Uttalelse: Mer bærekraftig hytteutbygging

Venstre vil sette strengere regionale og nasjonale rammer for hyttebygging både i fjell- og kystområder., Foto: Vidar Nordli-Mathisen on Unsplash

Norge har mange fritidsboliger. Utbygging av nye fritidsboliger har økt voldsomt de siste tiåra. Det har bidratt vesentlig til nedbygging av natur, og har ført til økte klimagassutslipp og økt biltransport. 

Uttalelse fra Venstres sentralstyre, februar 2023

Venstre mener utbygging av fritidsboliger i framtida må skje på en mer bærekraftig enn i dag. Målet må være å ikke forringe mer natur og redusere kilmagassutslipp, men også at utviklingen av fritidsbolig-markedet må bidra til god folkehelse og sunn utvikling av lokalsamfunn.

Venstre vil stanse tap av natur. Ny utbygging av fritidsboliger må i hovedsak være fortetting i allerede utbygde områder, og bør i større grad enn i dag være deleløsninger.

Venstre vil

  • Sette strengere regionale og nasjonale rammer for hyttebygging både i fjell- og kystområder. Hytteutbygging må være forankret i langsiktige og om forente planer og strategier.
  • Redusere arealbruk og klimagassutslipp ved hyttebygging.
  • Stille krav om minimering av naturinngrep og restaurering av natur ved bygging av fritidsboliger.
  • Begrense energibruk, vannbruk og utslippsløsninger på eksisterende og nye fritidsboliger av hensyn til klima og naturinngrep, f.eks stille krav om egenproduksjon av solenergi  og ha krav i byggforskrift om at vinterhytter skal ha løsninger frostsikring slik at de kan vinterstenges uten oppvarming.
  • Øke skattefritaket for utleie av fritidsbolig, slik at utleie er skattefritt dersom eier bruker hytta flere døgn enn den er utleid per år