Venstres hovedinnlegg

Gruppeleder Boye Bjerkholt holdt Venstres hovedinnlegg i dagens budsjettdebatt i kommunestyret. Her kan du lese innlegget.

Ordfører,

I en tid som er preget av krig i Europa, høy prisvekst, økte rentekostnader og stor usikkerhet, er det viktig å gjøre tydelige prioriteringer. Venstre legger i dag fram et alternativt budsjett som er ansvarlig og nøkternt, men som har en klar prioritering: barn og unge, kultur, natur, klima og nyskaping.

I møte med usikkerhet og krevende økonomiske utsikter, er Venstres prioritering å satse på det som gjør oss bedre rustet for framtida. Venstre leverer et ansvarlig og grønt budsjett som tar Lillestrøm framover.

Ordfører,

Alt starter i skolen, og Venstre styrker skolen der det trengs mest. Det gjør vi ved å ansette flere lærere og målrette innsatsen der behovene er størst. I tillegg ansetter vi flere folk i skolehelsetjenesten slik at barn og unge kan få bedre oppfølging når de har behov for hjelp eller råd i hverdagen.

Vi styrker også fritidstilbudene til barn og unge i hele kommunen. Vi vil bygge flere anlegg, utvikle flere møteplasser og øke tilskuddene til frivillige lag og fore

ninger innen både idrett og kultur. Og så utvider vi gratisprinsippet som sikrer at barn og unge får gratis tilgang på egnede lokaler til sine aktiviteter på hverdager. Dette skal gjelde enten det er snakk om håndballaget som har fått spilletid i den kommunale idrettshallen, bryteklubben som trener i et gammelt næringslokale eller bandet som tester ut ny musikk på et øvehotell.

Det å sikre at alle barn og unge har en mulighet til å drive med meningsfull aktivitet sammen med andre på fritiden, er et viktig prinsipp som ligger til grunn for Venstres politikk innen idrett, kultur og frivillighet. Da må vi støtte opp under et bredt mangfold av aktiviteter, og vi må bygge ned tersklene som folk må stige over for å delta.

For det er ikke alle som har de samme forutsetningene. Venstre ønsker å sette av mer midler til sosiale inkluderingstiltak som gjør deltakelse til en reell mulighet for alle. Det handler både om aktivitetskortet – som sikrer at man kan delta uavhengig av foreldrenes økonomi – og om aktivitetsguider som bistår og hjelper barn og unge med å finne fram til den aktiviteten som passer for akkurat den personen.

Flere lærere der behovet er størst, en bedre skolehelsetjeneste, flere fritidsarenaer, gode støtteordninger for idrett og kultur, og god oppfølging for å forhindre utenfo

rskap – det er hovedlinjene i Venstres satsing på barn og unge i dette budsjettet.

Ordfører,

Vi trenger alle gode møteplasser, og denne kommunen har mange flotte eksempler på det. Det ønsker vi å ta vare på og bygge videre på. Det handler om å sikre fortsatt drift i den viktigste møteplassen på Skjetten, nemlig klubbhuset. Det handler om å bygge opp nye møteplasser, slik Venstre foreslår ved Fetsund stasjon. Og så handler det om å åpne opp de møteplassene vi har.

I høst åpnet det som er juvelen i kommunens biblioteksatsing: Det nye biblioteket i kulturkvartalet. Det er et fantastisk bygg som har blitt møtt med begeistring langt utenfor byen og kommunen. En møteplass, en dialogarena, et sted å jobbe, et sted å studere, et sted å være. Og et sted å låne bøker. Biblioteket er så mangt.

Men mest av alt er det stengt.

For Venstre representerer de begrensede åpningstidene en tapt mulighet. Når folk møter på stengte dører, så mister møteplassen sin funksjon.

Ordfører,

Venstre vil åpne dørene. Vi vil ha et bibliotek som er åpent fra tidlig om morgen til sent på kvelden, og som også er åpent i helgene. Da kommer biblioteket som møteplass til sin rett.

Men også de utendørs møteplassene er viktige. Venstre legger inn et løft for parker og bynære naturopplevelser.

Mange bor tett i Lillestrøm kommune, i byen og i tettstedene. I framtida skal vi bo enda tettere. Da trenger vi flere parker. Og bedre parker: Parker som ikke bare er en gressplen, men som innbyr til aktivitet og lek. Venstre foreslår å lage en egen temaplan for park, for å skape attraktive og innbydende grøntområder nær der folk bor.

Ett konkret område hvor Venstre setter av midler til å bygge en ny park, er i Kirkegata, mellom de flotte, ærverdige byggene i Gamle Lillestrøm. Dette er et sentralt beliggende område som i dag er gjerdet inn, brukes som grusbelagt parkeringsplass og fremstår som fullstendig privat. Men det er kommunens eiendom. Venstre vil rive gjerdene, bygge park og gi området tilbake til befolkningen.

Venstre ønsker også å åpne parkområdene på Nebbursvollen, og styrke aktivitetsmulighetene langs Nitelva. Dette turområdet, som svinger seg gjennom som et blågrønt hjerte, kan bli Lillestrøms svar på Central Park. Det er allerede et svært populært turområde, men det har potensiale til å bli så mye mer, om det bare tilrettelegges for det.

Ordfører,

Klimaendringene er fortsatt vår tids store utfordring. Akkurat nå er det lett å forstå at det er mange andre utfordringer som kjennes mer akutte, men også klimakrisen krever rask handling. Dessverre går mye av klimaarbeidet for sakte – også her i Lillestrøm. Venstre foreslår derfor i budsjettet å investere i flere konkrete klimatiltak. I tillegg setter vi av penger på fond til å forsere innfasing av en utslippsfri kommunal bilpark og vi foreslår en betydelig styrking av klimafondet. På toppen av det foreslår vi å sett

e av en egen pott til klimatiltak i næringslivet for å støtte opp under bedrifter og organisasjoner som har gode prosjekter som kan ta oss videre inn i det grønne skiftet – fra en fossilbasert økonomi til en grønn økonomi.

Venstre styrker også innsatsen for sykkel og mikromobilitet, og vi foreslår å sette i gang arbeid med å etablere en snarvei for bussen fra Holt/Vestvollen til Kjeller.

For noen få dager siden ble det for øvrig åpnet en ny togtunnel mellom Ski og Oslo S til den nette sum av 36 milliarder kroner. Reisetidsgevinsten er 11 minutter. Den samme reisetidsgevinsten kan vi faktisk oppnå med en enkel bussvei på bare 750 meter mellom Holt/Vestvollen og Kjeller. Og jeg kan love at det blir til en betydelig lavere kostnad.

Ordfører,

Venstres budsjett inneholder også en satsing på næringsliv og det vi skal leve av i framtida. Vi ønsker å styrke satsingen på gründerskap og bidra til at flere våger å ta skrittet fra en god idé til å skape noe nytt, lage en arbeidsplass for seg selv og andre, og kanskje finne nye løsninger som tar Lillestrøm og verden videre.

Vi setter også av midler til å følge opp næringsstrategien. Lillestrøm kommune har en svært god næringsstrategi med ambisiøse mål for næringsutvikling i hele kommunen. Venstre fyller opp verktøykassa med midler som gjør at vi faktisk kan nå målene vi har satt oss.

Ordfører,

Jeg skal avslutte der jeg begynte. Det er krevende tider. Det er økende priser. Det er stor usikkerhet. Mange folk er bekymra.

Da er det lett å gå for de enkle løsningene. Da er det lett å tenke kortsiktig.

Venstre leverer et budsjett som er ansvarlig og nøkternt. Vi bruker ikke opp handlingsrommet, for vi vet at det er store behov som står på blokka.

Vi legger ikke inn nye, store investeringer som øker kommunens gjeldsgrad og gjeldskostnader.

Men vi gjør allikevel noen tydelige og viktige grep. For et mer inkluderende samfunn. For en sterkere frivillighet. For mer natur. For bedre klima. For et grønt næringsliv. For å skape nye muligheter.

Ordfører,

Venstre leverer et ansvarlig og grønt budsjett som tar Lillestrøm framover. På vegne av Venstre fremmer jeg hermed Venstres forslag til tallbudsjett og 13 verbalforslag.

Takk så langt.

Les hele Venstres budsjettforslag her (link til pdf-dokument).