Uttalelse: Vi trenger en nasjonal kvitteringsordning i politiet

Guri Melby
Norge burde knytte oss til EU når det gjelder utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk. , Foto: Mona Lindseth

Uttalelse fra Venstres landsstyre: I et liberalt demokrati skal alle kunne være seg selv og leve fritt. Det er majoritetens plikt å sørge for at minoriteter blir godt ivaretatt og får utfolde seg. Dokumentasjon på hvilke inngrep staten gjør i den enkeltes liv og frihet står sentralt i den enkeltes rett til å forsvare egne rettigheter og beskytte mot diskriminering.

Uttalelse vedtatt av Venstres landsstyre , 4. desember 2022

Forskning viser at ungdom og voksne menn med minoritetsbakgrunn oftere blir stoppet av politiet enn andre. Diskrimineringsnemnda fattet i april 2021 et vedtak hvor de konkluderte med at en person hadde blitt ulovlig diskriminert av politiet på grunn av etnisitet. Diskrimineringsnemnda la til grunn at klageren hadde blitt stoppet langt oftere enn befolkningen ellers og at begrunnelsen for dette var hans etnisitet. Ettersom denne forskjellsbehandlingen verken hadde et saklig formål eller var forholdsmessig overfor klageren, konkluderte nemnda med at politiet hadde utsatt klageren for diskriminering. Allerede i 2018 konkluderte FNs menneskerettighetsråd  med at norsk politi bedriver etnisk profilering med sine ID-kontroller.Dette bidrar til å stigmatisere, og kan gi en følelse av utenforskap for ungdommer og voksne som det nettopp er viktig å inkludere. Norsk politi fører ikke statistikk over slike kontroller. Til tross for at Norge har fått klart signal både fra CERD og ECRI om å samle kontrolldata.

En kvitteringsordning innebærer at politiet skal loggføre når de stopper folk på gata, at denne statistikken blir offentlig tilgjengelig, og at de som blir stoppet får en kvittering med en begrunnelse for hvorfor de har blitt stoppet. En kvitteringsordning er et tiltak som skal bidra til mindre stigmatisering av marginaliserte grupper og høyere tillit til politiet.
I en rapport fra Antirasistisk senter (2017) kommer det frem at for mange  ungdommer opplever å bli stanset og kontrollert av politiet. Mistenkeliggjøring,  en opplevelse av ydmykelse og svekket tillit til politiet går igjen. Et av de viktigste argumentene for en kvitteringsordning er å forebygge den tidvis økende mistilliten spesielt ungdom og vaksne minoritetsbakgrunn opplever i relasjon til politiet. Manglende tillitt til politi som institusjon er oppskriften til opprør og opptøyer blant ungdom.

Et flerkulturelt samfunn har et ekstra ansvar i å beskytte minoriteter fra rasisme og diskriminering. Når navn, utseende og religion avgjør hvordan man blir behandlet, har man ikke et fritt samfunn. En kvitteringsordning vil både gjøre det lettere å dokumentere omfang av etnisk profilering og diskriminering på individ og samfunnsnivå. Samtidig som det vil kunne virke bevisstgjørende for politimyndigheten.

En kvitteringsordning alene vil ikke være nok. Slike tiltak må også koordineres med andre forebyggende satsinger.

Venstre vil:

  • Innføre en nasjonal kvitteringsordning i politiet.
  • Innføre en satsing på politienheter som jobber i nærmiljø med høy kriminalitet, med mål om å bygge langsiktige og gode relasjoner med de som bor der.
  • Øke ressurser til, styrke kompetansen i og bedre samarbeidet mellom politiet og andre initiativ i nærmiljøet.
  • Sikre at politiet har nødvendig kompetanse om gruppene som er dekket av det strafferettslige diskrimineringsvernet.
  • At det bevilges midler til forskning som ser på årsakene til, konsekvensene av, og hvordan man kan forebygge diskriminering i politiet og andre offentlige instanser.
  • Inkludere kunnskap om diskriminering og teknikker for å unngå ubevisst forskjellsbehandling i politiutdannelsen og andre relevante profesjoner.