Forslag til lokale programbehandlingsprosesser 2023

VHO har utarbeidet et forslag til programbehandlingsprosessene til kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023.

Forslag til opplegg for
PROGRAMBEHANDLINGSPROSESSER FOR LOKALVALGET 2023

1. Programkomiteen

1.1 SAMMENSETNING

1. Fylkeslaget/lokallaget skal velge programkomité enten på årsmøte/medlemsmøte, eller styret kan sette ned komiteen.

2. Programkomiteen bør velges eller utnevnes innen 1. mars 2022, og bestå av leder, nestleder og 1 – 3 øvrige medlemmer.

3. Unge Venstre og sideorganisasjonene bør være representert der de har aktivitet.

1.2 RETNINGSLINJER FOR PROGRAMKOMITEEN (MANDAT)

Programkomiteens oppgave er å utarbeide utkast til nytt valgprogram for perioden 2023 – 2027 og bidra til en åpen programbehandlingsprosess.

1. Innen 1. juli 2022 skal programkomiteen fremlegge diskusjonsnotater på større/viktige saker som man vet kommer opp i neste valgperiode og hvor det kan tenkes å være intern uenighet i eller saker som kan være problematiske å ta standpunkt til.

2. Innen 5. september 2022 skal programkomiteen fremlegge sitt 1. utkast.30

3. Innen 15. november 2022 skal programkomiteen fremlegge sitt 2. utkast.

4. Programmet skal vedtas innen 31.mars 2023.

5. I de lokal-/fylkeslag som har sekretær, kan sekretæren også ha sekretærfunksjon for komiteen, eller funksjonen kan besørges av andre som komiteen ønsker å trekke inn i arbeidet.

6. Programkomiteen anbefales å invitere medlemmer fra politiske utvalg for å få en presentasjon av deres anbefalinger innenfor deres saksfelt. Komiteen står forøvrig fritt til å invitere/innhente hvem/hvilken informasjon man måtte ønske.

7. Programkomiteen kan og bør ta initiativ til at det blir arrangert åpne medlemsmøter for å få innspill på enkelttemaer og/eller hele programkapitler.

8. Programkomiteen stilles fritt med hensyn til innhold og struktur på programmet, men må i hovedsak følge de politiske prinsipper som er fastlagt i partiets prinsipprogram, og bør også sørge for at lokal-/fylkeslaget får en profil på partiets nasjonale profilsaker.

9. Programkomiteen kan opprette en referansegruppe med engasjerte samfunnsborgere/opinionsdannere for å få innspill til sitt arbeid.

1.3 FREMDRIFTSPLAN FOR PROGRAMKOMITEEN

Innen 1. april 2022
Lokallags-/fylkesstyret innkaller programkomiteen til konstituerende møte.

Innen 15. april 2022:
Programkomiteen konstitueres, vedtar fremdriftsplan og fordeler oppgaver.

Innen 1. mai 2022:
Alle medlemmer inviteres til å komme med innspill og forslag til programmet.

Innen 1. juni 2022:
Frist for å sende inn innspill og forslag til programkomiteen før utarbeidelse av diskusjonsnotater.

Innen 1. juli 2022:
Programkomiteens diskusjonsnotater skal foreligge og sendes ut til behandling i organisasjonen.

Innen 25. august 2022:
Frist for å sende inn merknader/innspill til diskusjonsnotatene.

Innen 5. september 2022:
Programkomiteens 1. utkast skal foreligge og sendes ut til behandling i organisasjonen.

Innen 15. oktober 2022:
Frist for å sende inn endringsforslag til utkast 1.

Innen 22. november 2022:
Programkomiteens 2. utkast skal foreligge og presenteres ifm. nominasjonsmøte. Utkast 2 sendes ut til behandling i organisasjonen. Med dette avsluttes programkomiteens arbeid.

2. ORGANISASJONENS PROGRAMARBEID

NB! Lokallagene bør i løpet av ukene 47 – 48 (17. november – 1. desember) avholde medlemsmøter hvor man behandler programutkast nr 2, som leveres fra programkomiteen 15. november.

Innen 1. desember 2022:
Frist for innsending av endringsforslag til utkast 2.

Innen 15. desember 2022:
Lokallags-/fylkesstyret behandler de innkomne forslagene til programkomiteens utkast 2, i alle tilfeller innen en slik tid at innstillingen sendes ut med årsmøtepapirene.

Februar/mars 2023:
Årsmøtet behandler og vedtar valgprogrammet.