Valgprogram 2023-2028

Innledning

Sarpsborg Venstre er opptatt av å skape et levende og bærekraftig lokalsamfunn, der alle innbyggerne får tilgang til gode tjenester og muligheter for lokal utvikling. Samtidig er vi bevisste på de utfordringene vi står overfor i dagens samfunn, der natur- og klimakrisen krever kraftige tiltak for å verne om naturen og redusere klimautslippene. Vi mener at det grønne skiftet er nødvendig for å sikre en bærekraftig framtid.

Vi ønsker å skape et inkluderende samfunn der alle har frihet og selvstendighet til å leve livet slik de ønsker, uavhengig av alder, kjønn, livssyn, funksjonsnivå, seksualitet og bakgrunn. Vår visjon er å gi innbyggerne makt og innflytelse på beslutninger som angår dem direkte, slik at samfunnet utvikles nedenfra.

Som et utålmodig parti, ønsker vi å ta Sarpsborg videre. Vi tror på en fremtidsrettet politikk som satser på kunnskap og kompetanse, som tar klima- og naturkrisen på alvor, og som støtter små og store jobbskapere i hele kommunen. Vi ser framover, ikke bakover, og vil være med på å skape en bærekraftig og rettferdig framtid for Sarpsborgs innbyggere.

Les om det som er viktigst for deg:

Skole og opplæring med høy kvalitet

Utdanning er avgjørende for fremtiden, og Sarpsborg Venstre prioriterer alltid utdanning. Vi tror på en skole som tar hensyn til elevenes forskjeller og behov, og som gir alle like muligheter i livet. Vi ønsker å skape en skole der elevene trives og opplever mestring. Derfor vil vi ha flere helsesykepleiere, miljøarbeidere og andre fagpersoner med kompetanse utenfor det rent pedagogiske. Dette vil gi lærerne mer tid til å undervise, og elevene den beste utdannelsen.

Barnehager

Sarpsborg Venstre ønsker mangfold i barnehagetilbudet slik at alle familier kan finne et tilbud som passer deres behov. Vi vil åpne for fleksible åpningstider med en makstid per døgn og uke. Vi tror at kvaliteten på barnehagen er viktigere enn hvem som driver eller eier barnehagene.

Barnehagen er avgjørende for integrering, inkludering og språkutvikling, og kommunen bør jobbe målrettet for å øke graden av deltakelse for barn med flyktning- og innvandrerbakgrunn i barnehagen. 

Vi mener at kompetanse hos ledelsen, lærere og ansatte, gode miljøer både inne og ute, samt tilstrekkelig antall ansatte, er avgjørende for barnehagebarnas trivsel og utvikling. Vi mener også at lek, bevegelse og sunn mat bør stå i sentrum i barnehagen.

Sarpsborg Venstre vil:

 • Sikre tilstrekkelig bemanning for alle barnehager i deres åpningstid.
 • Åpne for enkelte barnehager med utvidet åpningstid, med en begrensning på maksimal oppholdstid for barnet.
 • Ha løpende barnehageopptak, for å sikre at alle får mulighet til å begynne i barnehagen etter endt foreldrepermisjon. 
 • Tilby mer kommunal kursing av barnehageansatte, for å sikre både faglig og juridisk kompetanse. 
 • Styrke samhandlingen for overføring av informasjon om barnets faglige nivå og utvikling i overgang fra barnehage til skole.
 • Styrke barnehager og skoler i arbeidet med et trygt og godt psykososialt barnehage- og skolemiljø.

Skolen

En god start på skolegangen er viktig for senere suksess. Sarpsborg Venstre ønsker å sikre god opplæring og tilpasset undervisning gjennom kompetente lærere og økt metodefrihet. 

Vi ønsker en fleksibel skolestart, muligheten for et ekstra skoleår, sommerskole, og flere faggrupper inn i skolehelsetjenesten for å ivareta den enkelte elevs behov. Vi vil også jobbe for å gi skolene muligheten til å tilby flere valg for barna som ikke finner seg tilrette i det nåværende tilbudet.

Sarpsborg Venstre vil:

 • Styrke laget rundt eleven, ved å ansette flere helsesykepleiere, skolepsykologer/psykiatriske sykepleiere, miljøveiledere og rådgivere med formell kompetanse.
 • At kommunen skal tilby kursing og midlertidige opplæringstilbud for ufaglærte i skolen, frem til de får en formalisert kompetanse.
 • Styrke tilbudet om forserte løp og talentsatsinger, og legge til rette for at elever som trenger det kan ta færre fag over lengre tid.
 • Gi gratis skolefritidsordning til lavinntektsfamilier.
 • Gi barn fra lavinntektsfamilier mulighet til å delta i minst én fritidsaktivitet. 
 • Gi god alderstilpasset seksualitetsundervisning gjennom hele skoleløpet, gjennom samarbeid med helsetjenestene.
 • Støtte forsøksordninger med nye valgfag på ungdomsskolen, både teoretiske og praktiske.
 • Gi lærerne større fleksibilitet for å kunne gi tilpasset undervisning til den enkelte elev. 
 • Innføre aktiv påmelding til religiøse markeringer arrangert av skoleverket. 
 • Etablere et fagforum der politikere, administrasjon og skoleledere møtes, med fokus på utvikling av skolen. 

Flere lokale arbeidsplasser

Hvis man skal lykkes med å skape gode lokalmiljø, er det viktig at flest mulig kan bidra og inkluderes i arbeidslivet. Det skal være enkelt å skape en arbeidsplass for seg selv og andre, og at man enklere skal kunne jobbe fra der man vil. 

Sarpsborg Venstre vil jobbe for et robust næringsliv og en utvikling med vekt på lokale verdier. Vi vil støtte opp om innovasjon og etableringen av nye arbeidsplasser. 

Vi mener at Sarpsborg har et stort potensial for utvikling, for eksempel innenfor turist-, service- og besøksnæringer. Bedrifter, gründere og selvstendig næringsdrivende skal ha gode vekstvilkår. 

Lokal næringspolitikk

Fremtidens næringsliv er grønt, nyskapende og kreativt. Da trenger vi en kommune som yter god service og legger opp til gode, stabile og langsiktige rammevilkår for næringsvirksomhet. Næringspolitikken skal være moderne og næringsnøytral, og legge til rette for et seriøst og lønnsomt næringsliv.

Sarpsborg Venstre vil:

 • Aktivt støtte små og mellomstore bedrifter, entreprenører og initiativer som ønsker å gjennomføre grønn omstilling.
 • Støtte oppstartsgenerator-programmer som gir nye gründere bistand i etableringsfasen. 
 • Legge til rette for økt lokal produksjon og distribusjon av mat, blant annet ved å støtte opp under tiltak som Reko-ring og andre lokale matdistribusjonsordninger.
 • Støtte opp om samlede kontorlokaler til utleie for gründere, næringsliv og frivillige, for å oppfordre til deling av idéer, nettverk og kunnskap. 
 • Gå gjennom kommunens praktisering av anskaffelsesreglementet, for å fremme innovative anskaffelser, grønne anskaffelser, gründervennlige anbudskontrakter, bedre konkurranse og mindre detaljerte kravspesifikasjoner. 

Et likestilt og inkluderende arbeidsliv

Kommunen spiller en viktig rolle i inkludering gjennom ordninger som BPA, introduksjonskurs og samarbeid med bedrifter om tilrettelegging. 

Deltakelse i arbeid bidrar til inkludering, integrering, motvirker fattigdom og utjevner forskjeller. Derfor ønsker Sarpsborg Venstre et fleksibelt arbeidsliv som passer for folk med ulike forutsetninger. 

Sarpsborg Venstre vil: 

 • At kommunen tar sitt samfunnsansvar for at flere skal komme inn i arbeidslivet ved å ta inn lærlinger, tilby praksisplasser og tilby deltidsordninger for folk med redusert arbeidsevne.
 • Sørge for at tilgangen på individuelt tilpasset assistanse, for eksempel tildeling av brukerstyrt personlig assistanse (BPA), skal være tilgjengelig og fremme likestilling.
 • Styrke sosialtjenestene med økte ressurser til å yte tett og individuell oppfølging for å bistå̊ flere ut i ordinært arbeid.
 • Styrke samarbeidet med arbeidslivet og utdanningssektoren for å redusere utenforskapet og kompetansegapet.

Et levende lokalsamfunn

By- og stedsutvikling skaper viktige rammer for hverdagslivet, og en viktig del av politikken er derfor å bidra til gode omgivelser og boligområder. Derfor er det viktig at vi utformer lokalsamfunnet med inkluderende offentlige rom som legger til rette for at man kan leve miljøvennlige og gode liv.

Gode lokalmiljø har også et mangfold av aktiviteter, slik at alle finner noe de kan trives med. Sarpsborg Venstre mener at hvis kulturen, idretten og frivilligheten får frihet til å utfolde seg, får vi et mer mangfoldig tilbud for innbyggerne. Kommunen spiller samtidig en viktig rolle i å legge til rette for både organiserte og egenorganiserte aktiviteter, og et trygt og attraktivt uteliv. 

Stedsutvikling

Gode lokalsamfunn er avhengig av en stedsutvikling som skaper attraktive nærmiljø der folk bor og lever livene sine. Dette kan vi blant annet gjøre ved å sikre nærhet til gode friluftsområder, viktige offentlige velferdstilbud, arbeidsplasser og private tjenester.  

Sarpsborg Venstre vil:

 • Øke satsingen på lokal bokvalitet ved å sikre et mangfold av aktiviteter og tilbud i nærheten av der folk bor.
 • Ta vare på mer natur og sikre tilgang til lokale bymarker, utfartsområder og turveier.
 • Sørge for universell utforming av bygg og anlegg i kommunen.
 • Lage en gjenbruksstrategi i kommunen, som legger til rette for at kommunen kan velge brukt fremfor nytt i alle anskaffelser der det er mulig.
 • Støtte låne- og delingsordninger for håndverksmaskiner, turutstyr og liknende etter modell fra BUA-ordningen. 

Kultur og idrett

Det lokale kulturlivet må sikres gode vilkår. og det er viktig at kulturtilbudet er tilgjengelig for alle. Sarpsborg Venstre vil bidra til å lette forholdende for breddeidretten og sørge for et variert tilbud.

Sarpsborg Venstre vil:

 • Støtte og bygge opp gode kulturarenaer, også for egenorganisert kulturliv.
 • Sørge for at offentlige kulturtilbud er økonomisk tilgjengelig for alle.
 • Prioritere midler til breddeidrett for å skape inkluderende idrettsarenaer.
 • Ha målrettede ordninger som gir alle mulighet til å delta på fritidsaktiviteter uavhengig av alder og økonomisk situasjon.

Frivillighet

Frivillig arbeid er av stor verdi for både lokalsamfunnet og den enkelte. Alle bør få muligheten til å delta i frivillig arbeid. Derfor er det viktig for Sarpsborg Venstre at det skal være enkelt å være frivillig og at frivilligheten har en sterk rolle i lokalsamfunnet.

Sarpsborg Venstre vil:

 • Gjøre egnede offentlige lokaler tilgjengelige for lag og foreninger på en enkel måte.
 • Sikre en god arbeidsdeling mellom kommunen og frivilligheten i de tilfellene der frivilligheten tar seg av oppgaver som grenser opp mot kommunens ansvarsområde.
 • Ha medvirkningsorganer for barn og unge som har rett til å få sine saker vurdert av kommunestyret.

Attraktivt uteliv

Utelivet er en viktig del av mange lokalmiljø. For å skape gode møteplasser i utelivet, trenger vi fleksibilitet og flere alternativer for innbyggerne. Serveringsnæringen skal tilby noe for enhver smak, samtidig som vi skal sørge for at bedriftene drives på en forsvarlig og trygg måte. 

Sarpsborg Venstre vil: 

 • Sikre seriøse aktører langsiktige, stabile og gode rammevilkår og slå hardt ned på useriøse utelivsaktører, blant annet gjennom systematiske kontroller. 
 • Videreføre samarbeidet med politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene for å avdekke økonomisk kriminalitet og brudd på bestemmelser om arbeidsmiljø og HMS. 
 • Øke antallet diskrimineringskontroller i utelivet for å bekjempe rasisme og annen diskriminering.  

Asyl og integrering

Norge skal være en trygg havn for folk på flukt. Sarpsborg Venstre vil møte flyktninger med respekt og medmenneskelighet, og gi dem muligheten til å skape et bedre liv. Det er viktig å få folk ut i skole, arbeidsliv og fritidsaktiviteter, for å sikre en rask og god integrering. Sarpsborg Venstre vil støtte opp om private og ideelle initiativ for bedre integrering og inkludering.

I Sarpsborg lever nesten 1800 barn under fattigdomsgrensa. Mange av disse barna er av innvandrerforeldre. Å leve under fattigdomsgrensa betyr for mange at det er en utfordring for familien å delta i aktiviteter, både organiserte fritidsaktiviteter og private, som å gå i bursdag eller på badeland. En viktig faktor for å komme over fattigdomsgrensa er å ha lønnet arbeid. Det er viktig at det offentlige forsøker å utjevne forskjellene. 

Sarpsborg Venstre vil:

 • Jobbe for rask bosetting av flyktninger.
 • Samarbeide med lokalt næringsliv om å tilby norskopplæring til arbeidsinnvandrere, og etablere møteplasser med resten av lokalsamfunnet.
 • Legge til rette for aktiviteter der hele familien kan delta. 
 • Styrke foreldrenes evne til å hjelpe barna med lekser og skolearbeid gjennom språkopplæring og forståelse for norsk skole.

Helse og omsorg i lokalsamfunnet

Et trygt og nært helsetilbud av høy kvalitet er viktig for at alle skal ha frihet og mulighet til å delta i samfunnet. Samtidig mener Sarpsborg Venstre at enkeltmennesket i større grad bør ha makt over hvem man mottar tjenestene fra. 

For at alle skal kunne leve gode og selvstendige liv lenger, må samfunnet forebygge mer og reparere mindre innenfor både psykisk og fysisk helse. Tidlig innsats og mer inkludering kan bidra til å forhindre utenforskap, og sette flere i stand til å delta i samfunnet på like premisser.

Helsetjenester

Sarpsborg Venstre vil at alle innbyggerne skal ha best mulig helse. Med helse mener vi ikke bare fravær av sykdom, men også en opplevelse av mening og deltakelse i samfunnet. 

Store etterkrigskull og bedre helse gir økende levealder, og det gjør at Sarpsborg i tiden fremover vil ha en stadig eldre befolkning. Sarpsborg Venstre vil føre en helsepolitikk som sikrer alle tilgang til et godt helsetilbud, uavhengig av språkferdigheter, alder, inntektsnivå eller pårørendes ressurser. 

Sarpsborg Venstre vil: 

 • Se på forsøksordninger for helsepersonell som sykepleiere og jordmødre der man styrker bemanningen i enhetene med høyest sykefravær for innsparinger og bedre tjenestekvalitet.
 • Bruke helsestasjonen som et verktøy for å samordne tjenestene for både barn, ungdom og eldre på ett sted. 
 • Jobbe for at alle som mottar tjenester i hjemmet skal få et fast og stabilt antall personer å forholde seg til når de trenger det.
 • Videreutvikle bruken av velferdsteknologi. 
 • Videreutvikle dagtilbud og gode møteplasser. 
 • Legge bedre til rette for helserelatert trening. 
 • Styrke hjemmetjenestene og åpne for flere tilbydere. 

Psykisk helse 

Omtrent halvparten av befolkningen sliter med dårlig psykisk helse en eller flere ganger gjennom livet. Det ser nå ut til at dette er økende i den yngre befolkningen. Det er særlig lettere psykiske plager, som angst og depresjon som plager mange. 

Dårlig psykisk helse kan føre til fravær fra skolen og liten deltakelse i samfunnet og aktiviteter. Det er derfor viktig at disse får tidlig hjelp. Vi vil styrke ressursene for lavterskeltilbud uten henvisning for barn, unge og voksne med psykiske lidelser.

Sarpsborg Venstre vil:

 • Styrke helsestasjonen for unge med rask tilgang til psykolog. 
 • Sikre at kommunen har en ungdomskontakt og et godt lavterskeltilbud for ungdom som sliter med psykiske plager.
 • Sikre videreføring og videreutvikling av lavterskeltilbudet innen rusomsorg og psykisk helse.
 • Styrke familierådgivningstjenester. 
 • Gjøre det mulig å melde seg på lavterskeltilbud for psykisk helse digitalt, for å forhindre at krav om påmelding via telefon stopper påmelding. 

Lokal ruspolitikk

Sarpsborg Venstre vil ha en human ruspolitikk der vi behandler brukere med verdighet. Ruspolitikken må være kunnskapsbasert, sette mennesket i sentrum, og gi folk muligheten til å leve trygge og gode liv. Derfor må vi møte avhengighet med hjelp og behandling, fremfor straff.  

Sarpsborg Venstre vil: 

 • Styrke behandlingskapasiteten for rusavhengige, slik at de er sikret umiddelbar helsehjelp, et botilbud og at de som ønsker det ikke må vente på nødvendig behandling. 
 • Se på mulighetene for en lokal rusreform i Sarpsborg der man gir forsvarlig helsehjelp fremfor bøter og straff for de som bruker narkotika.
 • Sørge for at det finnes trygge møteplasser for mennesker i aktiv rus.
 • Jobbe for anonyme tilbud med rusmiddeltesting, for å forhindre bruk av farlige stoffer.

Økt frihet i alderdommen

Sarpsborg Venstre vil møte alle eldre med et tilbud som gir valgfrihet og tar i bruk teknologi slik at alle får muligheten til å leve så frie, selvstendige og innholdsrike liv som mulig. Dette kan for eksempel gjennomføres med automatisert medisinutlevering til rett tidspunkt, og brukerkontakt-løsninger som hjelper hjemmesykepleien.

Sarpsborg Venstre vil: 

 • Ta i bruk velferdsteknologi, innovasjon og nye løsninger for å legge til rette for at flere kan bo hjemme lenger og mestre sin egen hverdag, samtidig som eldre som ikke har digital kompetanse har muligheten til å delta.
 • Legge til rette for at sykehjem og omsorgsboliger har et tilpasset tilbud som reflekterer individets interesser og ønsker.
 • Tilrettelegge for et mer sømløst samarbeid på tvers av hjemmetjenesten, helsetjenesten og frivilligheten for å motvirke underernæring og ensomhet blant eldre.
 • Utforske mulighetene for en blanding av ideelle, kommersielle og kommunale sykehjem.
 • Sørge for høy kvalitet på maten på bo- og omsorgshjemmene tilpasset den enkeltes vaner og ønsker.

En klimavennlig kommune

Klimakampen handler om å gi barna mulighet til å leve gode og trygge liv nå og i fremtiden. Vi må ta vare på naturen og alle de godene kloden som økosystem tilbyr oss, slik som mat, rent vann og ren luft. Sarpsborg Venstre vil at det skal være enkelt å bidra i klimakampen og leve gode liv med et lite miljøavtrykk.

Lokale klimatiltak

Samarbeid mellom næringsliv, kommune og sivilsamfunn er nødvendig for å finne løsninger som får ned de lokale utslippene. Den viktigste rollen kommunen kan spille, er å legge til rette for grønn næringsutvikling og å ta i bruk det handlingsrommet kommunen har til å lede an i klimaarbeidet. 

Kommunen står for en stor andel av innkjøpene i Norge, og ved å stille strenge klima- og miljøkrav i anskaffelsene kan Sarpsborg kommune oppnå lokale utslippskutt og bidra til at grønne produkter og tjenester kommer inn på markedet. 

Sarpsborg Venstre vil:

 • Videreføre klimabudsjett og klimaregnskap i kommunen.
 • Stille strenge klima- og miljøkrav i alle offentlige anskaffelser, og styrke kommunens kompetanse om klimakrav i anbudsprosesser.
 • At klimagevinsten i rehabilitering fremfor rivning, alltid skal vurderes i kommunale eiendomsprosjekter.
 • Støtte miljøvennlig matproduksjon og salg av kortreist mat.

Grønne reiser

Sarpsborg Venstre vil redusere kommunens utslipp fra transport ved å skifte ut fossile biler med nullutslippsbiler og etablere flere ladestasjoner. Vi vil også samarbeide med næringslivet om å elektrifisere tungtransporten og stille krav til nullutslippsbusser i kollektivtrafikken. 

Vi ønsker å legge til rette for at alle som har mulighet til det kan benytte gange, sykkel og kollektivtrafikk til sine hverdagsreiser, og kommunen må derfor legge til rette for at det er attraktivt å velge alternative transportformer til bil.

Sarpsborg Venstre vil:

 • Utbedre og trygge Glommastien og andre gang- og sykkelstier.
 • Utvide kollektivtilbudet, inklusiv Flex-ordningen, slik at det gjør det mulig for flere, uavhengig av arbeidsplan eller behov, å reise kollektivt.
 • Stille krav om utslippsfri og universelt utformet kollektivtrafikk.
 • Premiere samkjøring.
 • At alle nye offentlige kjøretøy skal være nullutslippskjøretøy.
 • Stille krav til utslippsfri transport for oppdrag og leveranser til kommunen.
 • Etablere flere ladestasjoner for elbil, inkludert hurtigladere og ladestasjoner for drosje, på kommunal grunn og spesielt i tilknytning til kollektivknutepunkt, og stille krav om at disse er universelt utformet. 
 • Samarbeide med næringslivet for å legge til rette for helhetlige utslippsfrie løsninger for tyngre kjøretøy.
 • Jobbe for et prøveprosjekt med elektrisk ferge mellom Sandesund og Fredrikstad med lokale stoppesteder. 
 • Legge til rette for lademuligheter for el-båter i alle småbåthavner.

Lokal energiproduksjon og energieffektivisering

Kommunen kan oppnå store klimakutt gjennom økt produksjon og bruk av fornybar energi. Det enkleste er å integrere produksjon av fornybar energi ved nybygg og rehabilitering av gamle bygg. I tillegg kan kommunen gjøre det mer attraktivt for innbyggerne og bedriftene å starte opp lokal, fornybar energiproduksjon.  

Sarpsborg Venstre vil:

 • Stille krav om energiproduksjon og vegetasjon på tak og fasader i nye, større bygg, og på sikt eksisterende bygg, for å bidra til klimatilpasning og økt biologisk mangfold.
 • Kartlegge potensialet for jord-/bergvarme i kommunen, og stille krav til bruk der dette egner seg.
 • Stille krav til energieffektivitet i kommunens egne nybygg og rehabiliteringsprosjekter. 

Mer natur

Sammen med klimaendringer er tap av natur den største trusselen mot menneskers livskvalitet og frihet. For Sarpsborg Venstre har naturen verdi i seg selv, men en intakt natur er også en forutsetning for at vi mennesker skal kunne leve gode liv. 

Sarpsborg Venstre vil: 

 • Planlegge for å ivareta og utvide parkarealer i tettbebygde strøk og sørge for at disse styrker det lokale artsmangfoldet. 
 • Lage lokale verneplaner for vassdrag og ferskvannsressurser i kommunen.
 • Jobbe for at kommunen har egen dyrevelferdsplan.
 • Bevare kommunens “grønne lunger” og turområder.