Årsmøtet 2023, Politisk uttalelse nr 5

Stans i hogst av gamle naturskoger

Avsløringer fra NRK dokumenterer at skognæringen er bukken som passer havresekken: Over hele landet blir gamle naturskoger hogd uten at naturverdiene er skikkelig registrert.

Oppslag i NRK har nå avslørt at skognæringen ikke har kunnskap om naturen i skogene de hogger ned. Det er store mangler i miljøregistreringene (MiS) som skulle fanget opp leveområder for truede arter og andre store naturverdier. Siden 2015 har fire av de største selskapene i skognæringen fortalt om omfattende feilhogst. Det dreier seg om nesten 200 tilfeller, og særlig viktig natur som skulle fått stå i fred, er hogd. Til tross for disse stadige bruddene på egne regler har ingen mistet miljøsertifikatet PEFC, som er en forutsetning for salg av tømmer til industrien. Det skjer altså grønnvasking i stor skala.

Skogbruket har fått samfunnets tillit til selv å forvalte skogene. Denne tilliten er misbrukt og vi risikerer at de gamle naturskogene vil gå tapt dersom hogsten fortsetter. Mangelfull registrering av naturmangfold kombinert med flatehogst og planting av granplantasjer, har vist seg å være svært skadelig for norsk skognatur. Etter mange årtier med industrielt skogbruk er det svært lite gamle naturskoger igjen. Hele 48 prosent av artene på den norske rødlisten lever i skogen, 1132 av dem er truet av skogbruk, ifølge Artsdatabanken.

Det er seks år siden Stortinget vedtok at 10 prosent av norske skoger skal vernes, men fortsatt er under 4 prosent av det produktive skogarealet i Norge vernet. Med dagens tempo kommer vi ikke til å nå målet om 10 prosent vern før i 2051. Da er det antageligvis for sent for mange av våre mest verdifulle skoger og artene som lever der

I 2016 ble det også vedtatt at gammelskogene skulle kartlegges innen 2020. Dette er heller ikke gjennomført.

Vestfold og Telemark Venstre mener at:

  • Ansvaret for miljøkartleggingene må flyttes fra næringsmyndighetene til miljømyndighetene, for å sikre bedre faglig kontroll av utførelsen av kartleggingene.
  • Alle data må gjøre offentlig tilgjengelig og for offentligheten.
  • Det må innføres hogststopp i biologisk gammel skog og meldeplikt på all hogst.
  • Skogvernbudsjettet må økes og det må lages en forpliktende plan for å gjennomføre Stortingets vedtak om å verne 10 prosent av skogen.
  • Gammel naturskogen som ikke har vært flatehogd må kartlegges
  • Miljøskadelige skogbrukssubsidier som skader gammel naturskog må fjernes