Haram Venstre vil utvikle Eidet som områdesenter

 

Haram Venstre er opptatt av at videreutviklingen av Haram kommune. Her må vi tenke nytt, og vi må tenke regionalt. Vi må utvikle attraktive tettsteder og lokalsenter i samarbeid med lokale aktører, med sikte på å etablere flere møtesteder og gode boliger med god universell utforming, og ikke minst med redusert miljøbelastning både relatert til folkehelse og negativ påvirkning av naturmiljøet.

Haram Venstre ønsker å utvikle Eidet som områdesenter. Her fra skoleområdet på Eidet.

Vi må prioritere hvor den største satsningen på kommunale og andre offentlige tjenester, formålsbygg og boliger skal skje. Det må legges vekt på sentral lokalisering i vekstsoner med gode kollektivtilbud, funksjonsfortetting og gode gangsamband med universell utfordring. Langsiktig lokaliseringsstrategi er viktig både for effektiv drift og for god stedsutvikling, herunder utvikle en god gå- og sykkelstrategi.

I plan for areal, klima og transport i Ålesundsregionen (PAKT) er Eidet utpekt som et naturlig knutepunkts- og områdesenter grunnet tjenestetilbudet som er i ferd med å etableres der og den sterke folketallsveksten. Et slikt områdesenter er i PAKT tenkt utviklet til å bli et større senter for bydelen eller kommunen dette senteret hører til. Planen understreker at disse områdesentrene bør utvikles med boliger og et tilbud av handel og tjenester for sitt omland ikke bare for seg selv.

Venstre ønsker å satse på Eidet som områdesenter fordi Vatne/Tennfjord oppfyller alle delmålene som er koblet opp mot FNs bærekraftsmål: klimavennlig utbyggingsmønster og transportsystem, et attraktivt lokalsenter, bærekraftig i og effektiv mobilitet, bærekraft og forvaltning av blågrønne områder og samarbeid for å nå bærekraftsmålene på tvers av kommunegrenser.

Eidet har en unik utviklingsmulighet lik intet annet område på Nordre Sunnmøre. Det må Haram kommune utnytte – det vil Haram Venstre jobbe for.

Bli medlem av Haram Venstre! (Klikk her)