet og næringsutvikling

Framover.

 • Starte grunder-garasje med elever og lokale bedrifter
 • Skape møteplasser der arbeidsledige kan sysselsettes og bidra til utvikling av ferdigheter og bedre Tiltak kan være kurs i data og sosiale medier, kafedrift, reparasjon av sykler, maskiner og klær
 • Støtte næringer som utvikler sirkulære og miljøvennlige løsninger
 • Stimulere til energisparingstiltak
 • Følge opp en bærekraftig industriutvikling på Frier Tråk
 • Sikre en skarpere prioritering av kraftkrevende prosjekter
 • Satse på «blå» næringer som bølgekraft, biomarin algeproduksjon og verdiskaping ved restaurering av økosystemer i sjøområdene våre som inngår i Oslofjorden

Natur og miljø

-mer og ikke mindre

 • Bevare de vakre kulturlandskapene vi har i Bamble, både ved kysten og i bygda
 • Ivareta Kongens Dam på Herre og de gamle bymiljøene på Stathelle og i Langesund
 • Si konsekvent nei til nedbygging av matjord
 • Være pådriver for skogvern og stoppe nedbygging av natur
 • Få på plass en delplan for naturmangfold og innføre arealregnskap
 • Følge opp at vi får en bedre klimatilpassing i samfunnsplanleggingen
 • Sikre den sårbare kystsonen langs skjærgården vår mot mer utbygging og miljø­ skader og bli en foregangskommune her
 • Bedre kollektivtrafikken i hele kommunen med nye og mer fleksible løsninger for buss og taxi, i tråd med folks behov

Idrett, kultur og levende lokalsamfunn

 • Støtte ytterligere opp om det rike foreningslivet og idrettsmiljøet i kommunen
 • Legge til rette for mer samarbeid mellom offentlig og privat sektor
 • Legge ytterligere til rette for den uorganiserte fritiden for barn og unge med lekeplasser, streetbasketbaner, volleyballbaner, frisbeegolf m.m.
 • Utrede mulighetene for å bygge en kunstisbane for utendørs vinteraktivitet
 • Ivareta kommunens to kystfort og formidle historien rundt disse
 • Videreutvikle tiltak somgir besøkende god informasjon om historie, natur og geologi på
 • Utvikle en turapp for kommunens innbyggere og for turister. Slik kan vi vise fram turmål, sykkelstier, kultur, severdigheter, arrangementer, strender og campingplasser
 • Ivareta arenaene og museene i kommunen som formidler vår historie i bygdene og vår kystkultur
 • Sikre at Croftholmen beholdes i offentlig regi og at det unike kulturmiljøet og arealet bevares til glede for kommunen og regionen
 • Styrke estetisk og arkitektonisk bevissthet ved utbyggingsprosjekter i kommunen