Vi må ta vare på folk gjennom strømkrisen

Elektrisk oppvarming
Venstre mener det haster å få på plass ordninger for de mest utsatte småbedriftene, frivillige organisasjoner, studenter og de som sliter mest. (Foto: iStock)

Putins folkerettsstridige angrepskrig på Ukraina, og hans medfølgende hybridkrig mot Europa, der struping av gassforsyningen til kontinentet aktivt brukes som våpen, har sammen med svært lite nedbør ført til unormalt høye energipriser.

Politisk uttalelse vedtatt av Venstres landsstyre, 11. september 2022

I Sør-Norge har det ført til stadig nye prisrekorder. Verst har det vært i Rogaland og i Agder. Strømpriskrise er en ekstraordinær situasjon. Økningen i pris har kommet brått og det er vanskelig for mange husholdninger, bedrifter og organisasjoner å spare strøm på kort sikt.

Strømstøtteordninger for privatpersoner og landbruket er på plass. Ordningen som ble innført for frivilligheten har tillatt kommunene å gi strømstøtte til organisasjoner og lag. Denne strømstøtten er nå i de fleste kommuner brukt opp og frivilligheten står igjen på bar bakke.

Regjeringen jobber for sakte med å få på plass en støtteordning og en lånegarantiordning for utsatte småbedrifter, øke støtten til de med lavest inntekter og studenter, samt å sikre folk muligheten til å ta kontroll over strømforbruket sitt ved å øke støtten til ENØK-tiltak.

Venstre mener det haster å få på plass ordninger for de mest utsatte småbedriftene, frivillige organisasjoner, studenter og de som sliter mest. Vi har siden desember 2021 foreslått strømstøtte til små og mellomstore bedrifter som er mest utsatt for høye strømpriser i Stortinget, men har hver gang blitt nedstemt av Ap, Sp og SV.

Venstre mener vi må se framover. Det er behov for støtteordninger som på kort sikt reduserer strømregningen. Samtidig må vi ikke svekke insentivene for å bygge mer fornybar energi, gjennomføre av energieffektiviseringstiltak og gjøre oss i stand til å nå klimamålene. Derfor må også tiltakene for å styrke ENØK komme raskt på plass.

Vi må sørge for at alle kan ta gode valg og bidra i det grønne skiftet. Det åpnes nå for å flytte støtteordningene for private husholdninger over til Husbanken. Dette vil gjøre det mulig å få lån til tiltak, hvor lånet tilbakebetales i form av reduserte energikostnader. 

Venstre mener regjeringen snarest må gi Enova instruks om at de skal bruke mer penger på ENØK-tiltak til husholdninger og bedrifter. Også støtte til energitiltak selv om de ikke er i en fase med markedsintroduksjon. Energieffektivisering gjennom varmepumper, bergvarme, etterisolering og utskiftning av vinduer må støttes bedre enn i dag. Egen energiproduksjon som solceller, batterier og lignende, samt smart energistyring, er noen av de viktigste tiltakene vanlige folk kan bidra med i det grønne skiftet, og må i denne situasjonen gis støtte gjennom Enova. ENØK-tiltak og kriteriene må endres slik at egeninnsats ikke er til hinder for å få støtte,og støtte må også kunne gis selv om tiltakene ikke innebærer full rehabilitering.

Venstre vil:

 • Sørge for at de ekstraordinære inntektene staten får som følge av økte strømpriser kommer forbrukerne til gode i gjennom strømstøtteordningen.
 • Øke bostøtten i områder med høye strømpriser, slik at lavinntektshusholdninger får hjelp til å håndtere regningene sine.
 • Gi studentene i områder med høye strømpriser økt stipend.
 • Innføre en kommunal strømstøtteordning til små og mellomstore bedrifter som har en uforholdsmessig stor andel av sine kostnader knyttet til strøm. Kommunene fordeler støtten etter gitte kriterier, og inkluderer de foretakene som ikke får strømstøtte fordi de har en annen registrering i foretaksregisteret enn konkurrenter som mottar strømstøtte.  
 • Videreføre ordningen med strømstøtte til frivillige lag og organisasjoner.
 • Gi Enova i oppdrag å støtte moden teknologi som kutter energiforbruket til husholdningene og mindre bedrifter, som for eksempel varmepumper, etterisolering av deler av bygningskroppen, utskiftning av vinduer, batterier, bergvarme og lignende.
 •  At staten skal gjennomføre en kampanje for å øke folks bevissthet rundt eget strømforbruk og tiltak som kan gjennomføres for å redusere dette.
 • At staten skal ha et mål for reduksjon av bruk av strøm i de timene av døgnet der en har en topp i forbruket.
 • At staten skal innføre energisparingstiltak som har umiddelbar effekt. 
 • At nettselskapene må få ansvar for å tilby energirådgivning til husholdninger og mindre bedrifter.
 • Legge til rette for løsninger der forbrukere kan bestille ENØK-tiltak som kan betales via rentefrie lån eller tilskudd med samtidig utbetaling
 • At Norge står sammen med EU mot Putin, og vurderer implementering av tiltakene de kommer med.