Kronikk: Vil kjempe for å ta Stavanger framover

Mette Vabø, ordførerkandidat for Stavanger Venstre
Mette Vabø, ordførerkandidat for Stavanger Venstre, Foto: Joachim Steinbru

Venstre er Stavangers liberale parti som kjemper for å gi hvert enkelt menneske frihet, samtidig som vi tar vare på naturen og hverandre.

Kronikk av: Mette Vabø, ordførerkandidat for Stavanger Venstre

Publisert: DAGSAVISEN RA, 07.03.23

Tillit til fagfolk i skolen

Utdanning er nøkkelen til en bærekraftig og skapende fremtid. Derfor vil Venstre ha en skole som utjevner sosiale forskjeller og sikrer like muligheter for alle barn. Vi må vise fagfolkene tillit til å selv gjøre de viktige vurderingene i egen jobb. Alt fra skoleledere til lærere og miljøarbeidere skal slippe detaljstyring fra politisk hold. Det innebærer at vi vil arbeide for at lærerne får større mulighet til å følge opp enkeltelever både faglig og sosialt. Det er også behov for å styrke overgangen mellom ungdoms- og videregående skole, og dette vil vi prioritere ved å styrke rådgivertjenesten i ungdomsskolen.

Fra grått til grønt i byen
Vi står ovenfor en natur- og klimakrise. Vi vil legge hensyn til klima, miljø og naturvern til grunn i alle politiske vedtak. Samtidig er det viktig at vi retter et større fokus på byens grønne lunger enn det sittende flertall gjør. Vi trenger mer natur i kommunen vår, ikke mindre. Derfor vil vi bevare og styrke dagens parkområder, grøntdrag og kulturlandskap i hele kommunen. Samtidig vil vi stille krav om arealregnskap i alle nye prosjekter og regulere utsatte naturområder som naturvernområde.

Byen skal utvikles i en positiv og grønn retning. Derfor vil Venstre rive Jorenholmen parkeringshus og utvikle Holmen til en attraktiv del av Stavanger sentrum. Venstre alltid være trehusbyens forsvarer, og vi vil videreutvikle kommunen på en måte som ivaretar Stavangers identitet.

Samarbeid på tvers er nøkkelen til suksess
Kommunene på Nord Jæren står ovenfor store utfordringer i årene som kommer. Tilgang til kraft, næringsutvikling og etablering av arbeidsplasser, aldersomsorg og ikke minst klimakrisen. Her trengs det mer samarbeid. Dessverre har vi sett at det i inneværende periode har vært større fokus på å bygge ned samarbeid med våre nabokommuner fremfor å styrke dette. Vi i Venstre mener helt klart at samarbeid på tvers er nøkkelen til suksess innenfor alle disse områdene. Eksempelvis vil det gagne seg for alle kommunene hvis vi bygger et badeland og 50-meters basseng sammen, eller vi kan se på gode løsninger for å kutte klimautslipp.

En kulturpolitikk som kan stoles på
Det er åpenbart at Venstre trengs i kulturutvalget. Vi står i bresjen for en kulturpolitikk kulturaktørene kan stole på, med gode åpne prosesser der ingenting er bestemt på forhånd enten det er snakk om gatekunst eller andre initiativer. Stavanger har et verdifullt kunst- og kulturliv som spenner fra amatører til profesjonelle i verdenstoppen. Det må vi ivareta, og da må vi gjøre det på lag med kulturlivet. Slik kan vi sikre at Stavanger etablerer seg som en av landets viktigste kulturbyer.

Vi vil gi mer til de som trenger det mest
Stavanger skal være en god kommune å bo i for alle. Der sittende flertall har vært mest opptatt av å ivareta «vanlige folk», er Venstre opptatt av at vi også skal ivareta de som faller utenfor. Enten man er minstepensjonist eller rusavhengig skal man møtes med verdighet og forståelse. Kvaliteten på et samfunn kan måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste. Derfor vil vi gi mer til de som trenger det mest.

Jeg er stolt av å være lagleder for en fantastisk gjeng med liberalere frem mot valget, som vil kjempe for å ta Stavanger framover. Vi vil føre en politikk som gir mennesker frihet, tar vare på naturen, styrker skolen og skaper nye, grønne arbeidsplasser.