Bærekraftig byutvikling av Bergen

Venstre

Klima- og naturkrisen er ikke bare en utfordring. Det er også en mulighet til å skape en tettere, smartere, fremtidsrettet, urban og kul storby.

Fremtidens Bergen må være en mer integrert by der areal utnyttes smartere, transportbehovet er mindre og hovedsaklig løses med kollektivtransport, klimaavtrykket er minimalt og nedbyggingen av naturen er avsluttet. Klima- og naturkrisen er ikke bare en utfordring. Det er også en mulighet til å skape en tettere, smartere, fremtidsrettet, urban og kul storby.

En god byutvikling som hindrer byspredning og som satser på fortetting er avgjørende for at Bergen skal være en grønn og levende by å bo i. En by bygd for biler tar opp betraktelig mye mer plass enn en by bygd for mennesker. Gode løsninger for kollektivtransport, sykkel og gange er derfor nødvendig for å få til en god byutvikling, uten at vi også øker klimagassutslippene.

Bybanen er i denne sammenhengen det viktigste klima- og byutviklingstiltaket. Et tiltak for å legge til rette for vekst, gode byrom og bærekraftig fortetting langs banen. Et tiltak for å reparere den feilslåtte byspredningspolitikken Høyre har ført frem til 2015. Venstre skal fortsette å være en garantist for bybanen, og vil jobbe for videre utbygging til bydelene.

Videre er det viktig med et godt samarbeid med Bergens nabokommuner og fylkeskommunen om gode løsninger kollektiv- og sykkeltransport. Venstre ønsker flere kollektivfelt og flere sammenhengende sykkelveier. Det må også arbeides for å få laget en felles overordnet arealplan for alle kommunene i bergensregionen.

Barnefamilier skal også ha mulighet til bosette seg sentralt i Bergen, men da må det være et større utvalg av typer boliger sentralt i bykjernen. Lekkasjen av barnefamilier som bosetter seg i omegnskommuner i mangel av tjenelige boliger i Bergen må begrenses da dette bare fører større spredning av transport- og arbeidsmarkedet i Bergensregionen.

Bergen Venstre vil utrede og gjøre forsøk med bilfrie soner og/eller bilfrie tidspunkt i helgene, kombinert med mulighet for unntak for næringsliv og andre som er avhengig av bil på aktuelle tidspunkt. Dette kan gjøre det mer attraktivt å bo og oppholde seg i sentrum, særlig for barnefamilier. Tiltak har både potensiell stor klimaeffekt og stor naturvernverdi.

Med Venstre i byråd har vi fremmet en ambisiøs klimaplan. En forutsetning for at vi skal oppnå en god klimapolitikk er også en effektiv arealpolitikk. Med hensyn til naturkrisen vi står overfor er vi nødt til å legge arealnøytralitet i grunn til utformingen av byens utbyggingsprosjekter. Vi må verne mer natur, og fortette innenfor byggesonen. Nye utbyggingsprosjekter i bydelene må ha et økt fokus på fortetting og transformering av eksisterende areal fremfor videre utbyggelse.

Venstre vil stimulere til å utvikle boligmodeller, i samarbeid med utbyggerne, basert på deling. Deling skaper fellesskap og sparer ressurser både for samfunnet og for den enkelte. Gode løsninger med fellesareal vil ikke bare være i et klimaperspektiv, men også med hensyn til befolkningens økonomiske og sosiale behov.

Bergen skal være en by som verdsetter mangfold og tar vare på alle byens innbyggere. En god byutviklingspolitikk setter mennesker i sentrum. Studenter er en gruppe som bidrar til liv og aktivitet i bybilde, og vi må finne løsninger for å håndtere mangelen på studentboliger og utleieboliger for studentene. En løsning på problematikken rundt mangel av studentboliger kan være å åpne for at private aktører i samarbeid med studentsamskipnaden kan tilby «flytende» studentboliger eller lignende løsninger.

Bergens byrom skal være tilgjengelig for alle, også personer med funksjonsnedsettelse. Venstre ønsker derfor å sikre at Bergen er en universell utformet by.

Bergen Venstre vil:

 • Fortsatt være en garantist for utbygging av Bybanen, og jobbe for videre utbygging etter at Åsane-banen er bygget

 • Ha et overordnet, langsiktig mål om arealnøytralitet

 • Verne mer natur

 • Ha større utvalg av boliger for barnefamilier sentralt i Bergen ved å bygge flere familieboliger og rekkehus

 • Utrede og gjøre forsøk med bilfrie soner og/eller bilfrie tidspunkt i helgene

 • Ha felles overordnet arealplan for alle kommunene i Bergensregionen

 • Tilrettelegge for flere deleløsninger for bolig og bil

 • Bygge ut sammenhengende og trygge sykkelveier i sentrum og ut mot bydelene

 • Åpne for at private aktører kan bidra med «flytende bydeler» i form at studentboliger eller andre viktige samfunnsinstitusjoner som eldrehjem og barnehager

 • Bygge flere familieboliger og rekkehus

 • At Bergen skal være en universell utformet by som sikrer tilgjengelighet for alle

 • Sikre byarkitekten og byantikvaren som gode støttespillere for en god byutvikling

 

Uttalelsen er vedtatt på Bergen Venstres årsmøte 21.01.23