Årsmøtet 2023, Politisk uttalelse nr 3

En god skolestart!

Skolefraværet har økt, for mange på grunn av skolevegring, og mange lærere rapporterer om uro og dårlig læringsmiljø i stadig flere klasser. Tidlig skolestart, og hvordan skoledagen til førsteklassingene har utviklet seg siden seksåringene begynte i skolen, blir trukket frem som en mulig bidragsfaktor til disse problemstillingene.

Nasjonale undersøkelser viser at det nå er mindre egeninitiert lek og rollespill, og større fokus på bokstavlæring og regning for skolestarterne, særlig etter de 3 første månedene av skolen. Det er også en langt mindre voksentetthet etter skolestart enn det barna har hatt i barnehagen. Videre viser undersøkelsen at mange førsteklasselærere innretter skoledagen på samme måte for førsteklassinger som for trinnene over, slik at overgangen fra barnehage til skole har blitt større enn det som opprinnelig var tenkt.

Førskolestarterne er i en alder der det er betydelig forskjell på barnas modenhetsgrad. Venstre mener derfor at skolens ansatte må ha kompetanse på begynneropplæring og gode overgangsrutiner, og det må være en grundig og god erfaringsutveksling mellom førskolelærer og lærer. Dette vil gi et godt grunnlag for å gjøre nødvendige tilpasninger til barna som begynner på skolen.

Videre mener vi at det er viktig å øke voksentettheten (av kompetente ansatte) det første skoleåret, samt sørge for klasserom som er godt egnet for lek, ulike samarbeidsformer og for praktisk undervisning.

Lokal skoleledelse må gis frihet og handlingsrom til å finne gode løsninger for sine skoler. Kommunens oppgave blir å påse at skolene har nok ressurser og kompetanse til å innrette skolehverdagen på best mulig måte for skolestarterne våre. Det betyr også at kommunen må prioritere nødvendige økninger i budsjettet for oppvekst, barnehage og skole.

Vi tror at en god skolestart vil være et viktig bidrag for å snu trendene med økt skolefravær, skoletretthet og uro i klasserommene, og derfor vil være en god investering for fremtiden!

Mange barn vil ha godt av et ekstra år i barnehage. Derfor vil Venstre åpne for fleksibel skolestart for barn, bestemt ut fra modenhet og utvikling.

Vi vil også sikre at barn som kan lese, skrive eller regne ved skolestart, får utfordringer tilpasset sine forkunnskaper fra første skoledag